Paslaugų aprašymai ir užsakymas

Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų paieška galima surasti paspaudus ČIA arba šiame sąraše:

Paslaugos pavadinimas ir aprašymas Paslauga užsakoma ir elektroniniu būdu
Asmens skundo ar netipinio prašymo priėmimas bei nagrinėjimas  Užsakyti
Paslaugos pavadinimas ir aprašymas Paslauga užsakoma ir elektroniniu būdu
Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (PASA00038) Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas (PASA00040)
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas (PASA00035) Užsakyti
Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas (PASA00036) Užsakyti
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui deklaravimas (PASA00037) Užsakyti
Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas (PASA00041)
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas Užsakyti
Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba duomenų apie gyvenamosios vietos deklaravimą naikinimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose išdavimas

________________________________________________________

Ką reikia žinoti apie gyvenamosios vietos deklaravimą?

Kodėl svarbu tikslus jūsų gyvenamosios vietos adresas?

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresus savo veikloje naudoja Lietuvos paštas, pagalbos tarnybos ir viešos institucijos.

Jeigu adresas netikslus, galite susidurti su šiais nesklandumais:

 • Nepasieks laiškai, siuntos ar kita jums svarbi informacija (susijusi su pensijomis, pensininko pažymėjimais, išmokomis, kaimyniniu teritorijų statybos planais ir kt.)
 • Medikai ar ugniagesiai gali užtrukti ieškodami nelaimės vietos
 • Nepasieks svarbūs kitų institucijų (pvz., teismų, antstolių, policijos ir kt.) laiškai

Pasitikrinkite, ar Jūsų deklaruotos gyvenamosios vietos adresas yra tikslus – https://www.registrucentras.lt/tikrinti-adresa/

Kodėl adresas gali būti netikslus?

 • Keitėsi gyvenamųjų vietovių ribos
 • Atsirado arba keitėsi gyvenviečių pavadinimai
 • Keitėsi pastatų ar patalpų numeracija
 • Pastato adreso nėra Adresų registre arba Nekilnojamojo turto registre
 • Nesutvarkyti paveldėjimo dokumentai
 • Pastatai, kuriuose gyvenama, neįteisinti
 • Pastatams nesuteikti adresai
 • Išregistruoti sunaikinti, padalinti, sujungti Nekilnojamojo turto registre esantys objektai
 • Asmuo išvyko gyventi į užsienį ir apie tai nepranešė deklaravimo įstaigai
 • Asmens gyvenamoji vieta deklaruota žemės sklype

Kaip ir kur deklaruoti savo gyvenamąją vietą?

Prašymai deklaruoti gyvenamąją vietą ar patikslinti deklaruotos gyvenamosios vietos duomenis teikiami asmeniškai vietos seniūnijai arba internetu: 

Daugiau:

Skrajutėje rasite daugiau informacijos, kodėl svarbu tikslus jūsų adresas

Trumpoje atmintinėje rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, ką reikia žinoti apie gyvenamosios vietos deklaravimą

Pasitikrinti, ar jūsų adreso duomenys yra tikslūs galite čia

Parengta pagal Registrų centro informaciją

Paslaugos pavadinimas ir aprašymas Paslauga užsakoma ir elektroniniu būdu
Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas (kodas PASA00059)
Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas (kodas PASA00060)
Skirti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui Užsakyti
Skirti išmoką vaikui Užsakyti
Skirti išmoką gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui Užsakyti
Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas
Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas
Skirti globos (rūpybos) išmoką vaikui Užsakyti
Skirti globos (rūpybos) tikslinį priedą Užsakyti
Skirti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai Užsakyti
Laidojimo pašalpos skyrimas Užsakyti
Socialinės pašalpos skyrimas Užsakyti
Papildomos socialinės pašalpos dalies įsidarbinus skyrimas  Užsakyti
Vienkartinės, tikslinės, periodinės ir sąlyginės pašalpos skyrimas
Išmokos neįgaliems (auginantiems vaikus), kurie NDNT pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, skyrimas Užsakyti
Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas Užsakyti
Vienkartinės pašalpos skyrimas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir juos laidojantiems asmenims
Vienkartinės pašalpos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas

Architektūra, urbanistika, teritorijų planavimas, statyba, paveldosauga, adresų suteikimas, laikinas sklypų naudojimas, išvados dėl objektų teisinės registracijos

Paslaugos pavadinimas ir aprašymas Paslauga užsakoma ir elektroniniu būdu
Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas Užsakyti
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre (kodas PASA00026)
Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais (kodas PASA00025)
Teritorijų planavimo proceso inicijavimas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas Užsakyti
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymas ir keitimas
Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas
Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų teikimas, priėmimas ir derinimas Užsakyti
Išvada dėl gėlo požeminio vandens gavybos/žvalgybos gręžinio projektavimo
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (kodas PASA00024) Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas (kodas PASA00033)
Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais (kodas PASA00028) Užsakyti
Užsakyti
Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas Užsakyti
Užsakyti
Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas (kodas PASA00020)
Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas (kodas PASA00018)
Sutikimo naudotis valstybine žeme statybos metu, statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius tokioje  žemėje, statyti statinį šalia tokios žemės ar valstybinės žemės sklypo, statyti ir naudoti laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, išdavimas Užsakyti

Paraiškos dėl pritarimo naudoti gręžinį priėmimas

 
Paslaugos pavadinimas ir aprašymas Paslauga užsakoma ir elektroniniu būdu
Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos (kodas PASA00011)

Užsakyti
Užsakyti

Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas (kodas PASA00010) Užsakyti
Užsakyti
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas (kodas PASA00015)
Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas (kodas PASA00019) Užsakyti
Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams  Užsakyti
Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams Užsakyti
Prašymų atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbus iš melioruotos žemės naudotojų priėmimas ir administravimas  
Paraiškų grąžinti dalį draudimo įmokų už pasėlius ir augalus priėmimas ir administravimas 
Paraiškų grąžinti dalį draudimo įmokų už ūkinius gyvūnus priėmimas ir administravimas
Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas
Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas
Palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas
Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą
Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas
Medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų pakeitimas
Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas Užsakyti
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus išmokų teikimas Užsakyti
Užsakyti
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas  (kodas PASA00009) Užsakyti
Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimą Užsakyti
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas  
Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas (kodas PASA00014) Užsakyti
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas (kodas PASA00015)
Paslaugos pavadinimas ir aprašymas Paslauga užsakoma ir elektroniniu būdu
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (kodas PASA00023) Užsakyti
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (kodas PASA00012) Užsakyti
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas (kodas PASA00001) Užsakyti
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (kodas PASA00045) Užsakyti
Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (kodas PASA00034)
Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo  panaikinimas (kodas PASA00071) Užsakyti
Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas (kodas PASA00029) Užsakyti
Sutikimo steigti Automatų ar bingo salonus, lošimo namus (kazino), lažybų ir totalizatoriaus punktus, įskaitant žirgų totalizatoriaus punktus išdavimas
Dalintis: