Tarybos veiklos planas 2020 m.

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 M.

Uždaviniai

Priemonės

Priemonės įvykdymo terminas

Atsakingi asmenys

1. Identifikuoti Mažeikių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų (toliau – BO) problemas

1.1. Parengti anketinės apklausos klausimyną,  skirtą Mažeikių rajono savivaldybės BO būklei nustatyti.

2020 m. I ketvirtis

BO tarybos nariai

1.2. Atlikti Mažeikių rajono savivaldybės BO anketinę apklausą, apibendrinti anketų rezultatus, išanalizuoti problemas ir poreikius.

2020 m. I ketvirtis

BO tarybos nariai

1.3. Organizuoti susitikimus su Mažeikių rajono BO atstovais.

2020 m.

BO tarybos nariai

2. Didinti  Mažeikių rajono savivaldybės BO veiklos viešinimą Savivaldybėje

 

2.1. Sudaryti Mažeikių rajono savivaldybės BO duomenų bazę, ją nuolat atnaujinti.

2020 m.

BO tarybos nariai

2.2.Atnaujinti Mažeikių rajono savivaldybės BO kontaktus.

2020 m.

BO tarybos nariai

2.3. Skatinti Mažeikių rajono savivaldybės bendruomenines organizacijas jungtis prie duomenų bazių, viešinti savo veiklą.

2020 m.

BO tarybos nariai

3. Skatinti ir remti Mažeikių rajono savivaldybės ir Mažeikių rajono savivaldybės BO bendradarbiavimą

3.1. Peržiūrėti Mažeikių rajono savivaldybės BO rėmimo programas, teikti pastabas bei pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo.  

2020 m.

BO tarybos nariai

3.2. Inicijuoti Mažeikių rajono savivaldybės BO pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais BO veiklos klausimais.

2020 m.

BO tarybos nariai

3.3.  Organizuoti mokymus, renginius, skirtus Mažeikių rajono savivaldybės BO veiklos stiprinimui.

2020 m.

BO tarybos nariai

3.4. Siekti, kad būtų numatytas atskiras finansavimas BO kompetencijų didinimui apskaitos, projektų rengimo ir verslumo skatinimo srityse

2020 m.

BO tarybos nariai

3.5. Sukurti BO aktyvumo skatinimo programą

2020 m.

BO tarybos nariai

4. Bendradarbiauti su Valstybės ir kitų  savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis

4.1. Teikti pastabas bei pasiūlymus Nacionalinei BO tarybai, ministerijų programų, skirtų  BO veiklai finansuoti, aprašams ir taisyklėms.

2020 m.

BO tarybos nariai

4.2. Organizuoti ir dalyvauti susitikimuose, renginiuose su kitų savivaldybių BO tarybomis, dalintis gerąją patirtimi.

2020 m.

BO tarybos nariai