Apie duomenų apsaugą

Mažeikių rajono savivaldybė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB)  (toliau – BDAR). 

Duomenų valdytojas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, kodas 167371234, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844, el. p. [email protected] 

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo. 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais. 

Duomenų saugojimo terminai

Asmens duomenys Mažeikių rajono savivaldybėje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą. 

Duomenų subjektų teisės yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR). 

Asmenys turi teise:

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.);
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.);
 • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.);
 • prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (BDAR 17 str.);
 • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.);
 • gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“) (BDAR 20 str.);
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su asmens konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už asmens interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 21 str.). 

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

 • jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Mažeikių savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnę – Moniką Momkevičienę, mob. 8 655 40 211, el. p. [email protected];
 • jeigu asmuo nesutinka su Mažeikių savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected]

Įgyvendinti duomenų subjekto teises asmenys gali:

 • atvykę į Savivaldybę (Laižuvos g. 3, Mažeikiai), užpildę laisvos formos prašymą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • siųsdami laisvos formos prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu (Laižuvos g. 3, Mažeikiai);
 • siųsdami elektroniniu parašu pasirašytą prašymą [email protected]

Naudingos nuorodos

Dalintis: