Administracinė informacija

Ūkio subjektų priežiūra

VALSTYBINĖS KALBOS PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

Mažeikių rajono savivaldybės valstybinės kalbos tvarkytoja 

Eglė Ereminė
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 443) 41 219, mob. 8 642  15 462,
el. p. [email protected]

 

 • kontroliuoja valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą Mažeikių rajono savivaldybėje. Turi teisę iš atsakingų pareigūnų reikalauti pašalinti nustatytus trūkumus; 
  • kontroliuoja, ar rajono viešieji užrašai taisyklingi, derina šių užrašų ir reklamos tekstus bei projektus; 
  • konsultuoja Mažeikių rajono savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais.

  Į kalbos tvarkytoją prašome kreiptis, jeigu:
 • pastebėjote nelietuvišką ar netaisyklingą viešąjį užrašą, valgiaraštį, prekės etiketę;
  • Jus aptarnavo, Jums suteikė informaciją ar pateiktė dokumentą(-us) nevalstybine kalba;
  • paslaugos teikėjas ar prekės pardavėjas Jūsų prašymu nepateikė prekės ar paslaugos aprašo valstybine kalba.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/aCzZjZYmHl

365 straipsnis. Ūkio subjektų veiklos priežiūros informacinė sistema

 1. Priežiūrą atliekančių subjektų interaktyvus sąrašas skelbiamas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainėje. Kartu gali būti skelbiama kita ūkio subjektams aktuali, su ūkio subjektų veiklos priežiūra susijusi informacija.
 2. Priežiūrą atliekantis subjektas savo interneto svetainėje skelbia:
  1) nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų, nustatančių atitinkamą ūkio subjektų veiklos priežiūrą bei poveikio priemonių taikymą, įtvirtinančių priežiūrą atliekančio subjekto įgaliojimus, sąrašą;
  2) informaciją apie pagrindinius atitinkamos srities ūkio subjektų veiklos priežiūros reikalavimus;
  3) priežiūrą atliekančio subjekto priimtų sprendimų apskundimo tvarką;
  4) priežiūrą atliekančio subjekto konsultacijas, informaciją apie konsultavimą ir kitos metodinės pagalbos teikimą;
  5) šio įstatymo 364 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas taisykles, patvirtintą patikrinimų planą ir jo pakeitimus, 367 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytą informaciją.

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=170492

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos inspekcijos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0058572509B3/UallzCesVs

 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.303FC0152D04/fIZduWTrQn

Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2016 m. vasario 12 d.  įsakymas Nr. 4-134 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo  taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405  „Dėl išorinės  reklamos  įrengimo  tipinių  taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b74f2a0d18011e583a295d9366c7ab3      

 

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

497 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas
1. Valstybinės kalbos nevartojimas juridinių asmenų antspauduose, spauduose, blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose viešuose užrašuose
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
2. Valstybinės kalbos nevartojimas Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų pavadinimuose ir jų aprašuose, Lietuvoje parduodamų prekių naudojimo (vartojimo) instrukcijose
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.
498 straipsnis. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų nevykdymas
1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų dėl valstybinės kalbos vartojimo nevykdymas
užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams, kitiems atsakingiems asmenims arba kitiems nutarimų arba nurodymų nevykdantiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.
499 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas
1. Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas (pagal nustatytą valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinę kategoriją) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kituose juridiniuose asmenyse
užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams, kitiems atsakingiems asmenims arba valstybinės kalbos nevartojantiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
500 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas raštvedyboje ir susirašinėjant Lietuvos Respublikoje
1. Valstybinės kalbos nevartojimas juridinių asmenų raštvedyboje ir susirašinėjant Lietuvos Respublikoje
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki dviejų šimtų šešiasdešimt eurų.
501 straipsnis. Dokumentų pateikimas nevalstybine kalba
1. Juridinių asmenų dokumentų nevalstybine kalba arba be vertimo į valstybinę lietuvių kalbą pateikimas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus,
užtraukia baudą dokumentus pateikusių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki dviejų šimtų šešiasdešimt eurų.
502 straipsnis. Televizijos ir radijo programų, televizijos, kino filmų nevertimas į valstybinę kalbą
1. Radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų programų, televizijos, kino filmų demonstravimas be vertimo į valstybinę lietuvių kalbą, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus,
užtraukia baudą televizijos, radijo, kino teatrų vadovams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.
503 straipsnis. Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas
1. Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas teisės aktuose, kituose oficialiuose leidiniuose, kartografijoje, kelių ir gatvių rodyklėse, iškabose, antspauduose, komunikacijose, Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų dokumentuose, vadovėliuose
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.