Apie korupcijos prevenciją

Pranešimus ir pasiūlymus korupcijos prevencijos klausimais galite pateikti:

 • Raštu, atsiunčiant pranešimą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui adresu: Laižuvos g. 3, 416 kabinetas, Mažeikiai
 • Paliekant pranešimą dėžutėje: „Pranešimai ir pasiūlymai korupcijos prevencijos klausimais” adresu: Laižuvos g. 3, Mažeikiai (prie įėjimo į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamąjį).
 • El. paštu [email protected].

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą

Korupcijos prevencija siekiama stiprinti nacionalinį saugumą, kurti socialinę gerovę, didinti administracinių, viešųjų ir kitų viešojo sektoriaus paslaugų teikimo kokybę, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti demokratiją ir ekonomiką

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

 1. kurti korupcijai atsparią aplinką
 2. didinti antikorupcinį sąmoningumą
 3. sistemiškai ir koordinuotai šalinti korupcijos rizikos veiksnius, mažinti korupcijos riziką
 4. sudaryti prielaidas darniam ir veiksmingam korupcijos prevencijos subjektų sistemos veikimui
 5. mažinti ekonomines korupcijos paskatas
 6. užtikrinti aktyvų privataus sektoriaus subjektų ir visuomenės įsitraukimą į korupcijos prevenciją
 7. skatinti skaidrų, sąžiningą ir atvirą administracinių, viešųjų ir kitų paslaugų teikimą

Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą sudaro:

 1. korupcijos prevencijos priemonės
 2. antikorupcinio sąmoningumo didinimas
 3. personalo patikimumo užtikrinimas
 4. kitos įstatymuose nurodytos veiklos ar priemonės, kuriomis kuriama korupcijai atspari aplinka ar didinamas atsparumas korupcijai

Pagrindinės korupcijos prevencijos priemonės yra šios:

 1. korupcijos rizikos analizė
 2. korupcijos prevencijos planavimo dokumentai
 3. teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 4. pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas
 5. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
 6. korupcijos rizikos valdymo vertinimas
 7. atsparumo korupcijai lygio nustatymas
 8. antikorupcinių elgesio standartų diegimas
Dalintis: