Finansinė paskata pirmajam būstui

Informaciją apie Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimą Jums suteiks Mažeikių rajono savivaldybės Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistės

Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas Kabineto Nr. Adresas
Nijolė Česnauskienė +370 443 94 038 [email protected]   Laižuvos g. 3, Mažeikiai

Živilė Diekontė

+370 443 94 038,
+370 652 39 110
[email protected]   Laižuvos g. 3, Mažeikiai

Finansinė paskata teikiama jaunoms šeimoms pirmajam būstui pirkti ar statyti. Finansinės paskatos jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regionuose, teikimo sąlygas, tvarką ir jos finansavimą nustato Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas.

Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

 • prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms  pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą, t. y. šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra ne vyresnis kaip 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 36 metų;
 • kiekvienas jaunos šeimos narys yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 • iki kreipimosi į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją, pateikdamos prašymą dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto;
 • įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose;
 • Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

Jaunoms šeimoms suteikiamos tokios subsidijos: 

 • neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
 • auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
 • auginančioms du vaikus ir (ar) du vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
 • auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ir daugiau vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.

Subsidija gali būti skiriama būsto kredito daliai apmokėti arba jaunos šeimos prašymu – pradiniam įnašui padengti.

Padidėjus šeimai galima kreiptis dėl papildomos subsidijos, tačiau kreipimosi metu šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą, tai yra sutuoktiniai arba vienas vaikus auginantis asmuo negali būti vyresni nei 36-erių, išskyrus atvejus kai augina tris ir daugiau vaikų, tuomet kiekvienas iš sutuoktinių turi būti ne vyresni kaip 40 metų.

Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta.

Ne daugiau kaip 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

Pagrindiniai žingsniai dėl subsidijos suteikimo:

 • jauna šeima regione susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai;
 • šeima deklaruoja turtą ir užpildo prašymą www.spis.lt arba tiesiogiai Mažeikių rajono savivaldybėje (Laisvės g. 8, Mažeikiai);
 • Savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduodama, bet formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu;
 • jauna šeima su gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą.

Tais atvejais, kai savivaldybės administracija atsisakys išduoti pažymą jaunai šeimai, nes bus panaudoti visi valstybės biudžeto asignavimai atitinkamiems metams finansinei paskatai pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikti, jauna šeima pagal prašymo užregistravimo savivaldybės administracijoje datą ir laiką bus įrašoma į Jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą. Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms bus teikiama laikantis eiliškumo. Jauna šeima privalo iki kitų metų sausio 15 d. atnaujinti Prašymą, patikslindama jame nurodytus duomenis. Neatnaujinus prašymo iki sausio 16 d. jauna šeima išbraukiama iš Jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašo. Taip pat prašymas turi būti atnaujinamas (įskaitant einamuosius metus), jeigu pasikeičia duomenys apie šeimos sudėtį ar įsigyjamo būsto adresą.

Įstatyme nustatyta, kad tais atvejais, kai būstas įsigyjamas iš jaunos šeimos narių artimųjų giminaičių – tiesiosios linijos giminaičių iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys), jauna šeima neturės teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.

Jaunos šeimos teikdamos prašymą finansinei paskatai gauti, privalo pateikti tokius dokumentus:

 • šeimos turto deklaraciją už kalendorinius metus (jeigu nedeklaravo elektroniniu būdu);
 • įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti vaiką arba sprendimą, kuriuo vaikui nustatoma nuolatinė globa (rūpyba);
 • atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą pateikia jaunos šeimos įgaliotas atstovas);
 • statinio ekspertizę atlikusios institucijos išvadą, jei šeimos nuosavybės teise turimas būstas yra netinkamas gyventi;
 • rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas būstas yra netinkamas gyventi;
 • statybą leidžiantį dokumentą, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti;
 • kitus dokumentus, įrodančius jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą.

Subsidija turi būti grąžinama į valstybės biudžetą, jei jauna šeima, kuriai suteikta subsidija būsto kredito pirmajam būstui įsigyti, 10 metų laikotarpyje, nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos, nuosavybės teisę į įsigytą būstą perleidžia kitam asmeniui.

Subsidija negrąžinama:

 • nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis;
 • jeigu pasikeičia už būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti įsigyto būsto savininkas dėl paveldėjimo, kai paveldi sutuoktinis, vaikai ir (ar) vaikai, kuriems nustatyta ar buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • jaunai šeimai nutraukus santuoką, jeigu nuosavybės teisė pereina vienam iš buvusių sutuoktinių;
 • šeimoms, kurios nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos praėjus 5 metams yra susilaukusios trijų ar daugiau vaikų ir nori po ne mažiau kaip 5 metų perleisti būstą kito asmens nuosavybėn todėl, kad jį pakeistų į didesnį būstą toje pačioje savivaldybėje.
Dalintis: