Žemės ūkio skyrius
Laisvės g. 39
Faksas (8 443) 21 300

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Melioracija

Atsakingi asmenys:

Aldonis Eselinas  – Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 443) 95337; 8 611 62286
El. paštas [email protected]

Adelija Vėlavičienė – Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 443) 25170; 8 655 96438
El. paštas [email protected]

Teisės aktai, reglamentuojantys melioracijos statinių nuosavybės santykius, žemės savininkų ir kitų naudotojų teises ir pareigas, susijusias su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga:

Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas

2004 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-2009.

 Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr.3D-218 dėl melioracijos techninio reglamento MTR1.12.01:2008 "Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės"

 Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr.3D-186 "Dėl melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės"

 Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-222 „Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“

 •  Melioracijos statinių rekonstrukcija, remontas ir priežiūra

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) rekonstrukcija, remontas ir priežiūra:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-969 „Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-271 „Dėl valstybės biudžeto specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis einamiesiems tikslams finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje prioritetų“ pakeitimo“;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-972 „Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teisė priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 •  Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimas

Techninės sąlygos reikalingos statiniams melioruotoje žemėje projektuojant kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas, miško įveisimo sklypus, vandens telkinius ir kitus įrenginius bei statinius.
Techninės sąlygos išduodamos fiziniams ar juridiniams asmenims, pateikus prašymą, arba pagal savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus projektavimo (prisijungimo) sąlygų paraišką.
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių 207 kab., Laisvės g. 39, 89222 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 3D-673 „Dėl žemės ūkio ministerijos 1996 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 283 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo“ pakeitimo

 •  Miško įveisimas ir statinių projektavimas melioruotoje žemėje

Savininkui pageidaujant įveisti mišką žemės sklypo plotuose, įtrauktuose į melioruotos žemės apskaitą, prašymą pateikia Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui. Prašyme nurodo žemės sklypo, kuriame pageidauja įveisti mišką, kadastro numerį. Prie prašymo pridėdamas žemės sklypo plano M1:10000 su pažymėtomis ribomis, pagal kurias jis pageidauja įveisti mišką, kopiją. Savivaldybės administracija, įvertinusi nurodytus dokumentus ir įvertinusi galimybę melioruotame plote įveisti mišką išduoda drenažu arba grioviais nusausinto ploto plano M 1:2000 ištrauką ir miško įveisimo šiame plote technines sąlygas arba motyvuotai atsisako jas išduoti.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 3D-130/D1-144 ,,Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“

 •  Melioruotos žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas

Keičiant melioruotos žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintų Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių 17.6 punktu ir nustatyti melioracijos statinių rekonstravimo, naikinimo bei kitas sąlygas, kad nebūtų pažeisti gretimų melioruotos žemės sklypų naudotojų interesai ir užtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamų plotų valstybei nuosavybės teise priklausančiais melioracijos statiniais. Jei išduodamose sąlygose detaliajam planui rengti nurodyta, kad bus būtina rekonstruoti melioracijos statinius, kartu su detaliuoju planu turi būti parengtas ir melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Kadangi dažniausiai žemės paskirtis keičiama siekiant planuoti atskirus sklypus statyboms, būtina keitimo sąlyga-melioracijos statinių rekonstravimo projekto įvykdymas. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus finansuoja žemės sklypo savininkas.

Lietuvos Respublikos vyriausybės  2004 m. spalio 13 d. nutarimas Nr.1278 "Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklės"

 •  Kūdrų kasimas melioruotoje žemėje

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-723

 •  ES parama melioracijos statinių rekonstrukcijai

Parama melioracijos statinių rekonstrukcijai teikiama pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ ( "Parama žemės ūkio vandentvarkai" įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2019 metų).

Remiama veikla:

 1. lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas;
 2. lauko drenažo sistemų pritaikymas joms keliamiems aplinkosauginiams reikalavimams;
 3. vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstrukcija bei įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą.

Galimi pareiškėjai:

 1. savivaldybės;
 2. melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;
 3. fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis.

Paramos paraiškas pareiškėjai gali teikti su partneriais.

Išsamesnę informaciją suteiks Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus melioracijos specialistai, adresu: Laisvės g. 39, LT- 89225 Mažeikiai.

Kontaktai

Vedėjas
Vedėjas
Gražina Žukauskienė
Vyresn. specialistė
(8 443) 25 963
Adelija Vėlavičienė
Vyr. specialistė
(8 443) 25 170, 8 655 96 438
Viktorija Šimkienė
Vyr. specialistė
(8 443) 25 943
Almantas Viskantas
Vyr. specialistas
(8 443) 95 335, 8 658 18 673
Sigutė Jucytė
Vyriausioji specialistė
8 443 95 336
Milda Šukienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 337, 8 659 81 823