Gyvulininkystė

Atsakingas asmuo

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas
Sigutė Jucytė Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė +370 443 95336 [email protected]

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) administruojama žemės ūkio informacinė sistema, teikianti operatyvią, apibendrintą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams, žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse www.vic.lt

Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas

Ūkinių gyvūnų laikytojai  apdraudę  savo gyvulius  nuo  užkrečiamųjų ligų, patvirtintų  Pasaulinio gyvūnų sveikatos organizacijos gyvūnų ligų sąraše, dėl kurių turi būti išnaikinti visi (100 proc.) į rizikos grupę susirgti šia liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai ir kurių protrūkio  faktą oficialiai pripažįsta  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Sumokėtos draudimo įmokos sumos numatoma  kompensuoti iki 65 proc., neviršijant taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuotos maksimalios kompensuotinos sumos.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo (2015 m. gruodžio 31 d. Nr. 3D-971)

Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimas ir atlyginimas

Priemonė skirta suteikti valstybės pagalbą gyvūnų savininkams, patyrusiems nuostolius, už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų paskerstus galvijus, prarastas pajamas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) taikytų apribojimų ir draudimų, sunkumų, įsigyjant naujų galvijų

Paramos gali kreiptis juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie turi nuosavybės teisę į galvijus, priverstinai paskerstus naikinant užkrečiamąsias ligas ir kurie verčiasi pirmine žemės ūkio gamyba. Juridiniai asmenys turi atitikti reikalavimus, keliamus mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Teikiamos paramos dydis. Galvijų savininkui 100 procentų atlyginami nuostoliai, jei galvijų savininkas, vykdydamas VMVT nurodymus, ėmėsi priemonių, kad užkrečiamosios ligos – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinys jam nuosavybės teise priklausančioje galvijų bandoje būtų sunaikintas, ši užkrečiamoji liga neišplistų, ir įvykdė VMVT nurodymą paskersti galvijus. Nuostolių atlyginimo dydis gali būti sumažintas žemės ūkio ministro įsakymu, atsižvelgiant į einamaisiais metais valstybės pagalbai pagal šias taisykles skirtas lėšas.

Mažeikių rajono savivaldybės Mažeikių apylinkės seniūnijoje nustatytas afrikinis kiaulių maras

Gyvūnų savininkai dėl patirtų nuostolių atlyginimo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo oficialaus VMVT paskelbimo apie užkrečiamosios ligos židinio likvidavimą ir (arba) nuo šios ligos taikomų veterinarinės sanitarijos priemonių įvykdymo buferinėje zonoje dienos, kreipiasi į savivaldybių komisijas ir pateikia šiuos dokumentus:

  1. paraišką atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikė veterinarinės sanitarijos priemones (1 priedas) (toliau – paraiška);
  2. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu teikia fizinis asmuo;
  3. dokumentus, kuriais patvirtinama nuosavybės teisė į sunaikintą turtą;
  4. dokumentus, įrodančius išlaidas už atliktas patalpų ir įrangos valymo, dezinsekcijos ir dezinfekcijos paslaugas;
  5. dokumentus arba jų kopijas, kuriais patvirtinama, kad laboratoriniai mėginiai dėl užkrečiamosios gyvūno ligos paimti ir tyrimai atlikti;
  6. draudimo įmonės pažymą, jeigu gyvūnas buvo draustas, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma.

Informacija apie afrikinio kiaulių maro prevenciją

  • LR žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 3D-585 „Dėl pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisyklių patvirtinimo“
  • LR žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 3D-586 „Dėl pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisyklių patvirtinimo“
  • LR žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 3D-587 „Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Dalintis: