Kaimo bendruomenių finansavimas

Kaimo rėmimo fondo nuostatai (suvestinė redakcija)

Priedas (prašymas dėl paramos skyrimo)

  • Patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-176 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ 
  • Pakeisti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu T1-327 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T1-176 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
  • 2024 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. A1-638 „Dėl pagal nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Mažeikių rajono savivaldybėje 2024 metais laimėjusių finansavimo konkursą bendruomenių sąrašo bei skirtinų lėšų patvirtinimo“
  • 2024 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. A1-170 „Dėl lėšų paskirstymo įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Mažeikių rajono savivaldybėje 2024 metais“
     

 

 

Pranešimai, kvietimai

Kvietimas dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 2024 metų paraiškų teikimo konkurse

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia 2024 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto likusios numatytos lėšos – 3 048 Eur

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas Suma, Eur
1. Reivyčių seniūnija 2 400
2. Židikų seniūnija 648
  Iš viso  3 048

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas;  veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar)  grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

veikla,  skirta  atvykstantiems  ir  grįžtantiems  asmenims bei  asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;

veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;

veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Galimi pareiškėjai:

Savivaldybės administracijos  Reivyčių ir Židikų seniūnijų bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;

Vienam projektui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma:

Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas Mažiausia galima suma, Eur Didžiausia galima suma, Eur
1. Reivyčių, Židikų seniūnijos 200 2 400

Paraiškų pateikimas

Paraiškas galės teikti nuo gegužės 31 d. iki birželio 12 d. 17.00 val.

Paraiškos ir reikalingi dokumentai iki konkurso skelbime nurodytos datos teikiami raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos priimamąjį adresu Laižuvos g. 3, Mažeikiai (I aukštas), atsiuntus paraišką paštu ar per pasiuntinį  adresu: Laisvės g. 8, LT-89223), per elektroninius valdžios vartus https://www.epaslaugos.lt/portal/  arba elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected]. Paraiškos, atsiųstos Savivaldybės administracijai elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Kai paraiška teikiama tiesiogiai visi dokumentai pateikiami užklijuotame voke. Ant voko būtina nurodyti „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursui“, projekto pavadinimą ir projekto vadovo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Paraiška teikiama 2 egzemplioriais (1 originalas ir 1 kopija) viename voke.

Paraiškos formą rasite čia

Bendrą projekto įgyvendinimo sąmatą rasite čia

Partnerio sutikimo dalyvauti projekte formą rasite čia

Išsamesnė informacija apie konkursą yra pateikiama Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos apraše. Paraiškos formą ir konkurso nuostatus galima rasti internetiniame tinklalapyje  www.mazeikiai.lt arba galima kreiptis į Žemės ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Sigutę Jucytę tel. (8 443)  95 336, 213 kab., Laisvės g. 39, Mažeikiai. Laikas pasiteiravimui pirmadienį – trečiadienį nuo 9.00 val. iki 17.00 val.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo suvestinę redakciją rasite čia 

____________________________________________________________

Mažeikių rajono bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms išdalinta per 32 tūkst. eurų

Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta – per 32 tūkst. Eur, skirtų finansuoti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, bus išdalinti 29  rajono bendruomeninėms organizacijoms. 

Savivaldybės administracijos skelbtame paraiškų atrankos konkurse dalyvavo 32 organizacijos, iš kurių trijų organizacijų pateiktos paraiškos neatitiko rėmimo apraše nurodytų reikalavimų, o penkioms Mažeikių miesto ir vienai Mažeikių apylinkės seniūnijos bendruomeninėms organizacijoms vertinimo komisija pasiūlė sumažinti lėšas.

Paramos tikslas– skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Mažeikių rajono savivaldybėje 2024 metais laimėjusių finansavimo konkursą bendruomenių sąrašas bei skirtinos lėšos:

 

Seniūnija

Bendruomenė

Projekto pavadinimas

Suma, Eur

Mažeikių miesto

Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija

„Niekada nepasiduok!“

2 000,00

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Mažeikių rajono bendrija

„Bočiai – išnaudokime dainas ir save“

2 510,00

Visuomeninė organizacija „Lietučiukės“

„Bytas“

2 000,00

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“

Sveikatos ir bendrystės tiltas didinant sutrikusio intelekto žmonių ir jų šeimos narių įtrauktį

2 100,00

Asociacija „Lauko biuras“

„Labas, kaimyne!“

2 000,00

Mažeikių apylinkės

Ruzgų bendruomenė

Komfortas bendruomenės nariams bendruomenės namuose

672,00

Krakių bendruomenės centras „Ventos vingis“

Knygos „Maigai ir maigiškiai“ leidyba

684,00

Kurmaičių kaimo bendruomenė

Kuriame gražesnę aplinką Kurmaičiuose

678,00

Purvėnų kaimo bendruomenė

Šiluma renginiams

678,00

Bugenių kaimo bendruomenė

Tradicinė Obuolių šventė

678,00

Sedos

Renavo kaimo bendruomenė

„Bendruomeniškumo tiltas“

2 350,00

Dagių bendruomenė

„Bendrystėj ir savanorystėj – visada kartu“

300,00

Sedos bendruomenė

„Švarus judesys“

400,00

Viekšnių

Palnosų bendruomenės centras

Palnosų viešosios erdvės pritaikymas renginiams

2 400,00

Gyvolių kaimo bendruomenė

Gyvolių kaimo bendruomenei 20 metų

597,00

Kapėnų bendruomenė

Viešosios erdvės „Vilos“ pritaikymas Kapėnų bendruomenės poreikiams

500,00

Tirkšlių

Balėnų kaimo bendruomenė

„Stalas – vienijantis bendruomenę“

500,00

Mažeikių rajono savivaldybės Tirkšlių seniūnijos bendruomenė

„Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems“ I. Kantas

1 185,00

Užlieknės kaimo bendruomenė

„Prisėsk, kaimyne, pakalbėkim“

850,00

Voverių kaimo bendruomenė

Viešos erdvės gerinimas Žiedo g. pavėsinėje

850,00

Židikų

Ukrinų kaimo bendruomenė

Cirko šventė

802,00

Račališkių bendruomenė

Įprasmintas laikas-2

369,00

Lūšės bendruomenė

„Bendrystė šildo“

312,00

Židikų seniūnijos bendruomenė

Židikų seniūnijos bendruomenės patalpų remontas

834,00

Šerkšnėnų

Šerkšnėnų seniūnijos bendruomenės centras

Senjorų ir neįgaliųjų popietė „Iš širdies į širdį“

1 000,00

Mažeikių rajono Žemalės bendruomenė

Gyvenvietės istorinis ženklas Žemalės kaime

1 900,00

Reivyčių

Leckavos kaimo bendruomenė

„Bendruomenė – šeima, prisijunk prie šeimos!“

590,00

Laižuvos

Auksodės kaimo bendruomenė

Lauko virtuvė

1 345,00

Laižuvos bendruomenė

Laižuvos bendruomenės sutelktumo stiprinimas

1 345,00

Iš viso:

32 429,00

Dalintis: