IN MEMORIAM

Ir nubėgo dienos stirnom pabaidytom

Į rūkų bedugnes, į gilias marias,

Iš kur nieks negrįžta jau nė vieną rytą,

Iš kur, kai išeisim, nebegrįšim mes.

                                                        (F. Kirša)

Laikas lyg smiltys nesulaikomai bėga, byra tarp pirštų... O, žiūrėk, sauja jau tuščia...

Naktį iš antradienio į trečiadienį eidamas 88-uosius metus staiga mirė Mažeikių rajono savivaldybės garbės pilietis, Lietuvos politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Mažeikių skyriaus garbės narys Albertas Ruginis.

Albertas Ruginis gimė 1931 m. gruodžio 9 d. Mažeikiuose. 1945 m. Mažeikių gimnazijoje įkūrė pogrindinę organizaciją „Rusenantis Aukuras“. 1949 m. buvo A. Ruginis areštuotas, kalintas Intos lageryje. Į Mažeikius grįžo 1954 m., dirbo įvairius darbus. Baigęs vakarinę mokyklą, mokslus tęsė Lietuvos veterinarijos akademijoje, Zootechnikos fakultete. 1967 m. ją baigė, įgijo zootechniko specialybę. Iki pensijos dirbo Mažeikių veislininkystės stotyje. Mėgo savo darbą. Mėgo piešti – jo klasės auklėtojas buvo būsimasis tapytojas Jonas Švažas, o piešimą dėstė dailininkas akvarelistas Česlovas Kontrimas. Baigęs keturias gimnazijos klases, ruošėsi stoti į Kauno dailės technikumą, bet buvo ištremtas. Kelis dešimtmečius buvo Plinkšių būrelio medžiotojas.

Buvo aktyvus visuomenininkas. 1991–1994 m. buvo Lietuvos sąjūdžio Mažeikių skyriaus sekretorius. Su Mažeikių sąjūdžio nariais rūpinosi rezistencijos nuolatinės ekspozicijos parengimu ir atidarymu Mažeikių muziejuje. Konsultavo ir recenzavo A. Muturo knygą apie rezistenciją Mažeikių krašte „Ir tegul geriau gegutė užkukuoja...“ Inicijavo dešimties Atminimo ženklų pastatymą ir jų atidengimo iškilmes Milių, Dagių, Purvinės, Balėnų, Plikšilės ir Žemalės miškuose, Jonaičių pušyne ir kitose partizanų žūties vietose. 2001 m. organizavo paminklo pastatymą Nevarėnų kuopos partizanams Gaurylių k., Tirkšlių sen. Rinko medžiagą apie 1941 metų Lūšės mūšį ir rūpinosi, kad Lietuvos genocido ir rezistencijos centras finansuotų paminklinio akmens statybą mūšio vietoje. Inicijavo paminklinio akmens statybą J. Vitkaus-Kazimieraičio gimtinėje, Ketūnų k. Organizavo LLA Auksūdžio organizacijos arešto 60-čio sukakties minėjimą Mažeikių muziejuje; „Alkos“ rinktinės štabo žūties 60-čio sukakties minėjimą Sedos bažnyčioje ir Dagių miške.

Buvo nuolatinės rajono Savivaldybės tarybos komisijos Laisvės kovoms įamžinti  narys. Parengė maršrutą ir programą žygiui „Alkos rinktinės partizanų takais“.

Rašė į laikraštį „Tremtinys“ apie Mažeikių skyriaus organizuojamus renginius. Taip pat rašė straipsnius rezistencijos klausimais į vietos spaudą, respublikinius laikraščius „XXI amžius“, „Voruta“ ir „Šiaurės Atėnai“. Ypač vertingas yra A. Ruginio ir A. Muturo parengtas Mažeikių rajono atmintinų rezistencijos kovų vietų žemėlapis.

Nuo 2002 m. vadovavo Lietuvos politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriui.

2012 m. Vasario 16-osios proga apdovanotas Tremtinių sąjungos medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“, 2013 m. įteiktas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos apdovanojimas – „Vilties žvaigždė“. 2013 m. Mažeikių rajono savivaldybė skyrė nominaciją už istorinės atminties išsaugojimą ir laisvės kovų vietų Mažeikių rajone įamžinimą. 2014 m. apdovanotas Partizano žvaigžde.

Užaugino tris dukras. Buvo įžvalgus ir atsakingas, aktyvus ir nuoširdus, niekada neatsisakantis pagelbėti. Gerbiamas savo kolegų, supratingas, kupinas idėjų ir skatinantis tobulėti. Tai buvo Žmogus, mylėjęs gyvenimą. Tai Žmogus, savo darbingiausius metus atidavęs kitiems. Mums trūks Žmogaus, mokėjusio sutikti ne visada dosnią Lemtį... Albertas Ruginis išėjo... Tačiau liko Jo žmogiškumu sukurtas aukštas Tiltas, kuris mus jungs amžinai – Jo kilni širdis, prasmingi darbai, nesavanaudiška meilė. Gerai, kad Viltis gyva – juk visi išėjusieji pasilieka...

Užuojauta artimiesiems, dalijamės Jų skausmu ir skiriame Jiems nuoširdžiausius užuojautos žodžius. O Jums, brangus kolega, amžina ramybė.

Spalio 3 d. 15.00 val. velionis bus pašarvotas „Našlaitės“ gedulo namuose (Melioratorių g. 1, Mažeikiuose).

Spalio 4 d. 11.00 val. Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios. Velionis bus palaidotas Mažeikių miesto kapinėse.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos