INICIJUOJAMO STRATEGIJOS KEITIMO PAGRINDIMAS

Mažeikių mieste nėra gyvenamosios vietos nėra deklaravęs nė vienas asmuo, kuriam yra suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje (Migracijos departamento prie LR VRM 2019-04-12 raštas Nr. 10 K-16743, žr. 8 priedą), todėl negalima įgyvendinti strategijos 2 tikslo 2 uždavinio 2.1.7. veiksmo „Darbingų bedarbių ir neaktyvių pabėgėlių ir kitataučių neformalus švietimas ir profesinis mokymas“. Pagal šį veiksmą 2017-09-01 buvo skelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus, tačiau projektų nepateikė.

Kadangi Mažeikių miesto VVG strategija įvertinta 79 balais, o atsiradus ekonominių, socialinių pokyčių, kurių pasėkoje negalime įgyvendinti 2.1.7 veiksmo, už kurį vertinant strategiją skirta 10 balų, todėl inicijuojame strategijos keitimą didindami privačių lėšų prisidėjimą 15,1 proc. ir daugiau. Manome, kad pareiškėjai bus pajėgūs prisidėti tokiu indėliu, nes įvertinus jau įgyvedinamus projektus, bendras privačių lėšų prisidėjimas sudaro 15,7 proc.

Išanalizavus įgyendinamus projektus ir strategijos veiksmuose numatytas lėšas, pagal kai kuriuos veiksmus ne visos skirtos lėšos panaudojamos, todėl rengiant strategijos keitimą, likusios lėšos perskirstomos – padidinant lėšas tiems veiksmams, kurie buvo aktualiausi, o strategijoje numatytas finansavimas pakankamai mažas. 1 tikslo 1.1.3 veiksmui buvo numatyta 5612,35 eur parama. Pagal šį veiksmą vykdomas 1 projektas, 1 yra įtrauktas į rezervinių projektų sąrašą ir bendruomenėje yra norinčių įgyvendinti šias veiklas. Todėl visos 1 tikslui skirto finansavimo likusios nuo įgyvendinamų projektų lėšos strategijoje numatomos 1.1.3. veiksmo įgyvendinimui. (Žr. strategijos 6 dalį „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“).

Pagal 2 tikslą buvo pateikti projektai visiems veiksmams, išskyrus 2.1.7 veiksmą „Darbingų bedarbių ir neaktyvių pabėgėlių ir kitataučių neformalus švietimas ir profesinis mokymas“. Tačiau pagal 2 tikslo 2 uždavinio 2.2.2 veiksmą „Organizuoti renginius, skirtus verslą ar savarankišką veiklą pradėjusių asmenų, verslumo gebėjimų stiprinimui ir bendradarbiavimo tinklų užmezgimui“, 2.2.4 veiksmą „Suteikti rinkodaros ir verslo pradžiamokslio žinių neaktyviems asmenims, įgijusiems praktinių darbo įgūdžių dirbant su įvairiomis meno priemonėmis“ ir 2.2.5 „Organizuoti smulkiųjų amatų muges suteikiant erdvę verslumo gebėjimų realizacijai“ pateikto projektinio pasiūlymo pareiškėjas atsisakė, dėl mažo finansavimo. (žr. 1 priedą). Todėl strategijos keitimo variante šių veiksmų siūloma atsisakyti.

Išanalizavus įgyvendinamus projektus ir skirtą finansavimą, pagal 2 tiksle numatytas lėšas, koreguojame strategiją, kurioje visas likusias lėšas numatoma skirti  apibendrintam 2.2.1 veiksmui „Suteikti darbingiems bedarbiams, neaktyviems asmenims, verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems jauniems verslininkams verslo pradžios konsultacijas, priemones, mokymus vykdant verslumo gebėjimų stiprinimą, plėtojant bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis“ (žr. strategijos 6 dalį „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ ir 8 dalį „Vietos plėtros strategijos finansinį planas“).

Patvirtintos strategijos 4 dalyje prie 2.3. uždavinio produkto rodiklyje dėl techninės klaidos priskirtas rezultato rodiklis „Sukurtos naujos darbo vietos. 2022 m. pabaigoje planuojama, jog įgyvendinus projekto veiklas, bus ne mažaiu kaip 4 naujos darbo vietos“.

Šis BIVP rodiklis yra pateiktas prie 2 tikslo rezultatų rodiklių „Įgyvendinant BIVP projektų veiklas naujai sukurtų darbo vietų skaičius, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, planuojama sukurti 2 darbo vietas“ (žr. 4 strategijos dalį „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai bei integruoto ir novatoriško strategijos pobūdžio apibūdinimas“).

Strategijos veiksmų plane veiksmuose 1.1.1; 1.1.2; 1.1.4; 2.1.2 numatyta „...informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų kūrimas ir palaikymas“. Strategijos keitime bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis paliekamas, kaip numatyta, o 1.1.3 veiksme paliekant „...vykdant informacijos sklaidą ir bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“. Projektus vykdančios nevyriausybinės organizacijos neturi galimybės sukurti ir palaikyti interneto puslapius, kuriuose būtų galima efektyviai naudoti interneto komunikacines priemones, patalpinti reklaminius skydelius „banerius“, todėl būtų neįmanoma sukurti ir palaikyti informacijos sklaidos tinklo, kur reikalingas nuolatinis informacijos atnaujinimas.

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, IR JŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI BEI INTEGRUOTO IR NOVATORIŠKO STRATEGIJOS POBŪDŽIO APIBŪDINIMAS

FINANSINIS PLANAS

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos