Vaiko gerovės komisija

Komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas bei vadovaudamasi Komisijos narių patvirtintu metinės veiklos planu:

 • kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jų įgyvendinimą;
 • surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti bei dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
 • nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei dėl kompleksinės pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
 • ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
 • pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
 • koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
 • teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių bei dėl koordinuotos pagalbos vaikams bei jų tėvams (globėjams) tobulinimo;
 • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
Vardas, pavardė Pareigos
Kristina Sereikienė, pirmininkė Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
Daiva Končiuvienė Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Erika Bertulienė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja
Martyna Malinauskienė Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė
Neringa Norvaišaitė– Baranauskienė Mažeikių rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pavaduotoja
Rolandas Povilaitis Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas
Olga Alibajeva Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros (Mažeikiai) prokurorė
Irena Sadauskienė Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus (Mažeikiai) vyriausioji specialistė
Vilija Stasiulienė Mažeikių „Ventos“ progimnazijos socialinė pedagogė
Ieva Šimkutė Savivaldybės Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)
Vilma Šinkevičienė Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė
Ieva Šmukštaitė, komisijos sekretorė Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Eduardas Vaičiulis Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas
Ligita Diržininkienė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
 • Komisijos reglamentas
 • Komisija patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 19 d. potvarkiu M1-134 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“
 • Komisija pakeista Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 17 d. potvarkiu M1-617 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 19 d. potvarkio Nr. (1.21. E) M1-134 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
 • Įsakymas dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-291 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. A1-2790 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudėties ir darbo reglamento  patvirtinimo“ pakeitimo ir reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo ir vykdymo algoritmas

Privalomo ikimokyklinio ugdymo teikimo algoritmas

 • Kiti faktai (atostogos, pavėžėjimas ir kt.) nurodomi sutartyje su ugdymo įstaiga (Švietimo įstatymo 45 straipsnis „Mokinio ir švietimo teikėjo susitarimai“). Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra įtvirtintas draudimas vaikams atostogauti. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 18 straipsnyje yra numatyta Vaiko teisė į saviraiškos laisvę, poilsį ir laisvalaikįVaikas turi teisę atostogauti, net jeigu jam paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.
 • Vaiko tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų įstaigos lankymą (jei vaikas negali atvykti į įstaigą, nedelsiant turi informuoti įstaigą) ir kitų mokymo sutartyje nurodytų pareigų vykdymą. Tėvų (globėjų, rūpintojų) su vaiko ugdymu susijusios pareigos yra numatytos LR Švietimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje ir privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 13 punkte. Jeigu vaikas, kuriam paskirtas privalomas ikimokyklis ugdymas nelanko ugdymo įstaigos ir apie tai nepraneša, ignoruoja administraciją:
  • Ugdymo įstaigos administracija informuoja tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių ir specialistus, dirbančius su šeima (atvejo vadybininką ir socialinį darbuotoją). Aiškinamasi situacija, ieškoma pagalba šeimai.
  • Tėvai, įgyvendindami vaiko teisę į mokslą (ugdymą), turi laikytis nustatytų pareigų bei užtikrinti, jog nebūtų sudarytos sąlygos vaiko teisės į mokslą pažeidimui. Tėvams, nesilaikantiems nustatytų pareigų užtikrinti tinkamo vaiko teisės į mokslą įgyvendinimo ir (ar) kitaip pažeidžiantiems vaiko teises, gali būti taikoma teisės aktuose nustatyta atsakomybė. Jeigu šeima nebendradarbiauja, piktybiškai ignoruoja administraciją ir specialistus, dirbančius su šeima – informuojamas Vaiko teisių apsaugos skyrius Raseinių rajone dėl administracinio poveikio priemonės.
Dalintis: