2020 metai

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakoreguoto ir patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335, suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Aitvaro g. 10) žemės sklype (kad. Nr. 6130/0012:116) koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „G&R investment group” atstovaujama direktoriaus Renato Urbonavičiaus.
Planavimo tikslas – suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomi naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane. 
Susipažinti su bendrojo plano koregavimo rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-12-23 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel.(8 443 98235).
Priedas 1priedas 2
2020-12-09

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakoreguoto ir patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335, suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Aitvaro g. 10) žemės sklype (kad. Nr. 6130/0012:116) koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „G&R investment group” atstovaujama direktoriaus Renato Urbonavičiaus.
Planavimo tikslas – suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomi naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane. 
Susipažinti su bendrojo plano koregavimo rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-12-23 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel.(8 443 98235).
Priedas 1priedas 2
2020-12-09

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-02-27 sprendimu Nr. T1-64 „Dėl detaliojo plano gyvenamosios teritorijos žemės sklypui skaidyti, nekeičiant naudojimo pobūdžio adresu: Pavenčių g. 45/ Senkelio g. 22 Mažeikiai patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – R. M., I. M., L. M., S. M., A. V., J. V., E. T., J. T., R. B.,V. B, atstovaujamų įgalioto asmens architektės Rasos Kačerauskienės.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypų Žilvičių g. 1, 2, 3, 4, 5 ir 6, Mažeikiai detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-02-27 sprendimu Nr. T1-64. Planavimo tikslas – pertvarkyti dalį žemės sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypų paskirties, nustatyti du ar daugiau žemės naudojimo būdų (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, komercijos paskirties objektų teritorijos), patikslinti servitutus, pakeisti nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą ir intensyvumą, statybos zoną, statybos ribą ir kt.) pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus. 
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-10-22 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1priedas 2
2020-10-08

Informuojame, kad pradedamas projekto „Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkliškių sen. Krucių k.) žemės sklype (kad. Nr. 6160/0011:201)“ sprendinių viešinimo procesas.
Plano koregavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“ ir planavimo darbų programa, patvirtinta 2020 m. birželio 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1400. Susipažinti su bendrojo plano koregavimo tikslais, planavimo darbų programa bei kitais bendrojo plano dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje K-VT-61-20-329.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel.: (8 443) 98 204, faksas: (8 443) 25 844, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas: www.mazeikiai.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Deigama“, adresas: Beržų g. 15, Arvydiškės k., LT-89376 Mažeikių r.
Plano rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: +370-610-62098, el. paštas: [email protected]. Informaciją apie bendrojo plano koregavimą teikia plano vadovė – Rūta Skripkienė.
Planavimo tikslas: Suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais keitimas kitais (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), neprieštaraujančias planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.
Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas.
Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama.
Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.
Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama ne mažiau nei 10 darbo dienų, laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. iki 2020 m. rugsėjo 8 d. Nurodytu laikotarpiu su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-61-20-329) ir Mažeikių rajono savivaldybės patalpose (skelbimų lentoje), adresu Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai.
Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-61-20-329) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo su teritorijų planavimo dokumentu pabaigos. Pasiūlyme turi būti nurodoma informacija: vardas pavardė ir/arba juridinio asmens pavadinimas, pasiūlymo teikimo data, kontaktinis adresas, pasiūlymo turinys, motyvai, papildomi pasiūlymo turinį, motyvus pagrindžiantys dokumentai. Plano rengėjas kartu su Planavimo iniciatoriumi ir Planavimo organizatoriumi išnagrinėjęs prašymus/pasiūlymus atsakys raštu pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos nurodydamas, ar atsižvelgta/neatsižvelgta į pasiūlymus, taip pat priežastis, jei neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebepriimami.
2020-08-14

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 dalies nuostatomis, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektą.
Numatoma parengti Asvejos, Anykščių, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos, Žagarės regioninių parkų planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planus), Kučiuliškės herpetologinio, Svencelės telmologinio, Nevėžio kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų planus.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo posistemėje (Reg. Nr. 20-8766):
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Tarnybai ([email protected]) iki 2020-08-15.
Sprendimą „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ priims Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Pridedama
2020-07-28

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel.: (8 443) 98 204, faksas: (8 443) 25 844, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas: www.mazeikiai.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Deigama“, adresas: Beržų g. 15, Arvydiškės k., LT-89376 Mažeikių r. Direktorius - Šarūnas Latakas. Kontaktinis asmuo - Alfredas Ridzvanavičius, tel. +370-682-40191, el. p. [email protected].
Plano rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: +370-610-62098, el. paštas: [email protected]. Informaciją apie bendrojo plano koregavimą teikia plano vadovė – Rūta Skripkienė.
Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“ ir planavimo darbų programa, patvirtinta 2020 m. birželio 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1400.
Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima savivaldybės internetiniame puslapyje www.mazeikiai.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (projekto TPD numeris sistemoje K-VT-61-20-329).
Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės.
Planavimo tikslas: Suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais keitimas kitais (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), neprieštaraujančias planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.
Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas.
Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama.
Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.
Bendrojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, priimto 1995 m. gruodžio 12 d. (Nr. I-1120), Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, aktualiomis redakcijomis, kitais galiojančiais teisės aktais, teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.
Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-61-20-329) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo su teritorijų planavimo dokumentu pabaigos. Pasiūlyme turi būti nurodoma informacija: vardas pavardė ir/arba juridinio asmens pavadinimas, pasiūlymo teikimo data, kontaktinis adresas, pasiūlymo turinys, motyvai, papildomi pasiūlymo turinį, motyvus pagrindžiantys dokumentai. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs prašymus/pasiūlymus, atsakys raštu pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta/neatsižvelgta į pasiūlymus, taip pat priežastis, jei neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebepriimami.
Pridedama:

  • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“;
  • Planavimo darbų programa, patvirtinta 2020 m. birželio 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1400.

2020-07-07

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-03-25 sprendimu Nr. T1-44 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui (kad. Nr. 6130/0015:0084) padidinti laisvos valstybinės žemės sąskaita adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Gamyklos g. 31K patvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.
Planavimo iniciatorius – UAB „Lumareta“, atstovaujama direktoriaus Tito Mačio.
Planavimo tikslas – pakeisti  suplanuotos   teritorijos  naudojimo  reglamentus  kitais  ir nustatyti  papildomus naudojimo  reglamentus.        
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-07-07 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1priedas 2
2020-06-22

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: (8~443) 98204, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.
Planavimo iniciatorius: AB „Vigesta“, Naikių g. 16, Mažeikiai.
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. [email protected]www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė tel. +370 672 11410, el. p. [email protected].
Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis – Mažeikių m., Naikių g. 16 ir Gediškio akl. 3; žemės sklypai kad. Nr. 6130/0011:334 ir kad. Nr. 6130/0011:123.
Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-29 įsakymas Nr. A1-223 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslas: suplanuotų paslaugų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais keitimas kitais (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. A1-267 patvirtinta Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti, nustatyta, kad:
Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS;
Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos;
SPAV reikalingumas: neatliekamas;
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas;
Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama;
Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas;
Derinimo procedūra: koreguotą bendrąjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje (TPDRIS);
Viešinimo procedūrų užtikrinimas: bendrojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius;
Kiti reikalavimai: Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M1:500-1000 duomenis. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui bei patvirtintą dokumentą registruoti teritorijų planavimo dokumentų registre.
Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2020 m. birželio 10 d. ir baigiasi 2020 m. birželio 23 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235, www.mazeikiai.lt).
Informacija teikiama: informacija apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo, atstovaujančio planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-20-79).
Pasiūlymų pateikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais), plano rengėjui atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-20-79) iki viešo supažindinimo pabaigos (iki 2020-06-23 imtinai). Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebus nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.
2020-06-02

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakoreguoto ir patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335, suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k.) žemės sklype (kad. Nr. 6160/0011:0201) koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.
Planavimo iniciatorius – UAB „Deigama“, atstovaujama direktoriaus Šarūno Latako įgalioto asmens Alfredo Ridzvanavičiaus.
Planavimo tikslas – suplanuotų paslaugų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais keitimas kitais (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane. 
Susipažinti su bendrojo plano koregavimo rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-05-29 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1priedas 2
2020-05-18

Informuojame, kad dėl susidariusios situacijos šalyje (taip pat įvesto karantino sąlygų) viešas svarstymas (susirinkimas) dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių bus organizuojamas tik internetinės vaizdo transliacijos būdu.
Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo įvyks kaip ir buvo numatyta – 2020 05 28, 17:00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga: https://us02web.zoom.us/j/9713575857 (susirinkimo identifikacinis numeris (Meeting ID): 971 357 5857)
Taip pat primename:
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, 8 686 29 149, el. p. [email protected]), Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.mazeikiai.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-61-18-122) nuo 2020 04 27 iki 2020 05 27. Vieša ekspozicija vyksta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, el. p. [email protected]) nuo 2020 05 06 iki 2020 05 27.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.
Plano ir SPAV rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius ir UAB „Geometra“ Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-55 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“, 
Plano keitimo tikslai: sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės, ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtros reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Susipažinti su visa darbų programa bei kita informacija galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-RJ-61-18-122).
Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, 8 686 29 149 el. p. [email protected], www.mazeikiai.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
2020-05-18

Rengimo pagrindas: 2019 m. lapkričio 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-2516 „Dėl Mažeikių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo“.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844, el. p. [email protected]www.mazeikiai.lt
Specialiojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Mažeikių vandenys“, Skuodo g. 24, LT-89100 Mažeikiai, tel. (8 443) 68245, el. p. [email protected]www.mvandenys.lt
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. [email protected], tel. (8 620) 51 398.
Planuojama teritorija: Mažeikių miesto ir Viekšnių miesto teritorijos.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.
Planavimo uždaviniai:

  • nustatyti aglomeracijų teritorijas, urbanizuotose ar urbanizuojamose teritorijose esančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų dalis, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša ir kuriose susidarančios nuotekos turi būti surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis bei įrenginiais;
  • aglomeracijų teritorijose nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis.

Plano darbų programa:
Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. IV ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.
Koncepcija, SPAV: nerengiamas.
Susipažinti su parengtais specialiojo plano koregavimo sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2020 m. gegužės 19 d. ir baigiasi 2020 m. birželio 2 d. Nurodytu laikotarpiu su teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-61-20-180), savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204 bei Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.mazeikiai.lt). 
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.
Priedas 1priedas 2priedas 3
2020-05-11

Informuojame apie parengtą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. A1-366 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą – parduotuvę (un. Nr. 6196-1002-9016) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 34  patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimą.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius , Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Planavimo iniciatorius – UAB „Alaiba“, atstovaujama direktoriaus Alvydo Balčiūno, V.Burbos g. 6, Mažeikiai, tel. 8 698 01471, el. paštas [email protected]
Plano rengėjas: UAB „Šiaulių komprojektas“, Tilžės g. 170-401, Šiauliai, tel. (8 41) 523 523, el.paštas [email protected],  projekto vadovas – Regina Miceikienė, tel. 8 652 71281, el. paštas [email protected] 
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo Laisvės g. 34, Mažeikiai detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-11-29 sprendimu Nr. T1-366; papildyti esamą komercijos paskirties objektų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdu, pakeisti suplanuotos  teritorijos  naudojimo reglamentus (užstatymo  tankumą  ir intensyvumą,  leistiną  pastato  aukštį,  teritorijos  statybos  zoną, statybos  ribą  ir  kt.) pagal galiojančius  teritorijų  planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus.
Informacija teikiama: apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TDP Nr. K-VT-61-19-288).
Susipažinti su planavimo dokumento sprendiniais, (įvertinus LR AM 2020-03-17 raštą Nr.(14)-D8(E)-1262 „Dėl viešinimo procedūrų rengiant teritorijų planavimo ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų dokumentus“), galima nuo 2020 m. gegužės mėn. 4 d. iki 2020 m. gegužės mėn. 19 d. (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  , TPD Nr. K-VT-61-19-288,  Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 170-401, Šiauliai, iš anksto suderinus laiką su projekto vadove ir, jei karantino sąlygos leidžia, Mažeikių rajono savivaldybės patalpose (Laisvės g. 8, Mažeikiai) bei Mažeikių seniūnijos skelbimų lentoje (Laisvės g. 39, Mažeikiai).
Viešas detaliojo plano aptarimas numatomas nuotoliniu būdu 2020 m. gegužės mėn. 19 d. 17 val. 15 min. internetinėje platformoje ZOOM (prisijungimo nuoroda (MEETING  ID) : 514 505 8965 prisijungimo slaptažodis (password) : laisves34 )
Norintieji dalyvauti aptarime prašome atsiųsti savo kontaktus (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį) elektroniniu paštu [email protected]  arba žinute telefonu 8 652 71281 (dėl viešo aptarimo dalyvių sąrašo sudarymo). Jeigu pasikeis karantino sąlygos ir bus galima sudalyvauti gyvai, vieta bus pranešta atsiųstais elektroninio pašto adresais arba telefoninėmis žinutėmis.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano Laisvės g. 34 Mažeikiuose keitimo, patvirtinto  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-11-29 sprendimu Nr. T1-366, galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  sprendinių rengimo stadijoje ir iki paskelbto sprendinių pristatymo viešo aptarimo pabaigos.
Projekto vadovė Regina Miceikienė
Priedas 1priedas 2
2020-04-29

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.
Plano ir SPAV rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius ir UAB „Geometra“ Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-55 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“,
Plano keitimo tikslai: sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės, ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtros reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Plano keitimo uždaviniai: suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
Susipažinti su visa darbų programa bei kita informacija galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-RJ-61-18-122).
Viešas supažindinimas. Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, 8 686 29 149, el. p. [email protected]), Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.mazeikiai.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-61-18-122) nuo 2020 04 27 iki 2020 05 27. Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, el. p. [email protected]) nuo 2020 05 06 iki 2020 05 27. Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto teritorijų planavimo dokumento įvyks 2020 05 28, 17:00 val. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos salėje, adresu Stoties g. 18, LT-89226 Mažeikiai.
Dėl susidariusios situacijos šalyje, įvesto karantino metu, prieš atvykstant susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu prašome prieš tai susisiekti su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaite tel. (8 443) 98 235, 8 686 29 149, el. p. [email protected]
Taip pat pažymime, kad viešo svarstymo (susirinkimo) vieta ir laikas gali būti patikslinti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo svarstymo. Tuo atveju, jei vis dar bus įvestas karantinas ar taikomi apribojimai dėl susibūrimų viešas svarstymas (susirinkimas) gali būti vykdomas nuotoliniu būdu.
Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, 8 686 29 149 el. p. [email protected]www.mazeikiai.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Priedas 1priedas 2priedas 3priedas 4priedas 5priedas 6
2020-04-17

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.
Planavimo tikslas – užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų (vietinės reikšmės kelių ir gatvių) infrastruktūros plėtrą Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje ir nustatyti plėtros kryptis.
Susipažinti su Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais galite Mažeikių rajono savivaldybės puslapyje www.mazeikiai.lt. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-04-24 (imtinai) adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443 98235), el. paštu: [email protected][email protected] 
Patvirtinti sprendimai „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo“ 2020-04-30 Tarybos sprendimas T1-103 ir 2020-05-26 įsakymas Nr. A1-1208 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Priedas 1priedas 2
2020-04-06

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 3d. įsakymu Nr. A1-8 ,,Dėl detaliojo plano trijų kitos paskirties žemės sklypų sujungimo į vieną bendrą sklypą, numatant suformuotam žemės sklypui naudojimo būdą – gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Sodininkų g. 1,3 ir 5 koregavimo“
Detaliojo plano organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai Tel. (8 443) 98 204 Faks. (8 443) 25 844 El. p. [email protected]
Planavimo iniciatorius – AB "Žemaitijos pieno investicija" Sedos g. 35, Telšiai, LT- 87101. Informaciją teikia architektė Eglė Garnytė, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 650 74429, el. paštas: [email protected].
Detaliojo plano rengėjas – UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, Tel.: +370 657 71999, el.p. [email protected], PV Gintarė Karpavičienė, arch. Eglė Garnytė, tel. 8-650-74429, el. p.: [email protected], www.geometra.lt.
Planuojamos teritorijos dislokacija – Sodininkų g. 1, Mažeikiai
Detaliojo planavimo tikslai: Pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0011:0321) teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus..
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas. 
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Mažeikių rajono savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2020-04-20 iki 2020-05-06 galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-61-20-47) ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos patalpose (Laisvės g. 39, LT-89222 Mažeikiai) ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai) patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-61-20-47) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Architektė Eglė Garnytė
Priedas 1priedas 2
2020-04-02

Informuojame apie bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka parengtą detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-25 sprendimu Nr. T1-310 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą perteklinio grunto aikštelei Mažeikių mieste Montuotojų g. (teritorijoje, įsiterpusioje tarp suformuotų ir nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų kad. Nr. 6130/0024:42, Nr. 6130/8001:2, Nr. 6130/8001:70) patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Montuotojų g. 15 (kad. Nr. 6130/0024:0085) keitimą LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-61-18-594.
Detaliojo plano organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Detaliojo plano iniciatorius - UAB „Lyra group“ į/k 166635955, Montuotojų g. 9, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. Iniciatoriaus įgaliotas asmuo arch. Rasa Kačerauskienė tel.:8-610-02426. 
Detaliojo plano rengėjas - Architektė Rasa Kačerauskienė , Atestato Nr. ATP1297, Vasario 16-osios g. 7-1, tel. 8-610-02426; e-paštas [email protected].
Planavimo pagrindas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-2542, 2018-11-13.
Planavimo tikslai - Keisti žemės sklypo Montuotojų g. 15, Mažeikiuose detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-25 sprendimu Nr. T1-310, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos statybos zoną, statybos ribą, padidinti statybos tankumą ir intensyvumą.
Informacija apie planavimo eigą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose adresu: Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr. K- K-VT-61-18-594).
Susipažinti su planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2020 m vasario mėn. 18 d. iki 2020 m kovo 3 d.(ne mažiau nei 10 d.d.) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-61-18-594, planavimo organizatoriaus buveinėje Laisvės g. 8, Mažeikiuose, Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, Mažeikių seniūnijos skelbimo lentoje bei teritorijų planavimo dokumento rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiuose. 
Vieša parengto detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2020 m vasario 25 d. iki 2020 m kovo 3 d. planavimo organizatoriaus buveinėje Laisvės g. 8, Mažeikiuose (107 kab.) bei teritorijų planavimo dokumento rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiuose. 
Viešas detaliojo plano aptarimas bus rengiamas 2020 m kovo 3 d. 17.15 val. Mažeikių miesto seniūnijos patalpose (salėje) Laisvės g. 39, Mažeikiuose.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo visuomenė gali pateikti raštu plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešinimo procedūrų pabaigos (iki 2020 m kovo 3 d. imtinai).
Projekto rengėjas: Rasa Kačerauskienė
Priedas 1priedas 2priedas 3priedas 4
2020-02-17

Dalintis: