Kaimo rėmimo fondas

Atsakingas asmuo

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas
Sigutė Jucytė Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė +370 443 95 336 [email protected]
 • Kaimo rėmimo fondo nuostatai (nauja redakcija), patvirtinti 2023 m. birželio 8 d. Mažeikių rajono savivaldybės taryos sprendimu Nr. T1-176 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“, pakeisti 2023 m. lapkričio 30 d. Mažeikių rajono savivaldybės taryos sprendimu Nr. T1-327 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T1-176 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“

Mažeikių rajono savivaldybės Kaimo rėmimo fondo tikslai

 • skatinti savivaldybės kaimo bendruomenių ir žemdirbių organizacijų veiklą;
 • skatinti savivaldybės žemės ūkio subjektų verslumą bei konkurencingumą;
 • skatinti kooperaciją ir vietinių produktų naudojimą plėtojant trumpąsias tiekimo grandines savivaldybės teritorijoje;
 • finansiškai remti fizinius ir juridinius asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir kita tik kaimui būdinga veikla pagal šių Nuostatų reikalavimus;
 • teikti nepalūkanines paskolas, dotacijas ir kitokią šiuose Nuostatuose nurodytą paramą;
 • teikti šiuose Nuostatuose nurodytą paramą pagal Fondo finansines galimybes.

Mažeikių rajono savivaldybės Kaimo rėmimo fondo darbo grupė

Vardas, pavardė Pareigos
Rimantas Gramas Fondo darbo grupės pirmininkas. Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto pirmininkas
Sigutė Jucytė Fondo darbo grupės sekretorė.Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Rūta Narmontienė  Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė
Eligijus Pocevičius Lietuvos ūkininkų sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas
Milda Šukienė Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja
Audrius Vanagas Lietuvos ūkininkų sąjungos Mažeikių skyriaus valdybos narys
Rasa Vasiliauskienė Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja
 • Fondo darbo grupės reglamentas, patvirtinta 2023 m. gruodžio 5 d. Savivaldybės mero potvarkiu M1-768 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo darbo grupės sudarymo“ 

Fondo finansinės paramos formos ir maksimalūs paramos dydžiai

Fondo lėšomis teikiamos šios finansinės paramos formos:

 • lengvatinė nepalūkaninė paskola jauniesiems ūkininkams iki 40 metų amžiaus ir (arba) smulkiems ūkiams (produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis prašymo teikimo metu turi būti ne didesnis kaip 7 999 Eur) ir vykdantiems žemės ūkio veiklą ne daugiau 5 metus – iki 9 000 Eur (devynių tūkstančių eurų) ne ilgesniam kaip 3-jų metų laikotarpiui. Ši paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip praėjus vieniems metams po jos gavimo, ji grąžinama dalimis. Paskolos dydį lemia išlaidų suma, tačiau ji negali būti didesnė negu Savivaldybei įkeičiamo turto suma;
 • bendruomenių veiklos dalinis organizacinių išlaidų (transporto, ryšių, kanceliarinių, elektros energijos, komunalinių paslaugų ir bendruomenės naudojamų patalpų draudimo išlaidų) finansavimas – 360 Eur (trys šimtai šešiasdešimt eurų) per einamuosius metus;
 • išlaidų už kooperatinės bendrovės įregistravimą bei pradinių steigimo išlaidų dengimas (valstybės nustatytų mokesčių notarui, VĮ Registrų centrui, išlaidų už dokumentų parengimą padengimas) – ne daugiau kaip 400 Eur (keturi šimtai eurų);
 • pelno nesiekiančių viešųjų juridinių asmenų dalyvavimo parodose, seminaruose, mugėse išlaidų dalinis kompensavimas – ne daugiau kaip 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų);
 • Savivaldybės kaimo bendruomenes vienijančių organizacijų ir žemdirbių organizacijų mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ar dalyvavimo renginiuose dalinis išlaidų kompensavimas – ne daugiau kaip 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų);
 • pelno nesiekiantiems viešiesiems juridiniams asmenims, vykdantiems veiklą savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų teritorijose Fondo lėšomis remiamiems subjektams, įgyvendinantiems projektus. Projektui įgyvendinti skiriama iki 20 proc. nuo bendros projekto sumos. Fondo lėšos skiriamos pasirašius sutartį su Savivaldybės administracija;
 • bendruomenių organizuojamų renginių paslaugų (garso įrangos ir apšvietimo, patalpų nuomos, atlikėjo paslaugų), išvykų ir mokymo paslaugų dalinis išlaidų finansavimas– ne daugiau kaip 500 Eur (penki šimtai eurų) per einamuosius metus;
 • žemdirbių organizacijų organizuojamo Metų renginio paslaugų, išskyrus maitinimo paslaugas, dalinis išlaidų kompensavimas – ne daugiau kaip 8 000 Eur (aštuoni tūkstančiai eurų);
 • paskola Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės veiklai vykdyti (ši paskola suteikiama kartą per einamuosius metus, pateikus sutartį).
Dalintis: