Melioracija

Atsakingas asmuo

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas
Adelija Vėlavičienė Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė +370 443 25170
+370 655 96438
[email protected]

Techninės sąlygos reikalingos statiniams melioruotoje žemėje projektuojant kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas, miško įveisimo sklypus, vandens telkinius ir kitus įrenginius bei statinius.

Techninės sąlygos išduodamos fiziniams ar juridiniams asmenims, pateikus prašymą, arba pagal savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus projektavimo (prisijungimo) sąlygų paraišką.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių 207 kab., Laisvės g. 39, 89222 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).

Savininkui pageidaujant įveisti mišką žemės sklypo plotuose, įtrauktuose į melioruotos žemės apskaitą, prašymą pateikia Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui. Prašyme nurodo žemės sklypo, kuriame pageidauja įveisti mišką, kadastro numerį. Prie prašymo pridėdamas žemės sklypo plano M1:10000 su pažymėtomis ribomis, pagal kurias jis pageidauja įveisti mišką, kopiją. Savivaldybės administracija, įvertinusi nurodytus dokumentus ir įvertinusi galimybę melioruotame plote įveisti mišką išduoda drenažu arba grioviais nusausinto ploto plano M 1:2000 ištrauką ir miško įveisimo šiame plote technines sąlygas arba motyvuotai atsisako jas išduoti.

Keičiant melioruotos žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintų Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių 17.6 punktu ir nustatyti melioracijos statinių rekonstravimo, naikinimo bei kitas sąlygas, kad nebūtų pažeisti gretimų melioruotos žemės sklypų naudotojų interesai ir užtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamų plotų valstybei nuosavybės teise priklausančiais melioracijos statiniais. Jei išduodamose sąlygose detaliajam planui rengti nurodyta, kad bus būtina rekonstruoti melioracijos statinius, kartu su detaliuoju planu turi būti parengtas ir melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Kadangi dažniausiai žemės paskirtis keičiama siekiant planuoti atskirus sklypus statyboms, būtina keitimo sąlyga-melioracijos statinių rekonstravimo projekto įvykdymas. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus finansuoja žemės sklypo savininkas.

ES parama melioracijai 

Parama melioracijai teikiama pagal  Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“.

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3D-563 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.  

Remiama veikla:

 1. Reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas.
 2. Esamų melioracijos sistemų rekonstravimas.
 3. Pareiškėjas per vieną kvietimą teikti paramos paraiškas gali pateikti tik vieną paramos paraišką pagal vieną iš aukščiau veiklų. 

Galimi pareiškėjai:

 1. Žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai. Pareiškėjas paraiškas turi teikti kartu su partneriu – savivaldybe, sudarant jungtinės veiklos sutartis.
 2. Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos. Pareiškėjas paraiškas turi teikti kartu su partneriu – savivaldybe, sudarant jungtinės veiklos sutartis.
 3. Fizinių ir (ar) juridinių asmenų, kurių teisėtais pagrindais valdomos žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) melioracijos sistemos ribomis, grupė, veikianti pagal tarpusavio jungtinės veiklos sutartį. Pareiškėjas paraiškas turi teikti kartu su partneriu – savivaldybe, sudarant jungtinės veiklos sutartis
 4. Savivaldybės.

Paramos dydis ir intensyvumas

Kai vykdoma reguliuojamojo drenažo įdiegimo į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas

veikla:

 • didžiausia paramos suma projektui – 40 000 Eur;
 • intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės). 

Kai vykdoma esamų melioracijos sistemų rekonstravimo veikla:

 • didžiausia paramos suma projektui – 300 000 Eur;
 • intensyvumas – 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės).

Paraiškų pateikimo tvarka

Paramos paraiška ir su ja teikiami dokumentai turi būti pateikti užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) interneto prieigoje adresu www.zumis.lt.

Paramos paraiška ŽŪMIS portale turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.

Dalintis: