Informacinis pranešimas apie vystymo plano parengimą

Informuojame, kad vadovaujantis  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-329 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano vėjo jėgainių įrengimui Mažeikių rajono savivaldybėje‘‘, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 03 d. įsakymu Nr. (2.1.) A1-2686 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano darbų programos patvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa parengti Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas vėjo elektrinių įrengimui Mažeikių r. sav., Židikų sen. teritorijoje (toliau – Vystymo planas) sprendiniai. 

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – Specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės.

Nagrinėjama teritorija:  Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos teritorijos dalis.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204, faks. (8 443)  26 165, el. p. [email protected], savivaldybės interneto svetainės adresas www.mazeikiai.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB ,,Mažoji urbanistika‘‘, Užupio g. 16-26, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. paštas:  [email protected]; Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (+370 686) 74252.

Planavimo tikslai:

  1. Suformuoti ilgalaikes savivaldybės vietovių vėjo elektrinių plėtros kryptis ir įgyvendinimo gaires, numatyti vėjo elektrinių statybai reikalingas teritorijas;
  2. Numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai mažinti;
  3. Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
  4. Derinti Mažeikių rajono savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir veikiančių fizinių ir juridinių asmenų interesus bei teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms.

Planavimo uždaviniai:

  1. Plėtoti inžinerinę infrastruktūrą, numatyti vėjo elektrinių statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir gyventojams.
  2. Numatyti vėjo elektrinių statinių išdėstymą, vėjo elektrinių statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
  3. Numatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus. 

Bendra informacija apie projektą: Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengiant Vystymo planą teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama. Vystymo plano rengimo, svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji. Atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2023 m. sausio 6 d. raštu Nr. (2.32. E) R8-111 pritarė strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadoms.

 Supažindinimas: Su Vystymo plano sprendiniais, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumento vertinimo subjektų išvadomis galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt, Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.S-VT-61-22-261) nuo 2023 m. sausio 9 d. Informacija teikia Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, tel. (8 443) 98235, tel. 8686 29149, el. paštas: [email protected]

Vystymo plano sprendinių viešas svarstymas su visuomene vyks 2023 m. sausio mėn. 30 d. 13.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos patalpose, M. Pečkauskaitės g. 10, Židikai,  Mažeikio r. sav. Vystymo plano vieša ekspozicija organizuojama Židikų seniūnijos patalpose nuo 2023 m. sausio 16 d. 

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Vystymo plano visuomenė gali teikti viso planavimo proceso metu iki viešo svarstymo pabaigos raštu Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.S-VT-61-22-261).   

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

2023-01-09 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos