Mažeikių ūkio dalis Lietuvos ekonomikoje

Mažeikiai – pramonės traukos centras

2020 metų gegužės 11 d. vyko konferencija „COVID -19 ĮTAKA REGIONŲ VERSLUI: DISKUSIJA MAŽEIKIUOSE“.
Programa pridedama "čia"

2018 metų lapkričio 22 d. Mažeikiuose vyko verslo forumas, kurio programa pridedama „čia

Mažeikių r. savivaldybėje 2014–2020 m. įregistruotų verslo įmonių skaičius sumažėjo 1,72 proc., o veikiančių įmonių skaičius 9,9 proc. didėjo (žiūrėti 1 pav.). Lietuvos statistikos departamento duomenimis, veikiančių ir įregistruotų įmonių santykis 2020 metais Mažeikiuose buvo 59,3 proc., o Lietuvos Respublikoje tik 44,6 proc.

1 pav. Veikiančių ir įregistruotų įmonių skaičius Mažeikių r. savivaldybėje

Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas

 

Vertinant 2018 m. pradžioje Mažeikių r. savivaldybėje veikiančias įmones pagal jose dirbančių darbuotojų skaičių, pastebima, kad didžiausią įmonių dalį (1184 įmonės iš 1531 arba 77,3 proc. (LR – 81,1 proc., o Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione 79,9 proc.)) sudaro įmonės, kuriose dirba iki 10 darbuotojų (žiūrėti 2 pav.).  Įmonės, kurių darbuotojų skaičius siekia 100 ir daugiau sudaro 1,7 proc. visų Mažeikių r. savivaldybės įmonių, panaši situacija Telšių apskrityje (1,7 proc.) ir Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (1,8 proc.).  Pagal šį rodiklį Mažeikiuose yra net 43,3 proc. visų Telšių apskrities įmonių. Tai rodo, kad Mažeikiuose yra geriau išvystyta verslo infrastruktūra stambesnėms įmonėms ir gilesnės pramonės tradicijos nei kituose Telšių apskrities miestuose.

2 pav. Mažeikių r. savivaldybėje 2018 m. pradžioje veikiančios įmonės pagal darbuotojų skaičių
Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas

Pastaraisiais metais Mažeikių r. verslo sektoriaus struktūra šiek tiek persiskirstė t. y. padidėjo paslaugų bei prekybos sektorių dalis ir susitraukė pramonės ir statybos sektorius. Mažeikių r. savivaldybėje pramonės sektoriuje 2017 m. dirbo beveik ketvirtadalis įmonių. Daugiausia įmonių veikia paslaugų sektoriuje – 38 proc., mažiausiai – statybos sektoriuje – tik 8 proc. įmonių (žiūrėti 3 pav.).

3 pav. Verslo sektoriaus struktūra Mažeikių r. savivaldybėje 2017 m., proc.
Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas

Materialinių investicijų apimtys pateikiamos to meto kainomis be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), išskyrus atvejus, kai PVM įskaitomas į turto įsigijimo vertę. Materialinės investicijos – išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, sukurti ir esamam materialiajam turtui atnaujinti (jo vertei padidinti).

4 pav. Materialinės investicijos Mažeikių r. savivaldybėje tenkančios vienam gyventojui, Eur

Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2019 m. duomenų Lietuvos statistikos departamentas kol kas nepateikia), didžiausios materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Mažeikių r. savivaldybėje buvo 2018 m. (2803 Eur) (4 pav.). Šis rodiklis glaudžiai susijęs su didžiausios Lietuvos įmonės – AB „Orlen Lietuva“ – investicijų programa, todėl investicijų lygis periodiškai kinta ir tikėtina, kad artimiausiais metais šis rodiklis žymiai išaugs, nes kas keleri metai yra atliekami kapitaliniai remontai, kurių metu įsisavinamos didelės investicijos. 2018 m. materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Mažeikių r. savivaldybėje 2803 Eur, palyginimui Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione –2118  Eur,  Telšių apskrityje – 2093 Eur .

5 pav. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, metų pabaigoje, Eur
Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas


Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) pagal savo pobūdį iš esmės skiriasi nuo materialinių investicijų. Tiesioginė užsienio investicija – tokia investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai ekonominiai finansiniai santykiai ir interesai tarp tiesioginio užsienio investuotojo ir konkrečios įmonės, į kurią investicijos nukreipiamos. Galime didžiuotis, kad TUI rodiklio vertė Mažeikiuose yra žymiai aukštesnė nei Telšių apskrityje (2016 metais TUI Mažeikių r. sav. buvo 6332 Eur vienam gyventojui, kai tuo tarpu bendrai Telšių apskrityje – tik 2642 Eur).
Naujų investicijų pritraukimas į Mažeikius yra esminis prioritetas, nes tai įgalina kurti naujas darbo vietas, mažinti nedarbo lygį ir gerinti pragyvenimo lygį rajono gyventojams.

6 pav. Bruto darbo užmokestis Eur/mėn.

Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas

Analizuojamu laikotarpiu (žiūrėti 6 pav.) darbo užmokestis Mažeikių r. savivaldybėje didėjo tolygiai. 2019 m. III ketvirtį Mažeikių r. savivaldybėje vidutinis bruto darbo užmokestis siekė 1187,50 Eur/mėn. Lyginant vidutinį darbo užmokestį su Telšių apskrities vidutiniu darbo užmokesčiu, pastebima, kad per visą analizuojamą laikotarpį šis rodiklis Mažeikių r. savivaldybėje buvo 5,0 – 6,0  proc. didesnis, kas rodo aukštesnę darbuotojų kvalifikaciją.