Kontaktai

phone
Informacinis telefonas
+370 443 98 204
envelope
Parašykite mums

<…>

Tarnybos veiklos rūšis, sritis, tikslas ir uždaviniai

10.   Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 84.11.20. Tarnybos veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė.

11.   Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas, patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

12.   Tarnybos uždaviniai:

12.1. vykdyti Savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę;

12.2. atlikti Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;

12.3. atlikti eilinius ir Tarnybos veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;

12.4. užtikrinti, kad atliekamas finansinis ir veiklos auditas atitiktų valstybinio audito reikalavimus.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Pirmadieniais–ketvirtadieniais  8.00–17.00 val.

Penktadieniais 8.00–15.45 val.

Pietų pertrauka

12.00–12.45 val.

Administracijos direktorė

Jolanta Kekytė

211 Kabinetas

mail jolanta.kekyte@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojas

Arvydas Pocius

209 Kabinetas

mail arvydas.pocius@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo kooridanatoriaus funkcijos:

  • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
  • priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus / informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
  • nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
  • teikia sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus savivaldybės administracijos direktoriui;
  • bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su Teikėjais, Atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais Planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;
  • teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
  • organizuoja Vaiko gerovės komisijos posėdžius;
  • atlieka Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;
  • atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas.

<…>

II Skyrius

SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

7. Skyriaus tikslas – gerinti aplinkos kokybę ir užtikrinti jos apsaugą.

8. Svarbiausias skyriaus uždavinys - formuoti savivaldybės politiką aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos srityse.

9. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir nustatyta tvarka ir terminais teikia tiesioginiam vadovui;

9.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

9.3. analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų inicijavimo ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

9.4. pagal poreikį vykdo kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo funkcijas;

9.5. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

9.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

9.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;

9.8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

9.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

9.10. vykdo skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

9.11. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

9.12. įgaliojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybės administracijos interesus valstybės institucijose;

9.13. vykdo įpareigojimus nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše;

9.13.1. organizuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų su aplinkos apsauga susijusių teisės aktų  įgyvendinimą ir kontrolę;

9.14. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės saugomų teritorijų, gamtos objektų steigimo, apsaugos ir tvarkymo;

9.15. organizuoja ir (ar) vykdo savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose esančių želdynų ir želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, būklės stebėseną, naujų želdynų kūrimą ir želdinių veisimą, želdinių ir želdynų, neatsižvelgiant į žemės, kurioje jie yra, nuosavybės formą, inventorizavimą ir apskaitą;

9.16. dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingus, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingus medžius ir krūmus skelbia saugotinais želdiniais;

9.17. vykdo visuomenės aplinkosauginį švietimą;

9.18. valdo, naudoja ir saugo joms priskirtus gamtos išteklius ir aplinkosaugos objektus;

9.19. nagrinėja ir laiku atsako nustatyta tvarka į gaunamus įmonių, įstaigų, organizacijų ir piliečių prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus Skyriaus kompetencijos klausimais;

9.20. teikia, teisės aktų nustatyta tvarka, informaciją visuomenei ir valstybės institucijoms;

9.21. dalyvauja ir teikia išvadas bei pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procesuose;

9.22. organizuoja užterštų teritorijų apsaugos priemones, valymo darbus, likviduojant  ekologinių  nelaimių, incidentų, avarijų, katastrofų padarinius;

9.23. organizuoja Savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimą, įgyvendinimą ir vykdymo kontrolę, kaupia ir apibendrina monitoringo duomenis, skelbia juos Savivaldybės administracijos interneto svetainėje;

9.24. organizuoja rajono teritorijoje esančių valstybinių (neišnuomotų) ir Savivaldybei patikėjimo teise priklausančių vandens telkinių įžuvinimą;

9.25. Skyriaus kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybę valstybinėse, visuomeninėse bei privačiose įmonėse, bei organizacijose.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

<…>

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslas – įgyvendinti Savivaldybės teritorijų planavimo, žemės sklypų formavimo ir architektūros politiką, užtikrinti specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimą, numerių pastatams, patalpoms ir žemės sklypams, pavadinimų gatvėms suteikimą ir keitimą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkymą.

7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

7.1. Organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės veiklą vykdant teritorijų planavimą, savivaldybės teritorijos bendrojo plano, specialiųjų ir detaliųjų planų rengimą bei jų sprendinių įgyvendinimą, projektinių pasiūlymų ir architektūros reikalavimų vykdymą;

7.2. Administruoja teritorijų planavimą ir techninių (techninių – darbo) projektų rengimą;

7.3. Išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims specialiuosius architektūros reikalavimus, statybą leidžiančius dokumentus;

7.4. Organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą;

7.5. Koordinuoja Savivaldybės veiklą geodezijos, topografijos, geoinformatikos darbų srityje;

7.6. Organizuoja ir koordinuoja gatvių įvardijimą ir adresų suteikimą.

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir teikia tiesioginiam vadovui;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia Skyriaus veiklos, kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

pagal poreikį vykdo kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo funkcijas;

8.4. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.5. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

8.6. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal Skyriaus kompetenciją;

8.7. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;

8.8. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas bei tiesioginio vadovo pavedimus;

8.9. vykdo Skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja Skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.10. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.11. įgaliojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybės administracijos interesus valstybės institucijose;

8.12. vykdo įpareigojimus nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše;

8.13. Funkcijos Architektūros ir teritorijų planavimo srityje:

8.13.1. Administruoja Savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų rengimą;

8.13.2. Išduoda teritorijų planavimo sąlygas, rengimo reikalavimus;

8.13.3. Sprendžia dėl bendrojo, specialiojo, detaliojo planavimo privalomo proceso ir procedūrų;  rengia  ir  derina  teritorijų  planavimo  proceso  inicijavimo  ir  teritorijų  planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo sutartis;

8.13.4. Organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą; derina Savivaldybės teritorijoje rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius Skyriaus kompetencijos ribose; atstovauja Savivaldybės patvirtintiems dokumentams kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese Skyriaus kompetencijos ribose; pateikia tvirtinti teritorijų planavimo Savivaldybės merui;

8.13.5. Konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;

8.13.6. Inicijuoja teritorijų planavimo dokumentų viešinimą, platinimą;

8.13.7. Talpina duomenis teritorijų planavimo dokumentų registre;

8.13.8. Išduoda statybą leidžiančius dokumentus, pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį, nustatyta tvarka tikrina statinių projektus;

8.13.9. Teikia Administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui  pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų realizavimo Savivaldybės teritorijoje;

8.13.10. Rengia bei derina planavimo bei projektavimo užduotis Savivaldybės administruojamiems teritorijų planavimo bei techniniams projektams, derina projektinių pasiūlymų rengimo užduotis;

8.13.11. Nagrinėja teikiamus projektinius pasiūlymus, dalyvauja jų svarstyme;  nagrinėja, įvertina parengtus specialiuosius reikalavimus ir planavimo sąlygas, organizuoja prieštaringų reikalavimų ar sąlygų suderinimą ir išduoda statytojui (užsakovui) kompleksinį reikalavimų dokumentą;

8.13.12. Dalyvauja Statybos užbaigimo komisijos darbe;

8.13.13. Derina reklamos, mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo, apželdinimo projektus;

8.13.14. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties, jos pakeitimo galimybių ir tvarkos;

8.14. Funkcijos geodezijos srityje:

8.14.1. Kaupia Mažeikių miesto ir rajono gyvenviečių geodezinio pagrindo ir topografijos medžiagą;

8.14.2. Organizuoja geodezinės ir kartografinės medžiagos sistematiką;

8.14.3. Išduoda leidimus geodeziniams ir inžineriniams tyrinėjimams Savivaldybės teritorijoje;

8.14.4. Teikia pasiūlymus dėl mieste ir rajone vykdomų geodezinių ir topografinių darbų finansavimo iš Lietuvos valstybės, Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių, atsižvelgiant į prioritetines geodezinių ir topografinių darbų kryptis.

8.15. Funkcijos gatvių įvardijimo ir adresų suteikimo srityje:

8.15.1. Rengia numerių pastatams, patalpoms, pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo dokumentų projektus;

8.15.2. Teikia pasiūlymus dėl gatvių įvardijimo ir adresų suteikimo.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vyriausioji specialistė

Rima Blaževičienė

107 Kabinetas

mail rima.blazeviciene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jūratė Bernotienė

107 Kabinetas

mail jurate.bernotiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jurgita Repšienė

216 Kabinetas

mail jurgita.repsiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Orinta Malakauskienė

216 Kabinetas

mail orinta.malakauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Vilma Vanagienė

216 Kabinetas

mail vilma.vanagiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Simona Samoškienė

202 Kabinetas

mail simona.samoskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Vida Norvaišienė

210 Kabinetas

mail vida.norvaisiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji archyvarė

Irena Asauskienė

601 Kabinetas

mail irena.asauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji archyvarė

Laima Raudonienė

603 Kabinetas

mail laima.raudoniene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Raminta Jonikė

602 Kabinetas

mail raminta.jonike@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji archyvarė

Irena Mikalauskienė

603 Kabinetas

mail irena.mikalauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Andrėja Milbertė

214 Kabinetas

mail andreja.milberte@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Lengvojo automobilio vairuotojas

Rimvydas Jonauskis

104 Kabinetas

document Pareigybės aprašymas

Specialistas-vairuotojas

Tomas Juodeikis

104 Kabinetas

document Pareigybės aprašymas

Lengvojo automobilio vairuotojas

Zigmas Girdenis

104 Kabinetas

document Pareigybės aprašymas

Lengvojo automobilio vairuotojas

Vytautas Balčiūnas

104 Kabinetas

document Pareigybės aprašymas

Lengvojo automobilio vairuotojas

Artūras Kontenis

104 Kabinetas

document Pareigybės aprašymas

Pastatų remontininkas

Klevas Bolmantas

document Pareigybės aprašymas

Pastatų remontininkas

Stasys Petrauskis

document Pareigybės aprašymas

Darbininkas

Jonas Motiejauskas

document Pareigybės aprašymas

Patalpų valytoja

Irena Vaičienė

document Pareigybės aprašymas

Patalpų valytoja

Aida Skališienė

document Pareigybės aprašymas

Patalpų valytoja

Justina Barkauskienė

document Pareigybės aprašymas

Patalpų valytoja

Tatjana Lukošienė

document Pareigybės aprašymas

Patalpų valytoja

Rita Žiemelienė

document Pareigybės aprašymas

Patalpų valytoja

Danutė Jarutienė

document Pareigybės aprašymas

<…>

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslas – užtikrinti Savivaldybėje tinkamą dokumentų administravimą ir valdymą, asmenų priėmimą, kalbos vartojimo taisyklingumą, archyvinių dokumentų tvarkymą bei saugojimą, vykdyti ūkinį – materialinį Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, mero institucijos aptarnavimą.

7. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

7.1. inicijuoti ir organizuoti teisės aktų projektų rengimą dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų nustatymo klausimais;

7.2. koordinuoti ir įgyvendinti fizinių ir juridinių asmenų priėmimą, stebėti asmenų prašymų, pasiūlymų, pareiškimų nagrinėjimo terminus;

7.3. bendradarbiaujant su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais (toliau – padaliniai), Savivaldybės tarybos sekretoriumi ir atsižvelgiant į specialistų kompetenciją, nustatytą pareigybių aprašymuose, užtikrinti sklandų Savivaldybės tarybos, jos komitetų, sudarytų komisijų posėdžių darbą, Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimamųjų, Savivaldybės, vicemerų, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (-ų) darbą;

7.4. atlikti ūkinį ir materialinį Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, vicemerų, Savivaldybės tarybos sekretoriato, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos,  Savivaldybės administracijos vadovų ir padalinių aptarnavimą;

7.5. užtikrinti efektyvų Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ir likviduotų įmonių archyvinių dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

7.6. rengti ir nustatyta tvarka pateikti reikalingus dokumentus tam, kad būtų patvirtinti ir suderinti Savivaldybės atributikos objektai, parengti savivaldybės institucijų sprendimų projektus dėl Savivaldybės atributikos objektų naudojimo tvarkos, jei šios tvarkos nenustato Lietuvos Respublikos norminiai aktai.

7.7. vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę Savivaldybėje.

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir nustatyta tvarka ir terminais teikia tiesioginiam vadovui;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

8.3. analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų inicijavimo ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

8.4. pagal poreikį vykdo kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo funkcijas;

8.5. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

8.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;

8.8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

8.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

8.10. vykdo skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.11. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.12. įgaliojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybės administracijos interesus valstybės institucijose;

8.13. vykdo įpareigojimus nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše.

8.14. Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo srityje:

8.14.1. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymų projektus dėl dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo (iki atidavimo į archyvą ar sunaikinimo), naudojimo, specialistų atsakomybės, kontrolės procedūrų nustatymo. Pagal poreikį analizuoja ir teikia apibendrintą informaciją, metodinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais.

8.14.2. teisės aktais nustatyta tvarka priima gaunamus dokumentus, juos registruoja dokumentų valdymo sistemoje, atlieka pirminį dokumentų paskirstymą, su rezoliucijomis dokumentus perduoda vykdytojams;

8.14.3. koordinuoja dokumentų valdymo sistemų darbą, prižiūri, ar laiku atsakoma pareiškėjams;

8.14.4. pasirinktinai tikrina, ar teisingai įforminti rengiami dokumentai, ar nėra rašybos, skyrybos klaidų;

8.14.5. dokumentų valdymo sistemoje registruoja rengiamus dokumentus, dokumentų registruose daro atitinkamas žymas apie užduočių įvykdymą, dokumentus išsiunčia ar įteikia nurodytiems adresatams.

8.14.6. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą saugo gautus, rengiamus dokumentus, priimtus teisės aktus, tvirtina Savivaldybės tarybos, Administracijos priimtų arba gautų dokumentų, priimtų teisės aktų kopijų išrašų, nuorašų tikrumą, atlieka kitas dokumentų valdymo funkcijas, kurios numatytos dokumentų valdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir kituose teisės aktuose.

8.14.7. priima ir perduoda elektroniniu būdu gautus dokumentus;

8.14.8. nustatyta tvarka saugo ir padalinių specialistams išduoda laikinai naudoti Skyriuje dokumentų bylose saugomų dokumentų originalus;

8.14.9. nustatyta tvarka juridiniams ir fiziniams asmenims pakartotiniam naudojimui išduoda patvirtintas dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;

8.14.10. atlieka Skyriuje trumpai saugomų dokumentų vertės ekspertizę, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl jų sunaikinimo, rengia dokumentų naikinimo aktus. Bendradarbiauja su Dokumentų ekspertų komisija (jeigu tokia sudaroma) trumpai saugomų dokumentų vertės nustatymo klausimais;

8.14.11. esant reikalui, protokoluoja Savivaldybės mero, vicemero (-ų), Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo (-ų) rengiamus pasitarimus; registruoja tokius protokolus, juos saugo;

8.15. Fizinių ir juridinių asmenų priėmimo srityje:

8.15.1. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriui – įsakymų projektus dėl asmenų aptarnavimo Savivaldybės administracijoje, padaliniuose ir seniūnijose tvarkos;

8.15.2. užtikrina piliečių ir kitų asmenų, atvykusių į Savivaldybės administraciją, aptarnavimą priimant prašymus, skundus, pranešimus vieno langelio principu (tuo mastu, kuris reglamentuojamas dokumentų registrų sąrašu ir dokumentacijos metiniu planu);

8.15.3. analizuoja asmenų prašymuose keliamas problemas, pakartotinių kreipimųsi priežastis, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus, kaip pagerinti piliečių aptarnavimą;

8.15.4. reguliariai nagrinėja asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų dėžutėje, esančioje „vieno langelio“ patalpose, rastus pasiūlymus, ne rečiau kaip kartą per metus Savivaldybės interneto svetainėje organizuoja anoniminę asmenų apklausą apie aptarnavimo Administracijoje kokybę.

8.16. Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų posėdžių darbo organizavimo ir aptarnavimo srityje:

8.16.1. priima, registruoja Savivaldybės tarybai teikiamų svarstyti sprendimų projektus, juos skelbia Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Parengia Savivaldybės tarybos, posėdžių darbotvarkių projektus;

8.16.2. teikia Savivaldybės merui pasirašyti Savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus, skelbia juos TAIS, norminius Savivaldybės tarybos sprendimus ir Savivaldybės mero potvarkius registruoja Teisės aktų registre (TAR);

8.16.3. Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius (išskyrus personalo ir komandiruočių klausimais) registruoja Savivaldybės administracijos skaitmeniniame registre, saugo juos nustatytą laiką ir parengia archyviniam saugojimui, rengią jų kopijas, išrašus, tvirtina jų tikrumą, kopijas išsiunčia nurodytiems gavėjams. 

8.17. Savivaldybės ir likviduotų įmonių archyvinių dokumentų tvarkymo ir saugojimo srityje:

8.17.1. priima  Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir likviduotų įmonių dokumentus toliau saugoti Savivaldybės archyve, tikrina, kaip jie sutvarkyti, užtikrina tinkamą archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą dėl dokumentų perdavimo į savivaldybės archyvą;

8.17.2. išduoda asmenims Savivaldybės archyve esančių dokumentų išrašus, nuorašus ir kopijas, tvirtina Savivaldybės parengtų ir jos oficialiai gautų dokumentų kopijų, išrašų ir nuorašų tikrumą; atlieka  Savivaldybės dokumentų vertės ekspertizę;

8.17.3. vykdo Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos kontrolę;

8.17.4. kontroliuoja Savivaldybei pavaldžių ir reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų dokumentų tvarkymą ir apskaitą, organizuoja dokumentacijos planų, apskaitos dokumentų derinimą;

8.17.5. teikia žinias apie Archyvo fondų sudėties ir kiekio pokyčius Valstybės archyvui.

8.18. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų (Laisvės g. 8) ir dalies patalpų kituose pastatuose (Ventos g. 8A 6 aukštas, Stoties g. 18 (išskyrus Mažeikių apylinkės seniūnijos užimamas patalpas), Laižuvos g. 3 (padalinių naudojamos patalpos), Laisvės g. 39 (Žemės ūkio skyriaus naudojamos patalpos), J. Basanavičiaus g. 39A (2 garažo skyriai), M. K. Čiurlionio g. 5 (9 garažo skyriai), Stoties g. 18 (2 garažo skyriai), kurie yra naudojami tenkinti Savivaldybės ir Administracijos vadovybės, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, padalinių (toliau – pastatai ir patalpos) poreikius priežiūros srityje:

8.18.1. atlieka smulkų patalpų ir inventoriaus remontą bei kitus pagalbinius vidaus darbus;

8.18.2. organizuoja pastatų ir patalpų, šildymo, vėdinimo sistemų, elektros energijos tiekimo vidaus tinklų, patalpų vidaus apšvietimo įrangos priežiūrą, pastatų ir patalpų bei jų teritorijos apsaugą, patalpų valymą ir tvarkymą, pagal saugos ir sveikatos taisyklių, priešgaisrinės saugos taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus – pastatų ir patalpų draudimą (kai yra asignavimų);

8.18.3. teikia pasiūlymus dėl pastatų ir patalpų ir juose esančios santechnikos įrangos, šildymo, vėdinimo sistemų, elektros energijos tiekimo vidaus tinklų, apšvietimo įrangos remonto;

8.18.4. gavus informaciją apie pastatų ir patalpų avarinius gedimus, perduoda ją atsakingiems darbuotojams dėl gedimų šalinimo;

8.18.5. rengia pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo sutarčių projektus, administruoja šių paslaugų sutartyse nustatytų sąlygų vykdymo kontrolę;

8.18.6. užtikrina Lietuvos valstybės vėliavos, Lietuvos valstybės istorinės vėliavos ir Savivaldybės vėliavų kėlimo tvarkos laikymąsi, keliant vėliavas prie, virš ar ant Laisvės g. 8 pastato; rūpinasi, kad vėliavos būtų tvarkingos.

8.19. Savivaldybės vadovų, Savivaldybės tarybos narių, kai šie vykdo savo įgaliojimus, Savivaldybės administracijos vadovų, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Savivaldybės tarybos sekretoriaus, padalinių vedėjų ir padalinių specialistų aprūpinimo tarnybiniu transportu, ūkinio ir materialinio aprūpinimo srityse:

8.19.1. organizuoja Savivaldybės administracijos aprūpinimą transporto priemonėmis, administruoja sutartyse numatytų sąlygų vykdymą.

8.19.2. prižiūri tarnybinius automobilius, juos draudžia kasko ir privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu, atlieka pirminę automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaitą;

8.19.3. kontroliuoja padalinių specialistų dokumentus, kuriuos privalo turėti atitinkamus tarnybinius automobilius vairuojantys asmenys;

8.19.4. registruoja transporto priemonių registre automobilius ir juos išregistruoja;

8.19.5. esant reikalui organizuoja automobilių ženklinimą;

8.19.6. priima prašymus dėl tarnybinių automobilių vykimo į komandiruotes ar objektus Savivaldybės teritorijoje; pagal pateiktas paraiškas, esamas galimybes ir tarpusavyje suderintą laiką tenkina  padalinių specialistų poreikį naudotis tarnybiniu transportu;

8.19.7. pagal Skyriaus kompetenciją inicijuoja (esant reikalui vykdo) prekių (kanceliarinių, valymo ir higienos priemonių, spec. aprangos, patalpų valymo technikos, organizacinės biuro technikos, degalų, automobilio detalių, baldų, gėlių ir kitų Skyriaus kompetencijai priskirtinų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengia Skyriaus inicijuojamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų techninių specifikacijų, konkursų sąlygų ir sutarčių projektus;

8.19.8. stebi pastatuose ir patalpose esančių baldų, įrengimų  būklę, teikia padaliniams pasiūlymus ir pastabas dėl administravimo poreikiams naudojamo turto eksploatavimo;

8.19.9. paskirsto Skyriaus nupirktas medžiagas ir kitą turtą, inicijuoja sunaudotų ar nereikalingų naudoti atsargų ir turto nurašymą, pagal atskirus pavedimus organizuoja nurašyto turto sunaikinimą, pridavimą ar pardavimą antrinių žaliavų supirktuvėms;

8.19.10. pagal Skyriaus kompetenciją planuoja ir sudaro metines ūkio išlaidas ir teikia jas Buhalterinės apskaitos skyriui.

8.20. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Savivaldybėje srityje:

8.20.1. kontroliuoja, kaip Savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus;

8.20.2. konsultuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančius juridinius ir fizinius asmenis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;

8.20.3. siekia tobulinti Savivaldybės oficialiąją kalbą ir ugdyti rajono visuomenės kalbos kultūrą.

8.21. Kitoje Skyriaus bendroje veikloje:

8.21.1. prižiūri Savivaldybės administracijos pasitarimų ir posėdžių sales (Laisvės g. 8, Stoties g. 18): parengia patalpas, inventorių, pasitarimams, seminarams ir kitiems renginiams, vykdo jų poreikio registrą, pagal pateiktas paraiškas ir tarpusavyje suderintą laiką suteikia renginiams pravesti; pagal kompetenciją posėdžių dalyviams teikia atitinkamą pagalbą;

8.21.2. organizuoja Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ir padalinių apskritųjų antspaudų gaminimą, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl jų nurašymo ir sunaikinimo, dalyvauja antspaudų sunaikinimo procedūrose.

8.21.3. pagal Savivaldybės, Savivaldybės administracijos vadovų ir padalinių specialistų poreikį organizuoja spaudų gaminimą;

8.21.4. registruoja Juridinių asmenų registre:

8.21.4.1. pakeistus Savivaldybės administracijos steigimo dokumentus, duomenis;

8.21.4.2. paramos gavėjo statuso Savivaldybės administracijai suteikimą ar panaikinimą.

8.21.5. organizuoja tipografiniu būdu gaminamų Savivaldybės administracijos blankų gamybą, teikia projektinius pasiūlymus dėl dokumentų blankų maketų;

8.21.6. pagal Skyriui šiuose Nuostatuose nustatytas veiklos sritis kontroliuoja darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo sąlygų gerinimo;

8.31.7. Bendrojo skyriaus specialistai pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

8.22. Savivaldybės administracijos direktorius gali Skyriaus funkcijas išsamiau detalizuoti ar išplėsti, tvirtindamas Skyriaus specialistų pareigybių aprašymus, duodamas kitų rašytinių pavedimų, įgaliojimų.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vedėjo pavaduotoja

Ingrida Butkevičienė

301 Kabinetas

mail ingrida.butkeviciene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji buhalterė

Asta Dainienė

303 Kabinetas

mail asta.dainiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Birutė Liaučiuvienė

301 Kabinetas

mail birute.liauciuviene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji buhalterė

Gražina Vaišnorienė

301 Kabinetas

mail grazina.vaisnoriene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Indrė Liutkė

303 Kabinetas

mail indre.valantyte@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jolanta Merkelienė

303 Kabinetas

mail jolanta.merkeliene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jolanta Noreikienė

303 Kabinetas

mail jolanta.noreikiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Jolita Grigužauskienė

303 Kabinetas

mail jolita.griguzauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji buhalterė

Danutė Bukontienė

116 Kabinetas

mail danute.bukontiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji buhalterė

Lina Krapauskienė

118 Kabinetas

mail lina.krapauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji buhalterė

Rimutė Jadvyga Abartienė

118 Kabinetas

mail rimute.abartiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji buhalterė

Gema Liegaudienė

418 Kabinetas

mail gema.liegaudiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji buhalterė

Roma Petrauskienė

413 Kabinetas

mail roma.petrauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

9. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas:

9.1. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu apskaitos vadovu, tvarko Savivaldybės ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto, grynųjų pinigų, finansinio turto, priimtų ir atiduotų pagal panaudą materialinių vertybių, įsipareigojimų, skolų, tikslinių lėšų apskaitą;

9.2. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus ir Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos išlaidų sąmatų sudarymą pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją, kontroliuoja jų vykdymą ir teikia pasiūlymus dėl asignavimų pakeitimų;

9.3. sudaro tikslinių lėšų išlaidų sąmatas pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją, teikia pasiūlymus dėl asignavimų pakeitimų;

9.4. tvarko valstybinės žemės nuomos mokesčio, numeruotų ir specialiųjų dokumentų

blankų, atsiskaitymų su darbuotojais pagal darbo užmokestį ir kitas jam prilygintas išmokas, atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;

9.5. vadovaudamasis teisės aktais, tvarko faktinių ir kasinių išlaidų apskaitą pagal vykdomas programas, jų priemones ir biudžeto pajamų ir išlaidų funkcinę bei ekonominę klasifikacijas;

9.6. įrašo į apskaitos registrus visas įvykdytas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;

9.7. vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę bei sutarčių įsipareigojimų vykdymo priežiūros einamąją finansų kontrolę finansų kontrolės taisyklių, patvirtintų Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nustatyta tvarka;

9.8. teisės aktų nustatyta tvarka rengia biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo mėnesio, ketvirčio,

ataskaitas ir teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

9.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius ir teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

9.10. inicijuoja darbo grupių sudarymą teisės aktuose numatytoms tvarkoms, susijusioms su buhalterine apskaita, parengti, taip pat pasitarimus asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais;

9.11. naudoja kompiuterinę buhalterinės apskaitos sistemą;

9.12. užtikrina Savivaldybės administracijai skirtų asignavimų naudojimą pagal paskirtį;

9.13. užtikrina mokesčių pervedimą į valstybės biudžetą bei atsiskaitymus su valstybinio socialinio draudimo fondu;

9.14. kontroliuoja skolas bei įsiskolinimus;

9.15. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus pirminių apskaitos dokumentų parengimo, darbo užmokesčio išmokėjimo, kitais su buhalterine apskaita susijusiais klausimais;

9.16. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą apskaitos dokumentus ir registrus Savivaldybės administracijos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;

9.17. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo bei lėšų panaudojimo efektyvumo didinimo klausimais;

9.18. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais Skyriaus kompetencijos klausimais;

9.19. rengia Skyriaus dokumentus saugojimui archyve;

9.20. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais Skyriaus kompetencijos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą;

9.21. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas užduotis.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

<…>

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslas – civilinės būklės aktų registravimas, įstatymais priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas, santuokos registravimo ceremonijų organizavimas.

7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

7.1. užtikrinti teisėtą ir teisingą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – civilinės būklės aktų registravimo – vykdymą;

7.2. užtikrinti operatyvų ir teisingą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – įstatymų priskirtų registrų tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams – vykdymą.

7.3. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti civilinės būklės aktų įtraukimą į apskaitą, civilinės būklės aktų įrašų keitimą, taisymą, papildymą, atkūrimą, anuliavimą, asmens vardo, pavardės keitimą;

7.4. užtikrinti tinkamą asmenų aptarnavimą, dokumentų išdavimą bei informacijos teikimą civilinės metrikacijos klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;

7.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti dokumentų saugojimą, priežiūrą, naikinimą bei tinkamą parengimą valstybiniam saugojimui.

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir nustatyta tvarka ir terminais teikia tiesioginiam vadovui;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

8.3. analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų inicijavimo ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

8.4. pagal poreikį vykdo kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo funkcijas;

8.5. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

8.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;

8.8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

8.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

8.10. vykdo skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.11. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.12. įgaliojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybės administracijos interesus valstybės institucijose;

8.13. vykdo įpareigojimus nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše;

8.14. registruoja civilinės būklės aktus – gimimą, mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ir nuginčijimą, įvaikinimą, vardo ir (ar) pavardės pakeitimą. Šių civilinės būklės aktų įrašų elektronines versijas tiesioginės kreipties būdu siunčia VĮ Registrų centro Gyventojų registrui. Medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą patvirtinančius dokumentus siunčia Higienos institutui;

8.15. įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus;

8.16. vykdo civilinės būklės aktų įrašų suvedimą, elektroniniu būdu duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, tvarko, apsaugo, perduoda civilinės būklės aktų įrašuose esančius duomenis valstybės registrams;

8.17. pakeičia, ištaiso, papildo, atkuria, anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus;

8.18. išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje, ir kitus Civilinės būklės aktų registravimo taisyklėse nurodytus dokumentus;

8.19. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

8.20. priima iš asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą, įvaikinimo, tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo, vardo ir (ar) pavardės pakeitimo registravimo, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo, civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų, kopijų, pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, ir kitų dokumentų išdavimo;

8.21. rengia dokumentus, surašo ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, anuliavimo, atkūrimo;

8.22. rengia dokumentus, surašo ir tvirtina išvadas dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo;

8.23. rengia dokumentus ir teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai išvadas dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo tvirtinimo;

8.24. gauna iš kitos civilinės metrikacijos įstaigos ar Lietuvos valstybės istorijos archyvo trūkstamus dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas ar papildomas, jeigu byloms parengti patys asmenys jų pateikti negali arba duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

8.25. vykdo teismo sprendimus dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo;

8.26. atnaujina su Skyriui priskirtomis funkcijomis susijusią informaciją Savivaldybės interneto svetainėje;

8.27. veda civilinių santuokų ceremonijas pagal iš anksto sudarytą grafiką Skyriaus patalpose ir norinčiųjų susituokti asmenų pasirinktose vietose Savivaldybės teritorijoje;

8.28. pažymi informaciją Skyriuje saugomų civilinės būklės aktų įrašų rodyklėse apie kitų civilinės metrikacijos skyrių atliktus civilinės būklės aktų įrašų papildymus, pakeitimus, ištaisymus;

8.29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka renka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už civilinės būklės aktų registravimą, įtraukimą į apskaitą, aktų įrašų papildymą, pakeitimą, ištaisymą, civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų, kopijų, pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą.

8.30. Dokumentų saugojimo, perdavimo ir sunaikinimo srityje Skyrius:

8.30.1. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines rodykles;

8.30.2. teisės aktų nustatyta tvarka saugo civilinės būklės aktų įrašus, organizuoja jų įrišimą į knygas;

8.30.3. tvarko, komplektuoja, saugo archyvinius dokumentus ir juos perduoda Klaipėdos regiono valstybės archyvo Telšių filialui;

8.31. Atlikdamas kitas funkcijas Skyrius:

8.31.1. bendradarbiauja ir teisės aktų nustatyta tvarka keičiasi informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis Skyriaus kompetencijos klausimais;

8.31.2. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę ir teikia konsultacijas asmenims Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

8.31.3. atsako už atlikto darbo konfidencialumą;

8.31.4. tvirtina dokumentų, saugomų ir išduodamų Skyriuje, originalus, kopijas, išrašus, pažymas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Pirmadieniais–ketvirtadieniais

Penktadieniais

8.00–17.00 val.

8.00–15.45 val.

Pietų pertrauka

12.00–12.45 val.

Šeštadieniais

Sekmadieniais 

Registruojamos santuokos

Nedirbama

 

Vyriausioji specialistė

Vita Žubikaitė

320 Kabinetas

mail vita.zubikaite@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jurgita Želvienė

320 Kabinetas

mail jurgita.zelviene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Stanislava Varkalienė

319 Kabinetas

mail stanislava.varkaliene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Virginija Skutulienė

318 Kabinetas

mail virginija.skutuliene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Aušra Žiliuvienė

319 Kabinetas

mail ausra.ziliuviene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Dovilė Milienė

320 Kabinetas

mail dovile.miliene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslas – planuoti, paskirstyti ir tvarkyti Savivaldybės finansinius išteklius.

7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

7.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką biudžeto, finansų valdymo ir apskaitos klausimais;

7.2. rengti Savivaldybės biudžeto projektą ir organizuoti patvirtinto biudžeto vykdymą;

7.3. rengti Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų, Savivaldybės finansinių ataskaitų ir Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius bei kitas pagal Skyriaus kompetenciją ataskaitas;

7.4. tvarkyti Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei skolintų lėšų apskaitą;

7.5. teikti išvadas bei pasiūlymus dėl į Savivaldybės biudžetą gaunamų mokesčių, rinkliavų, įmokų dydžių, kainų ir tarifų nustatymo ar lengvatų suteikimo klausimais bei prognozuoti siūlomų priimti tarybos sprendimų įtaką Savivaldybės biudžetui.

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir nustatyta tvarka bei terminais teikia tiesioginiam vadovui;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas, jas teikia tiesioginiam vadovui, administruoja Skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.3. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.4. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje Skyriaus kompetencijos klausimais;

8.5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal Skyriaus kompetenciją;

8.6. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

8.8. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.9. įgaliojus Skyriaus kompetencijos klausimais atstovauja Administracijos interesus valstybės institucijose;

8.10. vykdo įpareigojimus, nurodytus Administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše;

8.11. priima sprendimus ir vykdo veiksmus, užtikrinančius išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę, vadovaudamasis Administracijos direktoriaus patvirtintomis Administracijos finansų kontrolės taisyklėmis;

8.12. stebi teisės aktų, reglamentuojančių biudžeto sudarymą ir vykdymą, apskaitos tvarkymą ir ataskaitų teikimą,  mokesčių, rinkliavų, įmokų dydžių, kainų ir tarifų nustatymą ar lengvatų suteikimą, pokyčius ir užtikrina jų įgyvendinimą;

8.13. organizuoja Savivaldybės biudžeto formavimo procesą;

8.14. renka, sistemina ir analizuoja duomenis, reikalingus Savivaldybės biudžeto projektui rengti;

8.15. prognozuoja Savivaldybės biudžeto finansinius srautus, planuoja skolinimosi galimybes patvirtintų Savivaldybės skolinimosi limitų ribose;

8.16. priima, tikrina ir nagrinėja Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktus programų sąmatų projektus, rodiklius, apskaičiavimus ir šių dokumentų priedus;

8.17. rengia Savivaldybės biudžeto projektą ir nustatyta tvarka teikia svarstyti bei tvirtinti Savivaldybės tarybai;

8.18. tikrina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatų sudarymo teisingumą, taip pat apskaičiavimų bei jų priedų atitiktį patvirtintoms programų sąmatoms;

8.19. rengia duomenis apie patvirtintą Savivaldybės biudžetą ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais;

8.20. nagrinėja Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ir kitų subjektų prašymus dėl Savivaldybės biudžeto asignavimų plano pakeitimo, rengia pranešimus asignavimų valdytojams apie asignavimų plano pakeitimus;

8.21. teikia pasiūlymus dėl papildomų Savivaldybės biudžeto asignavimų ar kitų lėšų skyrimo, nustato netekusių tikslinės paskirties asignavimų sumas;

8.22. kaupia Savivaldybės iždo sąskaitose Savivaldybės biudžeto pajamas, įskaitant Valstybės biudžeto dotacijas ir Europos Sąjungos finansinės paramos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas;

8.23. vykdo Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimą;

8.24. atlieka Savivaldybės biudžeto vykdymo analizę ir, esant poreikiui, teikia informaciją Savivaldybės merui ir (ar) Savivaldybės tarybai;

8.25. priima Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų biudžeto programų sąmatų įvykdymo ir kitas ataskaitas, atlieka jų analizę, tikrina duomenų atitiktį Skyriuje tvarkomos apskaitos duomenims;

8.26. atlieka Savivaldybės iždo ir viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinių ataskaitų rinkinių rengimo procedūras viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);

8.27. atlieka Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo procedūras Savivaldybės apskaitos tvarkymo informacinėje sistemoje; 

8.28. sudaro Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius, Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinius, Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius bei kitas Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitas ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ar kitoms atsakingoms institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais;

8.29. tvarko Savivaldybės iždo, paskolų, tarpusavio atsiskaitymų su valstybės biudžetu ir kitų pavedimams vykdyti gautų lėšų apskaitą;

8.30. planuoja paskolų grąžinimą sutartyse numatytais terminais, palūkanų ir kitų paskolų aptarnavimo išlaidų sumokėjimą ir perveda lėšas paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti;

8.31. rengia Savivaldybės biudžetinių įstaigų pinigines ir natūrines išlaidų normas;

8.32. apskaičiuoja kompensacijas Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas Savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas;

8.33. analizuoja ir vertina gautus tarybos sprendimų projektus, atlieka skaičiavimus ir teikia Savivaldybės merui išvadas bei pasiūlymus dėl mokesčių, vietinių rinkliavų ir infrastruktūros plėtros įmokų dydžių, teikiamų viešųjų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo ar lengvatų suteikimo bei prognozuoja tais klausimais siūlomų priimti tarybos sprendimų įtaką Savivaldybės biudžetui;

8.34. administruoja iš Savivaldybės biudžeto teikiamą finansinę paramą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams;

8.35. konsultuoja Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų bei Administracijos struktūrinių padalinių vadovus, apskaitos darbuotojus Skyriaus kompetencijos klausimais;

8.36. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

8.37. nagrinėja skundus, pranešimus, prašymus, gautus Skyriaus vardu bei pagal Skyriui priskirtas funkcijas, rengia atsakymus į juos ar atsakymų projektus.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vyriausiasis specialistas, laikinai vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas

Ričardas Leščinskas

417 Kabinetas

mail ricardas.lescinskas@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausiasis specialistas

Ričardas Norvaiša

109 Kabinetas

mail ricardas.norvaisa@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus pagrindinis tikslas yra efektyviai ir patikimai užtikrinti Savivaldybės informacinių sistemų funkcionavimą, plėtrą bei saugumo politiką, koordinuojant skaitmenizavimo vystymą, siekiant didinti viešojo administravimo efektyvumą Savivaldybėje.

7. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

7.1.  diegti pažangias informacines ir telekomunikacines technologijas Savivaldybėje;

7.2. skatinti nuolatinį informacinių sistemų paslaugų ir procesų tobulinimą, siekiant užtikrinti nuolatinį kokybės ir našumo augimą;

7.3. užtikrinti tinkamų informacinių sistemų valdymą ir tvarkymą, plėtojant jų funkcionalumą;

7.4. koordinuoti Savivaldybės informacinių sistemų standartų ir techninių reikalavimų laikymąsi;

7.5. valdyti su IT paslaugomis susijusias rizikas, siekiant sumažinti jų poveikį Savivaldybės veiklai.

7.6. įgyvendinti strateginius sprendimus, kurie užtikrintu informacijos ir duomenų saugumą.

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir nustatyta tvarka ir terminais teikia tiesioginiam vadovui;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

8.3. analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų inicijavimo ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

8.4. pagal poreikį vykdo kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo funkcijas;

8.5. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

8.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;

8.8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

8.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

8.10. vykdo skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.11. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.12. įgaliojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybės administracijos interesus valstybės institucijose;

8.13. vykdo įpareigojimus nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše;

8.14. rengia Savivaldybės informacinių sistemų kūrimo ir plėtojimo projektus bei metodinius nurodymus;

8.15. administruoja Savivaldybės informacines sistemas;

8.16. planuoja Savivaldybės informacinės sistemos priemonių ir paslaugų plėtros ir atnaujinimo darbus, organizuoja jų vykdymą;

8.17. paruošia kompiuterines darbo vietas Savivaldybės darbuotojams ir užtikrina informacinių sistemų saugumą nutolusiuose Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose;

8.18. diagnozuoja kompiuterių įrangos ir organizacinės technikos gedimus, organizuoja techninės priežiūros darbus, garantinį ir po garantinį remontą;

8.19. analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines informacinių sistemų tvarkymo problemas ir pagal savo kompetenciją priima sprendimus, kurių reikia informacinių sistemų funkcionavimui užtikrinti;

8.20. organizuoja Savivaldybėje kompiuterių techninės ir programinės įrangos diegimą ir vykdo priežiūrą;

8.21. užtikrina esamų, debesų kompiuterijos infrastruktūroje, sistemų palaikymą ir plėtrą;  

8.22. koordinuoja Savivaldybės informacinių sistemų duomenų bazių administravimą ir prižiūrą;

8.23. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą Savivaldybės struktūriniams padaliniams informacinių technologinių, telekomunikacijų naudojimo, procesų valdymo klausimais;

8.24. konsultuoja Savivaldybės biudžetinių įstaigų specialistus informacinių sistemų ir registrų diegimo, atnaujinimo ir tvarkymo, elektroninės informacijos saugos, informacinių technologijų diegimo, administravimo ir naudojimo klausimais;

8.25. įgyvendina informacinių sistemų apsaugos priemones;

8.26. vykdo Savivaldybės informacinių ir komunikacinių technologijų tinklo (LAN) priežiūrą ir administravimą;

8.27. užtikrina Savivaldybės interneto svetainės palaikymą ir plėtrą;

8.28. administruoja Savivaldybės elektroninį paštą;

8.29. užtikrina techninės ir programinės įrangos, internetinio ryšio, tarnybinio elektroninio pašto, spausdinimo ir kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų veikimą kompiuterizuotose darbo vietose, techninį prisijungimą prie informacinių sistemų;

8.30. prižiūri Savivaldybės konferencijų ir posėdžių salių informacinių technologijų įrangą, administruoja elektroninę balsavimo ir diskusijų sistemą Savivaldybės tarybos posėdžių metu;

8.31. administruoja Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos naudotojus ir užtikrina saugų Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų perdavimą kompiuterių tinklais; (automatiniu būdu);

8.32. organizuoja Mažeikių rajono teritorijose esančių rinkimų apygardoje ir apylinkėse rinkimų ir referendumų procesų kompiuterizavimą, rengia Savivaldybės mero (Savivaldybės administracijos direktoriaus) teikimus Vyriausiajai rinkimų komisijai;

8.33. teikia informaciją, reikalingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių lėšomis finansuojamų investicijų projektų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, paraiškoms rengti, dalyvauja planuojant investicijų projektams įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, dalyvauja įgyvendinant finansavimą gavusius investicijų projektus.

8.34. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais;

8.35. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;

8.36. organizuoja dokumentų valdymą Skyriuje pagal norminius ir metodinius dokumentus, kontroliuoja pavestų užduočių (atsakymų) įvykdymo terminus;

8.37. koordinuoja elektroninio turinio, informacinių ir ryšio technologijų infrastruktūros ir naujovių kūrimą ir diegimą;

8.38.  pagal Skyriaus kompetenciją inicijuoja ir įgyvendina veiklos procesų optimizavimą;

8.39.  rengia dokumentus, susijusius su Savivaldybės elektroninės informacijos sauga.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vedėjo pavaduotoja

Ona Brazdauskienė

204 Kabinetas

mail ona.brazdauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Gražina Žukauskienė

208 Kabinetas

mail grazina.zukauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Regina Raižienė

202 Kabinetas

mail regina.raiziene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Adelija Vėlavičienė

210 Kabinetas

mail adelija.velaviciene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Viktorija Šimkienė

211 Kabinetas

mail viktorija.simkiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Sigutė Jucytė

213 Kabinetas

mail sigute.jucyte@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Indrė Barzdienė

202 Kabinetas

mail indre.barzdiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jolanta Pudžiuvienė

202 Kabinetas

mail jolanta.pudziuviene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Lina Liulytė

203 Kabinetas

mail lina.liulyte@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausiasis specialistas

Konstantinas Šakys

212 Kabinetas

mail konstantinas.sakys@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslas – valstybės perduotų savivaldybėms funkcijų žemės ūkio ir žemėtvarkos srityje įgyvendinimas.

7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

7.1. įgyvendinti savivaldybėje valstybės politiką Lietuvos kaimo plėtros, žemės ūkio ir melioracijos srityse;

7.2. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti kaimo rėmimo ir kaimo plėtros programų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, rengimą ir įgyvendinimą.

7.3. vykdyti žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimą;

7.4. vykdyti  žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimą;

7.5. vykdyti stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimą, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymą;

7.6. organizuoti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymą ir naudojimą patikėjimo teise;

7.7. vykdyti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūrą;

7.8. valdyti valstybinę žemę, esančią Savivaldybės miestų ir miestelių teritorijų administracinėse ribose, perduotos patikėjimo teise Savivaldybei;

7.9. vykdyti Savivaldybei perduotas žemės valdymo ir naudojimo funkcijas miestuose ir miesteliuose bei teikti administracines paslaugas;

7.10. teikti informaciją apie Savivaldybės patikėjimo teise valstybinės žemės (Savivaldybės miestų ir miestelių teritorijų administracinėse ribose) valdymą, naudojimą ir disponavimą ja, valstybinės žemės patikėtinių sutikimų, susitarimų ar sutarčių vykdymą.

7.11. koordinuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės  valdymą ir disponavimą ja;

7.12. koordinuoti Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės  valdymą ir  disponavimą ja patikėjimo teise ar panaudos pagrindais.

8. Skyrius, vykdydamas jam  pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir nustatyta tvarka ir terminais teikia tiesioginiam vadovui;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

8.3. analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų inicijavimo ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

8.4. pagal poreikį vykdo kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo funkcijas;

8.5. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

8.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;

8.8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

8.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

8.10. vykdo skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.11. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.12. įgaliojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybės administracijos interesus valstybės institucijose;

8.13. vykdo įpareigojimus nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše;

8.14. atlieka paraiškų gauti tiesiogines išmokas už pasėlius ir žemės ūkio naudmenas administravimo darbus;

8.15. priima ir registruoja dokumentus Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje;

8.16. registruoja žemės ūkio ir kaimo valdas ir jas atnaujina Žemės ūkio ir kaimo verslo registre;

8.17. registruoja ūkininkų ūkius ir atlieka Ūkininkų ūkių registro tvarkymo darbus;

8.18. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo paraiškas, atlieka žemės ūkio subjektų draudimo įmokų kompensavimo administravimo darbus;

8.19. įgyvendina ir kontroliuoja pieno gamybos administravimo  procedūras;

8.20. įgyvendindamas teisės aktų reikalavimus, užtikrina  bitininkystės sektoriaus paramos administravimą;

8.21. teikia informaciją galvijų augintojams apie paramą už mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas ir pienines karves;

8.22. rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius bei einamųjų metų planus, investicijų projektus ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti organizuoja melioracijos darbų, planų ir projektų rengimą;

8.23. kontroliuoja įvykdytų melioracijos darbų apimtis ir kokybę;

8.24. teikia duomenis dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos valstybės įmonei Valstybės žemės fondui;

8.25. nustato technines sąlygas projektuojant statinius melioruotose žemėse, derina kitų žinybų projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus;

8.26. siekdami įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminių teisės aktų reikalavimus, neviršydami skyriaus kompetencijos:

8.26.1. derina atliktų darbų aktus ir pažymas, savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, atlieka užsakovo funkcijas;

8.26.2. derina sutartis ir rengia sutarčių su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei ūkininkais projektus.

8.27. rengia ir išduoda melioracijos statinių techninę dokumentaciją ir kitą informaciją melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams;

8.28. atlieka Mažeikių rajone traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų valstybinę techninę apžiūrą;

8.29. registruoja Mažeikių rajone žemės ūkio ir kitų įmonių bei fizinių asmenų traktorius, savaeiges mašinas ir jų priekabas;

8.30. atnaujina duomenis Traktorių, savaeigių, žemės ūkio mašinų, priekabų registre;

8.31. atlieka žemės ūkio subjektų kredito įstaigai sumokėtų palūkanų dalies kompensavimo administravimo darbus;

8.32. informuoja ir konsultuoja pareiškėjus dėl paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti;

8.33. koordinuoja kaimo bendruomenių bendruomeninę veiklą savivaldybėje;

8.34. administruoja Mažeikių rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondą;

8.35. teikia informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros programas;

8.36. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės strateginius plėtros planus;

8.37. organizuoja stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimą, dalyvauja nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemonių, vertinimo komisijos darbe;

8.38. dalyvauja medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo komisijos darbe, nustato medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytą žalą;

8.39. koordinuoja suvestinių ataskaitų apie grūdinių augalų augintojų ūkius, kurių pasėlių plotas sudaro daugiau kaip 50 ha, pateikimą;

8.40. nagrinėja prašymus dėl valstybinės žemės nuomos, rengia nuomos sutarties sudarymo / keitimo projektus;

8.41. nagrinėja prašymus dėl valstybinės žemės panaudos, rengia panaudos sutarties sudarymo / keitimo projektus;

8.42. rengia sprendimų projektus dėl žemės servitutų valstybinėje žemėje sudarymo;

8.43. rengia sprendimų projektus dėl suteikimo teisės be aukciono naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose;

8.44. rengia sprendimų projektus aukciono būdu suteikti teisę naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose;

8.45. derina žemės gelmių tyrimus (vietos ar ploto), planuojamus atlikti valstybinėje žemėje;

8.46. kontroliuoja ir koordinuoja seniūnijų pavaduotojų, kurie vykdo žemės ūkio funkcijas darbą, teikia jiems metodinę pagalbą, konsultuoja;

8.47. rengia ir teikia ataskaitas ir kitą informaciją Aplinkos ministerijai, Žemės ūkio ministerijai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ir valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centrui;

8.48. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus ir pasiūlymus;

8.49. siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo pagal kompetenciją vykdo ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, savivaldybės administracijos direktoriaus;

8.50. vykdydamas statytojo (užsakovo) funkcijas, organizuodamas ir koordinuodamas savivaldybei priklausančių nuosavybės teise inžinerinių statinių ir pastatų projektavimą, statybą, tiesimą, rekonstravimą, kapitalinį remontą, statinio statybos techninės priežiūros vykdymą užtikrina baigto statyti statinio statybos užbaigimo procedūrų atlikimą bei dokumentų perdavimą teisinei registracijai atlikti;

8.51. nagrinėja prašymus dėl sutikimų išdavimo ir rengia jų projektus:

8.51.1. statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius;

8.51.2. statyti nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

8.51.3. tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

8.51.4. laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu;

8.51.5. statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

8.51.6. leisti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, įgyvendinti valstybės, savivaldybės ar ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus vietos projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje nesukuriami nekilnojamieji daiktai;

8.51.7. statyti įvairius statinius valstybinėje žemėje (pvz. Hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.);

8.51.8. atlikti valstybinių vandens telkinių tvarkymo darbus;

8.52. organizuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras;

8.53. tvarko Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ar pagal patikėjimo, panaudos sutartis valdomos žemės dokumentaciją ir archyvą; koordinuoja kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, priskirtų Savivaldybės privatizavimo objektams, pardavimo ar nuomos dokumentų parengimą;

8.54. rengia ir teikia Administracijos direktoriui pasirašyti sutartis su institucijomis ir ūkio subjektais dėl valstybinės žemės nuomos deklaracijų pristatymo mokesčių mokėtojams, dėl duomenų apie asmenis, kurie reikalingi žemės nuomos mokesčiui nustatyti, teikimo ir su bankais dėl žemės nuomos mokesčio priėmimo;

8.55. priima prašymus iš juridinių ir fizinių asmenų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio permokos grąžinimo, prireikus – rengia tais klausimais  Administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

8.56. Administruoja žemės nuomos mokestį: informacinėje sistemoje tvarko ir kaupia duomenis apie valstybinės žemės sklypus savivaldybės teritorijoje, apskaičiuoja žemės nuomos mokestį, rengia žemės nuomos mokesčio deklaracijas ir siunčia jas žemės nuomininkams, tvarko sumokėto žemės nuomos mokesčio apskaitą.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

<…>

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslas – atlikti visus veiksmus, susijusius su informacijos apie Savivaldybės institucijų veiklą pateikimu žiniasklaidos priemonėms ir visuomenei, Mažeikių rajono savivaldybės teigiamo įvaizdžio formavimu, interneto teikiamų galimybių naudojimu.

7. Skyriaus uždaviniai:

7.1. užtikrinti įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų valstybės institucijų teisės aktų įgyvendinimą, taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus norminius aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimo bei komunikavimo priemones;

7.2. vystyti bendradarbiavimą su diasporos organizacijomis;

7.3. inicijuoti, administruoti ir prižiūrėti informacijos pateikimą į Savivaldybės interneto svetainę, kurti informacijos pateikimo interneto svetainėje principus;

7.4. organizuoti ir vykdyti skaitmeninę komunikaciją išplatinant Savivaldybės informaciją per socialinę žiniasklaidą, dialogą su piliečiais interneto pagalba;

7.5. formuoti Mažeikių rajono savivaldybės teigiamą įvaizdį Lietuvoje ir užsienio šalyse;

7.6. inicijuoti ir vykdyti vidinės Savivaldybės komunikacijos organizavimą ir palaikymą;

7.7. organizuoti Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vadovų, Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų bendravimą su visuomene ir žiniasklaida;

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

8.3. analizuoja Skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų inicijavimo ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

8.4. pagal poreikį vykdo kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo funkcijas;

8.5. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

8.7. pagal poreikį Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vadovus, Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, į juos neįeinančius valstybės tarnautojus ir Savivaldybės administracijos filialus – seniūnijas aprūpina periodine spauda;

8.8. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;

8.9. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

8.10. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

8.11. vykdo Skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja Skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.12. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.13. įgaliojus, savo kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybės administracijos interesus valstybės institucijose;

8.14. vykdo įpareigojimus, nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše;

8.15. rengia Savivaldybės komunikacijos arba teigiamo įvaizdžio formavimo planą bei(,) atsižvelgdamas į aktualijas, jų svarbą, parenka tinkamiausias komunikacijos priemones, kartu su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, į juos neįeinančiais valstybės tarnautojais ir Savivaldybės administracijos filialais – seniūnijomis jas įgyvendina;

8.16. renka, kaupia, rengia, apdoroja ir (ar) teikia visuomenei informaciją apie Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vadovų, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, į juos neįeinančių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų svarbius sprendimus bei kitus su Savivaldybės veikla susijusius klausimus;

8.17. informuoja visuomenę apie Savivaldybės tarybos, Savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą;

8.18. dalyvauja pagal poreikį šalies ir užsienio valstybinių institucijų (įmonių, įstaigų ir organizacijų) renginiuose, kuriuose dalyvauti kviečiama Savivaldybė;

8.19. organizuoja oficialių Savivaldybės delegacijų vykimą į užsienį bei užsienio valstybių oficialių delegacijų bei pareigūnų priėmimą Savivaldybėje su vadovais;

8.20. užtikrina Savivaldybei pagal sutartis skirtų plotų bei eterio laiko žiniasklaidoje efektyvų panaudojimą;

8.21. organizuoja informacijos teikimą ir jos prieinamumą, teikia informaciją grįžtantiems, atvykstantiems ar svarstantiems apie grįžimą Mažeikių rajono diasporos atstovams;

8.22. dalyvauja  Savivaldybės gyventojų informavime ekstremalių situacijų atvejais;

8.23. bendrauja ir bendradarbiauja su žiniasklaida;

8.24. analizuoja žiniasklaidos teikiamą viešąją informaciją apie Savivaldybę;

8.25. organizuoja Savivaldybės rengiamas spaudos konferencijas, Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vadovų, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, į juos neįeinančių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų interviu su žiniasklaida;

8.26. dalyvauja ruošiant informacinę medžiagą apie Savivaldybę;

8.27. pagal Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, į juos neįeinančių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų, Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų raštus rengia Savivaldybės mero potvarkius dėl padėkos raštų;

8.28. rengia mero padėkos raštus;

8.29. organizuoja vidinę komunikaciją Savivaldybės administracijoje.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas

Rūta Končiutė-Mačiulienė

205 Kabinetas

mail ruta.konciute@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo pavaduotojo funkcijas

Reda Guerrero

205 Kabinetas

mail reda.guerrero@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jurgita Jokubauskienė

204 B Kabinetas

mail jurgita.jokubauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Inga Žilinskienė

206 Kabinetas

mail inga.zilinskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslai:

6.1. įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės kultūros, sporto ir paveldosaugos politiką;

6.2. formuoti ir įgyvendinti rajono Savivaldybės kultūros politiką muziejų, bibliotekos, etninės kultūros, meno mėgėjų veikloje bei kitose kultūros srityse, rūpintis gyventojų bendrosios kultūros ugdymu;

6.3. didinti Savivaldybės konkurencingumą kuriant ir įgyvendinant Savivaldybės kultūros, paveldosaugos ir sporto plėtros strategijas;

6.4. kuruoti ir koordinuoti sportinę veiklą, užtikrinančią sporto plėtojimą;

6.5. stebėti Savivaldybės teritorijoje esančių kultūros vertybių būklę ir rūpintis jų išsaugojimu.

7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

7.1. užtikrinti valstybės ir Savivaldybės kultūros, paveldosaugos ir sporto politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų, Kultūros ministro įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūrą, paveldosaugą ir sportą, vykdymą;

7.2. Savivaldybės teritorijoje sudaryti sąlygas kūrybinei ir meninei veiklai, skatinti kūrybinę ir meninę įvairovę, užtikrinti profesionaliojo meno sklaidą ir puoselėti etninę kultūrą ir vietos tradicijas;

7.3. sudaryti sąlygas sportinei ir sveikatinamai veiklai, neįgaliųjų integravimui į sporto bendruomenę, puoselėti kūno kultūros ir sporto tradicijas;

7.4. saugoti Mažeikių rajono nekilnojamąjį kultūros paveldą (vykdant kultūros paveldo objektų, kultūros paveldo statinių sutvarkymo darbų dalinio finansavimo ir kitas išsaugojimo procedūras; dalyvaujant teritorijų planavimo dokumentų ir techninių projektų, susijusių su paveldo apsauga, rengimo ir derinimo procedūrose; inicijuojant ir organizuojant kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais; užtikrinant teisės aktuose numatytų paveldo apsaugos principų taikymą kultūros paveldo vertybėse, atliekant jų stebėseną ir apskaitą; vykdant kultūros paveldo sklaidą).

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir nustatyta tvarka ir terminais teikia tiesioginiam vadovui;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

8.3. nalizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų inicijavimo ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

8.4. pagal poreikį vykdo kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo funkcijas;

8.5. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

8.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;

8.8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

8.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

8.10. vykdo skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.11. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.12. įgaliojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybės administracijos interesus valstybės institucijose ir teismuose;

8.13. vykdo įpareigojimus nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše;

8.14. analizuoja kultūros, paveldosaugos ir sporto būklę Savivaldybės teritorijoje;

8.15. teikia visuomenei ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei Kultūros ministerijai informaciją apie kultūros, paveldosaugos ir sporto būklę Savivaldybėje;

8.16. rengia Kultūros veiklos ir sporto plėtros programos projektą ir teikia jį Mažeikių rajono savivaldybės tarybai (toliau – Savivaldybės taryba);

8.17. teikia pasiūlymus rajono Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;

8.18. koordinuoja ir prižiūri savivaldybės kultūros įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvinimo;

8.19. bendradarbiauja su Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kitų steigėjų įsteigtomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę ar sporto veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo;

8.20. dalyvauja vykdant kultūros įstaigų vadovų veiklos vertinimą;

8.21. dalyvauja konkursų Savivaldybės kultūros įstaigų vadovų pareigoms eiti komisijose;

8.22. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybės teritorijoje;

8.23. inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės dainų šventes, festivalius, kultūros įstaigų meno kolektyvų konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius, užtikrinančius dainų švenčių tradicijos tęstinumą;

8.24. skatina kultūros įstaigų meno kolektyvų koncertinę veiklą, dalyvavimą regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose: konkursuose, festivaliuose, šventėse ir kituose renginiuose;

8.25. analizuoja teikiamų kultūros paslaugų apimtis ir kokybę;

8.26. dalyvauja rengiant kultūros ir sporto, sveikatingumo renginius ir skleidžiant informaciją apie Savivaldybę Lietuvoje ir užsienio valstybėse;

8.27. koordinuoja Savivaldybės kultūrinį bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis;

8.28. dalyvauja kultūros vertybių tvarkybos ir remonto atliktų darbų priėmimo komisijose;

8.29. teikia administracijos padaliniams bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais;

8.30. tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;

8.31. vykdo kultūros vertybių pirminę apskaitą;

8.32. organizuoja kultūros paveldo objektų, kultūros paveldo statinių sutvarkymo darbų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto procedūras;

8.33. vykdo nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimą, puoselėjimą ir sklaidą – organizuoja Europos paveldo dienų ir kitus renginius, organizuoja leidinių leidybą, talpina informaciją internete;

8.34. koordinuoja Savivaldybės tarybos patvirtintas sporto programas;

8.35. koordinuoja sportinius renginius rajone ir kitą sportinę veiklą;

8.36. rūpinasi rajono sporto prezentacija;

8.37. kaupia ir skleidžia informaciją sporto klausimais;

8.38. padeda organizuoti sportines varžybas ir šventes žmonėms su negalia;

8.39. tiria ir vertina kūno kultūros ir sporto būklę analizuodamas, kaip tenkinami gyventojų kūno kultūros ir sporto poreikiai Savivaldybėje;

8.40. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Savivaldybės kultūros, sporto ir paveldosaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo kultūros ir  sporto įstaigose ir organizacijose, taip pat gyventojų sveikatinimo ir laisvalaikio organizavimo, sporto bazių plėtros ir renovacijos srityse;

8.41. vykdo šviečiamąją veiklą formuojant žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą;

8.42. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Kūno kultūros ir sporto politiką Savivaldybės teritorijoje;

8.43. bendradarbiauja su kitų miestų, rajonų sporto organizacijomis, šalies ir tarptautinėmis sporto šakų federacijomis;

8.44. vykdo kitas numatytas sporto politikos administravimo ir įgyvendinimo funkcijas;

8.45. rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

8.45.1. Savivaldybės kultūros tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo;

8.45.2 Savivaldybės kultūros ir sporto įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, struktūros pertvarkos;

8.45.3. Savivaldybės kultūros nuostatų pakeitimų;

8.45.4. teisės aktų nustatyta tvarka pagal skyriaus kompetenciją administruoja leidimų organizuoti renginius Mažeikių rajono savivaldybėje išdavimą;

8.46. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriaus metinei ataskaitai parengti;

8.47. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės institucijų patvirtintuose Savivaldybės planavimo dokumentuose numatytų kultūros, sporto ir paveldosaugos srities priemonių įgyvendinimą, atlieka šioms priemonėms skirto finansavimo tikslinio panaudojimo ir atsiskaitymo priežiūrą, analizuoja rezultatus;

8.48. renka, kaupia ir sistemina statistinius duomenis apie kultūros įstaigų, sporto mokyklų, miesto nevyriausybinių sporto organizacijų, kitų įstaigų ir organizacijų kultūros ir sporto veiklą, nustatyta tvarka teikia valstybės institucijoms ataskaitas, metines suvestines;

8.49. organizuoja pasižymėjusių kultūros veikėjų, sportininkų, trenerių, sporto specialistų ir sporto visuomenininkų apdovanojimą, jų skatinimą;

8.50. koordinuoti tautinių mažumų klausimus;

8.51. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais, imasi priemonių pasiūlymams įgyvendinti, veiklos trūkumams šalinti, darbui gerinti;

8.52. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;

8.53. dalyvauja organizuojant projektų paraiškų rengimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių finansinei paramai gauti, atsižvelgdamas į Savivaldybės politiką, strateginius miesto plėtros prioritetus, regioninius ir nacionalinius strateginius dokumentus;

8.54. fizinių ir juridinių asmenų prašymu daro skyriuje saugomų dokumentų kopijas, nuorašus, rengia išrašus, šių dokumentų pagrindu rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus juridiniams faktams patvirtinti, tvirtina dokumentų, saugomų skyriuje, kopijas (nuorašus, išrašus).

<…>

Skyriaus nuostatai >>

<…>

II SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus veiklos tikslas − padėti Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės viešųjų  juridinių  asmenų  vadovams  siekti  viešojo  juridinio  asmens veiklos tikslo (-ų), tobulinant viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

7. Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

7.1. tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;

7.2. tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;

7.3. teikti viešojo juridinio asmens vadovui rekomendacijas dėl viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

7.4. konsultuoti Savivaldybės merą, Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės administracijos padalinių ir Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.

8. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

8.1. vertina, kaip Savivaldybės administracija ir Savivaldybės viešieji juridiniai asmenys:

8.1.1. laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

8.1.2. įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;

8.1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

8.1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;

8.1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;

8.1.6. užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;

8.1.7. užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą.

8.2. vertina Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;

8.3. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

8.4. rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

8.5. atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

8.6. rengia ir teikia konsultacijas viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padalinių ir Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų vadovams;

8.7. rengia Skyriaus veiklos planus ir metinę Skyriaus veiklos ataskaitą;

8.8. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti vedėjo pareigas

Inga Kneitienė

115 Kabinetas

mail inga.kneitiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Daiva Girlakė

115 Kabinetas

mail daiva.girlake@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Eglė Kryžiutė

113 Kabinetas

mail egle.kryziute@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Gina Žiaugienė

107 Kabinetas

mail gina.ziaugiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Daiva Končiuvienė

102 Kabinetas

mail daiva.konciuviene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Laura Liatukytė

111 Kabinetas

mail laura.liatukyte@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Egita Kekienė

112 Kabinetas

mail egita.kekiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Lina Kaupienė

112 Kabinetas

mail lina.kaupiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Giedrė Juodeikienė

111 Kabinetas

mail giedre.juodeikiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Joana Žiubikaitė

104 Kabinetas

mail joana.ziubikaite@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Vita Motuzaitė

104 Kabinetas

mail vita.motuzaite@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Gitana Ruginė

109 Kabinetas

mail gitana.rugine@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Agnė Vaitkienė

103 Kabinetas

mail agne.vaitkiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Toma Paulauskienė

108 Kabinetas

mail toma.paulauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Rasa Tamašauskienė

107 Kabinetas

mail rasa.tamasauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Vaida Ieva Šmukštaitė

106 Kabinetas

mail ieva.smukstaite@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Aušra Šemetienė

113 Kabinetas

mail ausra.semetiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė (atvejo vadybininkė)

Aistė Paplauskienė

106A Kabinetas

mail aiste.paplauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Ernesta Dargenienė

108 Kabinetas

mail ernesta.dargeniene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė (asmenų su negalia koordinatorius)

Roberta Šimkienė

106 A Kabinetas

mail roberta.simkiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Donata Žiulpienė

102 Kabinetas

mail donata.ziulpiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Ernesta Strazdinė (laikinai nedirba)

mail ernesta.strazdine@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

II SKYRIUS

 SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslas – įgyvendinti valstybinę socialinės apsaugos politiką, strategines šalies ir Mažeikių rajono savivaldybės socialines programas.

7.  Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

7.1. užtikrinti valstybės ir savivaldybės socialinės politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, Tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinę paramą vykdymą;

7.2. nustatyti  socialinės paramos poreikį bei galimybes, planuoti ir organizuoti socialinę paramą, ją koordinuoti ir kontroliuoti;

7.3. plėtoti savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą bei partnerystę socialinių paslaugų teikimo srityje.

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo funkcijas:

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir nustatyta tvarka ir terminais teikia tiesioginiam vadovui;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

8.3. analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų inicijavimo ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

8.4. pagal poreikį vykdo kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo funkcijas;

8.5. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

8.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;

8.8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

8.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

8.10. vykdo skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.11. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.12. įgaliojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybės administracijos interesus valstybės institucijose ir teismuose;

8.13. vykdo įpareigojimus nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše;

8.14. nagrinėja asmenų (pareiškėjų) prašymus, išmokų gavėjų skundus, įvertina jų socialinius  poreikius, rengia atsakymus;

8.15. teikia informaciją ir konsultuoja asmenis, organizacijas, įstaigas socialinės paramos klausimais;

8.16. kaupia informaciją apie savivaldybės gyventojų socialinę padėtį, socialinių paslaugų ir materialinės paramos poreikį;

8.17. skelbia informaciją apie teikiamą savivaldybėje socialinę paramą savivaldybės interneto tinklapyje;

8.18. atlieka senatvės pensijos amžiaus asmenų veiklos ir gebėjimų vertinimą Mažeikių rajono savivaldybėje, asmens namuose, globos ir slaugos įstaigose ar kitoje vertinamo asmens buvimo vietoje;

8.19. kasmet rengia savivaldybės socialinių paslaugų planą ir organizuoja jo įgyvendinimą;

8.20. vykdo socialinių paslaugų ir vaiko globos administravimą:

8.20.1. organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikių nustatymą;

8.20.2. priima sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;

8.20.3. priima sprendimus dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus; socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo);

8.20.4. priima sprendimus dėl socialinės globos (dienos, trumpalaikės, ilgalaikės);

8.20.5. vertina asmens (šeimos) finansines galimybės mokėti už socialines paslaugas ir nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;

8.20.6. priima asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu prašymus ir sutikimus, reikalingus pradiniam įvertinimui;

8.20.7. persiunčia parengtus dokumentus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui;

8.20.8. rengia sprendimus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo;

8.21. organizuoja ir vykdo socialinės priežiūros paslaugų akreditaciją, vykdo bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolę;

8.22. tvarko asmenų, gavusių socialinę paramą apskaitą;

8.23. teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus socialinės paramos gerinimo klausimais;

8.24. organizuoja konkursus socialiniams projektams finansuoti;

8.25. teikia teismui pareiškimus dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, globos skyrimo ir išvadas dėl globos ir rūpybos nustatymo, dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų;

8.26. rengia ir įgyvendina savivaldybės socialines programas, socialines strategines veiklos priemones;

8.27. kontroliuoja visuomeninių organizacijų, viešųjų įstaigų ir kitų organizacijų, gavusių lėšas iš savivaldybės, projektuose numatytą veiklą, tvarko jų veiklos vykdymo ir atsiskaitymo dokumentaciją (išskyrus finansinės atskaitomybės dokumentus);

8.28. priima iš neįgaliųjų asmenų ar jų globėjų (rūpintojų) prašymus pritaikyti būsto aplinką neįgaliųjų poreikiams, rengia dokumentus būstui pritaikyti ir organizuoja būsto pritaikymą;

8.29. priima prašymus, apskaičiuoja ir skiria (priima sprendimą) socialines išmokas (pašalpas, kompensacijas, išmokas vaikams, tikslines kompensacijas bei kitas socialines išmokas) teisės aktų nustatyta tvarka;

8.30. priima sprendimus bei išduoda  pažymas dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją;

8.31. kontroliuoja individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų, pašalpų, išmokų vaikams, kitų išmokų, kompensacijų skyrimo ir mokėjimo teisingumą, nagrinėja išmokų gavėjų skundus;

8.32. organizuoja Socialinės paramos skyrimo komisijos posėdžius;

8.33. įgyvendina Europos sąjungos socialinės apsaugos reglamentų nuostatas, susijusiais su išmokomis vaikams, išmokomis mirties atveju, tikslinėmis kompensacijomis, teikia informaciją susijusią su išmokomis kitoms ES šalims;

8.34. priima asmenų dokumentus dėl paramos mirties atveju gavimo. Priima sprendimus dėl laidojimo pašalpos ir paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo;

8.35. priima daugiavaikių motinų ir tėvų dokumentus Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinėms pensijoms gauti ir parengia savivaldybės administracijos teikimą Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

8.36. priima asmenų dokumentus mokinių socialinei paramai gauti, priima sprendimus dėl mokinių nemokamo maitinimo bei aprūpinimo mokinio reikmenimis ir rengia mokėjimo žiniaraščius dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti;

8.37. kontroliuoja mokinių nemokamo maitinimo skyrimo teisingumą, atlieka jų apskaitą, tikrina duomenis, ar jie atitinka socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) saugomą informaciją;

8.38. organizuoja ir koordinuoja socialinės paramos teikimą kaimiškose seniūnijose;

8.39. išduoda pažymas apie asmeniui ar šeimai skirtas socialines išmokas;

8.40. rengia ir perduoda socialinių išmokų mokėjimo žiniaraščius paštams ir bankams;

8.41. įveda duomenis apie socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimą asmeniui (šeimai) į socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS);

8.42.  teisės aktų nustatytais atvejais atlieka buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;

8.43. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms informaciją (ataskaitas, analizes, duomenis, lėšų poreikio paraiškas ir pan.) apie savivaldybės teritorijoje teikiamą socialinę paramą bei socialines paslaugas;

8.44. organizuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimą;

8.45. koordinuoja socialinių paslaugų teikimo organizavimą biudžetinėje įstaigoje Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, Mažeikių rajono nakvynės namuose, Plinkšių globos namuose, Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre. Šių įstaigų struktūrą, funkcijas, darbo organizavimą nuostato įstaigų nuostatai;

8.46. koordinuoja Europos pagalbos labiausiai nepasiturintiems asmenims fondo programas Savivaldybėje;

8.47. bendradarbiauja su įstaigomis ir organizacijomis vykdant socialinius projektus, finansuojamus ES fondų lėšomis, kurių partnerių yra Savivaldybės administracija;

8.48. rengia, koordinuoja ir organizuoja Užimtumo didinimo programos įgyvendinimą, vykdo programos įgyvendinimo vertinimą ir viešinimą;

8.49. koordinuoja akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą teikiančių įstaigų veiklą;

8.50. organizuoja ir koordinuoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimą;

8.51. koordinuoja ir kontroliuoja šeimynų veiklą;

8.52. užtikrina neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą;

8.53. tikrina reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą ir patvirtina juos;

8.54. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

8.55. prižiūri Skyriaus inventorių.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas

Jūratė Eičinienė

mail jurate.eiciniene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausiasis specialistas

Kęstutis Šimkūnas

215 Kabinetas

mail kestutis.simkunas@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslas – užtikrinti Savivaldybės, kaip statytojo (užsakovo), funkcijų įgyvendinimą ir vykdyti pagal poreikį statinių techninę priežiūrą, organizuojant ir koordinuojant valstybės bei Savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių lėšomis finansuojamų statinių statybų, rekonstrukcijų, remontų (paprastasis ir kapitalinis), griovimo, pastatų atnaujinimo (modernizavimo) vykdymą objektuose bei atlikti minėtų darbų ekonominę – finansinę kontrolę.

7. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

7.1. vykdyti iš valstybės, Savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių finansuojamų statinių statytojo (užsakovo) funkcijas;

7.2. kontroliuoti, kad efektyviai būtų naudojamos valstybės ir Savivaldybės biudžetų, kitų šaltinių lėšos, skirtos statiniams statyti, rekonstruoti, remontuoti, griauti ir/ar projektuoti.

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir nustatyta tvarka ir terminais teikia tiesioginiam vadovui;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

8.3. analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų inicijavimo ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

8.4. pagal poreikį vykdo kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo funkcijas;

8.5. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

8.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;

8.8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

8.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

8.10. vykdo skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.11. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.12. įgaliojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybės administracijos interesus valstybės institucijose;

8.13. vykdo įpareigojimus nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše;

8.14. organizuoja ir kontroliuoja statinio statybos pagrindimą, statinio statybos, rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto, paprastojo remonto, griovimo projektų bei projektų ekspertizių rengimo paslaugas, darbų vykdymą, skyrus jiems finansavimą.

8.15. rengia ir teikia prašymus statybą leidžiantiems dokumentams gauti.

8.16. organizuoja ir /ar pagal kompetenciją atlieka statomų, rekonstruojamų, remontuojamų statinių statybos techninę priežiūrą;

8.17. kontroliuoja ir tikrina Savivaldybės objektų statybos proceso dalyvių darbą (paslaugų teikėjai, rangovai ir pan.) ir sutarčių vykdymą.

8.18. organizuoja (inicijuojant paslaugos pirkimą) statinio projekto vykdymo priežiūrą (vykdomų projektų), kai ji yra privaloma arba savo iniciatyva;

8.19. organizuoja ir kontroliuoja (arba paveda rangovams) statinių kadastrinių matavimų bylų parengimą.

8.20. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja statinio statybos užbaigimo procedūras ir dalyvauja objektų statybos užbaigimo procedūrose; per sistemą „Infostatyba“ teikia prašymus dėl statinių užbaigimo procedūrų.

8.21. sustabdžius statybos darbus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuoja statinio konservavimo darbus;

8.22. atlieka sąmatinės dokumentacijos rengimą  arba parengtos dokumentacijos peržiūrą, o reikalui esant organizuoja papildomą minėtos dokumentacijos ekspertizę ir reikalingus viešuosius pirkimus;

8.23. vykdo statinių naudojimo priežiūrą, įskaitant ir Savivaldybei priklausančių statinius ir jų priklausinius, siekiant užtikrinti jų tinkamą eksploatavimą;

8.24. ekstremalių situacijų atvejais organizuoja operatyvų nenumatytų, staiga iškilusių problemų bei stichinių nelaimių padarinių likvidavimą, sprendžiant statybinių konstrukcijų stabilizavimo bei naujų pagalbinių statinių statybos, statybos inžinerinės technikos panaudojimo ir kitus, su statybine inžinerija susijusius klausimus; užsako statinio ekspertizę;

8.25. atlieka objektų, esančių Savivaldybės teritorijoje, kurių remontas ir eksploatavimas atliekamas iš savivaldybės biudžeto, ES lėšų bei kitų finansavimo šaltinių, ar kreditų, skirtų rajono savivaldybei, projektinės - techninės bei sąmatinės dokumentacijos peržiūrą, o reikalui esant organizuoja papildomą minėtos dokumentacijos parengimą ir /ar ekspertizę;

8.26. tikrina iš Savivaldybės, ES lėšų bei kitų finansavimo šaltinių finansuojamų objektų techninę dokumentaciją ir teikia išvadas dėl numatomų pirkti, ar kitaip įsigyti statinių, techninės būklės, vertės ir apytikrių išlaidų tiems objektams pritaikyti ir/ar remontuoti;

8.27. konsultuoja savivaldybės administracijos padalinius, savivaldybės kontroliuojamas įmones, savivaldybės biudžetines ir viešąsias įstaigas (kurių savininkė Savivaldybė) skyriaus kompetencijos klausimais;

8.28. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, tame tarpe ir dėl administracinių pastatų remonto darbams, pagal kompetenciją organizuoja ir/ ar kontroliuoja techninių specifikacijų parengimą, rengia reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;

8.29. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais;

8.30. teikia už apskaitą atsakingam Savivaldybės administracijos padaliniui duomenis, reikalingus pastatytiems statiniams įtraukti į apskaitą;

8.31. pagal kompetenciją statybos srityje teikia informaciją, reikalingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių lėšomis finansuojamų investicijų projektų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, paraiškoms rengti, dalyvauja planuojant investicijų projektams įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, pagal kompetenciją statybos srityje dalyvauja įgyvendinant finansavimą gavusius investicijų projektus;

8.32. fizinių ir juridinių asmenų prašymu, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, daro skyriuje saugomų dokumentų kopijas, nuorašus, rengia išrašus, saugomų dokumentų pagrindu rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus juridiniams faktams patvirtinti;

8.33. teikia siūlymus Administracijos direktoriui, Merui ir Tarybai dėl Savivaldybei priklausančių statinių statybų, rekonstrukcijų, remontų (paprastasis ir kapitalinis remontas), griovimo, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), eksploatavimo metodų tobulinimo ir dėl minėtų priemonių finansavimo;

8.34. teikia Administracijos direktoriui ir(ar) Tarybai pasiūlymus dėl Savivaldybei priklausančių pastatų remonto, rekonstrukcijos, eksploatavimo nutraukimo ar apribojimų, esant būtinybei dėl jų nuomos ar eksploatavimo sutarties nutraukimo;

8.35. vykdydamas statytojo (užsakovo) funkcijas, organizuodamas ir koordinuodamas savivaldybei priklausančių nuosavybės teise inžinerinių statinių ir pastatų projektavimą, statybą, tiesimą, rekonstravimą, kapitalinį remontą, statinio statybos techninės priežiūros vykdymą užtikrina baigto statyti statinio statybos užbaigimo procedūrų atlikimą bei dokumentų perdavimą teisinei registracijai atlikti.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

<…>

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslai:

6.1. koordinuoti Savivaldybės strateginių planavimo dokumentų rengimą, jų įgyvendinimo priežiūrą pagal Skyriaus kompetenciją;

6.2. vykdyti investicijų procesų ir rizikų valdymą.

7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

7.1. kurti ir plėtoti strateginio planavimo sistemą, pritraukiant Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių paramos fondų ir kitas lėšas;

7.2. koordinuoti Savivaldybės strateginio planavimo procesą ir planavimo priežiūrą;

7.3. koordinuoti ES struktūrinių fondų paramą;

7.4. dalyvauti analizuojant ir formuojant finansų valdymo politiką, tobulinant finansų ir investicijų planavimą, racionalų biudžeto lėšų efektyvų panaudojimą;

7.5. analizuoti Savivaldybės ekonominę ir socialinę būklę bei verslo plėtrą apibūdinančius rodiklius, reikalingus Savivaldybės strateginiams planams rengti bei įgyvendinti, Skyriui numatytiems uždaviniams spręsti bei funkcijoms vykdyti, ir teikti išvadas bei konkrečius pasiūlymus vadovams;

7.6. konsultuoti programų rengimo klausimais struktūrinių padalinių darbuotojus pagal Skyriaus kompetenciją;

7.7. rengti Savivaldybės investicijų programą ir jos vykdymo ataskaitas;

7.8. teikti pasiūlymus ekonominės ir verslo plėtros Savivaldybėje gerinimo ir  investicijų pritraukimo klausimais;

7.9. dalyvauti organizuojamuose mokymuose ir seminaruose, konsultuoti suinteresuotus asmenis strateginio planavimo, investicijų ir verslo skatinimo klausimais.

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. rengia Savivaldybės strateginį plėtros planą, Savivaldybės strateginį veiklos planą, strateginio planavimo dokumentus. Organizuoja Savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų ir ataskaitų rengimą;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

8.3. analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų inicijavimo ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

8.4. pagal poreikį inicijuoja kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo vadovų skyrimą;

8.5. organizuoja viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus skyrimą, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.6. organizuoja pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

8.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;

8.8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

8.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

8.10. vykdo skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.11. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.12. įgaliojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybės administracijos interesus valstybės institucijose ir teismuose;

8.13. vykdo įpareigojimus nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše;

8.14. analizuoja infrastruktūros, socialinę ir ekonominę raidą, investicinę aplinką, rengiant Savivaldybės strateginį plėtros planą bei vykdant jo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę.

8.15. atstovauja Savivaldybės interesams rengiant bei įgyvendinant Telšių regiono plėtros planą ir jo dokumentus;

8.16. rengia strateginio planavimo Savivaldybėje tvarką ir koordinuoja jos įgyvendinimą;

8.17. planuoja lėšų poreikį Savivaldybės investicijų programai ir ES lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti;

8.18. derina investicinių projektų, siūlomų įtraukti į Savivaldybės strateginį plėtros planą ir (ar) Savivaldybės veiklos planą, parengtumą bei pagrįstumą;

8.19. koordinuoja Savivaldybės investicinių projektų rengimą ir įgyvendinimą pritraukiant ES struktūrinių paramos fondų ir kitas lėšas;

8.20. inicijuoja projektinių pasiūlymų, investicinių projektų, projektų įgyvendinimo planų rengimą ir pateikimą atsakingoms institucijoms dėl lėšų pritraukimo Savivaldybės  investiciniams projektams įgyvendinti;

8.21. teikia ataskaitas apie Savivaldybės strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimą;

8.22. dalyvauja rengiant Savivaldybės investicijų programą, rengia jos vykdymo ataskaitas;

8.23. pagal poreikį rengia ataskaitas apie ES struktūrinių paramos fondų ir kitomis lėšomis  bendrai finansuojamų projektų Savivaldybėje įgyvendinimą, atnaujina duomenų bazę apie Savivaldybėje rengiamus investicinius projektus;

8.24. rengia pasiūlymus ir teikia išvadas Savivaldybės merui ir (ar) Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetinių tikslų, uždavinių, veiksmų nustatymo, jų įgyvendinimo, finansavimo, racionalaus biudžeto naudojimo, vykdomų programų (priemonių) tikslingumo, investicijų pakeitimo ar papildymo investicijų klausimais.  

8.25. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus rengiant programas ir teikia pasiūlymus rengėjams;

8.26. pagal poreikį dalyvauja įvertinant Savivaldybės administracijos padalinių, biudžetinių įstaigų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių teikiamų investicinių projektų pagrįstumą;

8.27. rengia pasiūlymus Savivaldybės merui ir (ar) Savivaldybės administracijos direktoriui ir teikia išvadas dėl racionalaus Savivaldybės investicijų programos lėšų naudojimo, vykdomų programų (priemonių) tikslingumo, investicijų poreikio, pakeitimo ar papildymo, efektyvaus jų pritraukimo ir panaudojimo galimybių, siekiant strateginių plėtros tikslų, uždavinių, rekomenduoja veiksmus, didinančius Savivaldybės ekonominį konkurencingumą, investicijų pritraukimą;

8.28. dalyvauja organizuojant mokymus, seminarus strateginio planavimo ir investicijų klausimais, dalyvauja mokymuose, seminaruose, konferencijose.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vyriausioji specialistė ekonomistė

Rima Gintauskienė

203 Kabinetas

mail rima.gintauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Virgilija Liaugminaitė

204 Kabinetas

mail virga.liaugminaite@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Loreta Rubežienė

208 Kabinetas

mail loreta.rubeziene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Daiva Radzienė

207 Kabinetas

mail daiva.radziene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jelena Sutkienė

211 Kabinetas

mail jelena.sutkiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Ligita Diržininkienė

210 Kabinetas

mail ligita.dirzininkiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Aušra Griciutė

217 Kabinetas

mail ausra.griciute@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

II SKYRIUS

 SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslas  – formuoti savivaldybės švietimo politiką, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo viešąjį administravimą savivaldybės švietimo įstaigose, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigose, prižiūrėti kitų savivaldybės įstaigų, kuriose organizuojamas vaikų ir suaugusiųjų neformalus švietimas, vaikų užimtumas, šios srities veiklą.

7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

7.1. užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų, savivaldybės Tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, vykdymą;

7.2.  užtikrinti teisės aktų įgyvendinimą Savivaldybės švietimo įstaigose;

7.3. organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą;

7.4.  stebėti ugdymo aplinkos atitikimą galiojantiems higienos normų reikalavimams;

7.5. analizuoti teikiamų švietimo įstaigų paslaugų apimtis ir kokybę;

7.6.  vykdyti švietimo įstaigų darbo kokybės priežiūrą.

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir nustatyta tvarka ir terminais teikia tiesioginiam vadovui;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

8.3. analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų inicijavimo ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

8.4. pagal poreikį vykdo kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo funkcijas;

8.5. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

8.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;

8.8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

8.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

8.10. vykdo skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.11. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.12. įgaliojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybės administracijos interesus valstybės institucijose;

8.13. vykdo įpareigojimus nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše;

8.14.  analizuoja švietimo politikos raidos tendencijas Lietuvoje bei užsienyje;

8.15.  analizuoja švietimo būklę Savivaldybės teritorijoje;

8.16. teikia visuomenei ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai informaciją apie švietimo būklę Savivaldybėje;

8.17. teikia savivaldybės Tarybai siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo;

8.18.  dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės Tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

8.19.  tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas duomenų teikimas;

8.20.   koordinuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus;

8.21.  prižiūri švietimo pagalbos teikimą mokyklose;

8.22. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;

8.23.  atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;

8.24.  dalyvauja vykdant švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimą;

8.25. organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;

8.26. dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti komisijose;

8.27. rengia Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programų projektus ir teikia juos savivaldybės Tarybai;

8.28. teikia pagalbą ir vykdo neformaliojo vaikų švietimo programų (NVŠ) įgyvendinimo priežiūrą;

8.29. rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

8.29.1. savivaldybės švietimo tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo;

8.29.2. savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, struktūros pertvarkos;

8.29.3. savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų pakeitimų;

8.29.4. mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose;

8.29.5. asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo ugdymo (taip pat formalųjį ugdymą papildančias) mokyklas ir bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nustatymo;

8.29.6. atlygio dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;

8.29.7. klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo mokykloms konkretiems mokslo metams;

8.30.  koordinuoja mokinių, kuriems vadovaujantis teisės aktais, priklauso vežimas į mokyklą ir iš jos į namus, vežimo organizavimą visais savivaldybėje nustatytais būdais;   

8.31. teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriaus metinei ataskaitai parengti;

8.32. pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą tvarką organizuoja rajonines atskirų mokomųjų dalykų olimpiadas ir konkursus bei rūpinasi rajono turo nugalėtojų vežimu į regioninius ir respublikinius turus.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vedėjo pavaduotoja

Laura Kelerė

205 Kabinetas

mail laura.kelere@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausiasis specialistas

Egidijus Čejauskas

215 Kabinetas

mail egidijus.cejauskas@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausiasis specialistas

Gražvydas Gudauskas

111 Kabinetas

mail grazvydas.gudauskas@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jurgita Butavičienė

206 Kabinetas

mail jurgita.butaviciene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė (atitikties pareigūnas)

Žana Šrederienė

213 Kabinetas

mail zana.srederiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Saulė Lukoševičienė

103 Kabinetas

mail saule.lukoseviciene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslai:

6.1. atstovauti Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos interesus teismuose;

6.2. užtikrinti Savivaldybės teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

6.3. užtikrinti valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą;

6.4. įgyvendinti personalo valdymo principus Savivaldybėje, siekiant jos rezultatyvios ir efektyvios veiklos, užtikrinti Savivaldybės darbuotojų darbo saugą ir sveikatą pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, reikalavimus,

6.5. padėti įgyvendinti personalo valdymo principus Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra Savivaldybė, ir biudžetinėse įstaigose, įgyvendinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus Savivaldybėje.

7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

7.1. užtikrinti pateiktų vertinti teisės aktų projektų ir kitų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir teisinės technikos reikalavimams;

7.2. užtikrinti, kad savivaldybės vykdomųjų institucijų sprendimai būtų grindžiami įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais;

7.3. užtikrinti pirminę teisinę pagalbą;

7.4. atstovauti savivaldybei teismuose ir ginti jos teisėtus interesus;

7.5. padėti įstaigos vadovui arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais įstaigos vadovo įgaliotam asmeniui (toliau įstaigos vadovas) formuoti personalo valdymo politiką;

7.6. padėti įstaigos vadovui valdyti personalą;

7.7. užtikrinti tvarkingą personalo administravimą;

7.8. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Savivaldybės administracijos organizacinę kultūrą.

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir nustatyta tvarka ir terminais teikia tiesioginiam vadovui;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

8.3. analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų inicijavimo ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

8.4. pagal poreikį vykdo kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo funkcijas;

8.5. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

8.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;

8.8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

8.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

8.10. vykdo skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.11. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.12. atstovauja Savivaldybei visų lygių bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, taip pat santykiuose su fiziniais asmenimis, gina jos teisėtus interesus;

8.13. vykdo įpareigojimus nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše;

8.14. vertina Savivaldybės institucijų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir teisinės technikos reikalavimams;

8.15. derina Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų bei sutarčių projektus ir juos vizuoja, teikia išvadas ir pastabas;

8.16. teikia Savivaldybės institucijoms, Savivaldybės administracijos padaliniams, Savivaldybės įstaigoms, bendruomenių atstovams konsultacijas teisės klausimais;

8.17. pagal savo kompetenciją nagrinėja asmenų pasiūlymus, pareiškimus, skundus;

8.18. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo valstybinę (perduotą savivaldybėms) funkciją – teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą gyventojams, rengia prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ir teikia ataskaitas Teisingumo ministerijai dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo;

8.19. nagrinėja teisėtvarkos institucijų, Vyriausybės atstovo apskrityje, kontrolės institucijų teikimus, išvadas bei sprendimus ir teikia pasiūlymus savivaldybės merui ir administracijos direktoriui;

8.20. rengia ar dalyvauja rengiant Savivaldybės administracijos, kitų Savivaldybės institucijų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kitų Savivaldybės administruojamų subjektų sutarčių projektus, teikia išvadas dėl sutarčių, programų ir kitais klausimais;

8.21. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus, organizuoja ir su kitais struktūriniais padaliniais rengia įstaigos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus;

8.22. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams; 

8.23. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius personalo administravimo srityje, atlieka šias funkcijas:

8.23.1. atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

8.23.2. kartu su kitais savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais atlieka administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir administracijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia administracijos direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose administracijai nustatytus uždavinius;

8.23.3. atlieka personalo sudėties analizę;

8.23.4. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;

8.23.5. padeda Administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį;

8.23.6. padeda Administracijos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;

8.23.7. padeda Administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;

8.23.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Administracijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;

8.23.9. rengia teisės aktų projektus  dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų priėmimą į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, atostogų suteikimo, valstybės tarnybos stažo, priedų, priemokų ir pašalpų skyrimo, skatinimo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo, komandiruočių ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

8.23.10. pagal kompetenciją kartu su kitais administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia  administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir skyriaus sąlygų įstaigoje gerinimo;

8.23.11. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja įstaigos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

8.23.12. organizuoja konkursus į valstybės tarnautojų ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pareigas;

8.23.13. padeda administracijos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

8.23.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;

8.23.15. Administracijos direktoriaus pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

8.23.16. organizuoja administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartys taip pat biudžetinių įstaigų vadovų kasmetinį tarnybinės veiklos vertinimą;

8.23.17. koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, tvirtina struktūrinių padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

8.23.18. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;

8.23.19. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;

8.23.20. pagal kompetenciją padeda Administracijos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

8.23.21. padeda  Administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;

8.23.22. registruoja mero potvarkius personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais ir formuoja šių potvarkių bylas;

8.23.23. registruoja administracijos direktoriaus įsakymus personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais ir formuoja šių įsakymų bylas.

8.24. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius Darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos srityje, atlieka šias funkcijas:

8.24.1. kontroliuoja, kaip Savivaldybės administracijos struktūriniai, struktūriniai teritoriniai padaliniai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, Administracijos direktoriaus įsakymų dėl darbuotojų darbo saugos ir sveikatos bei civilinės ir priešgaisrinės saugos;

8.24.2. nagrinėja darbuotojų skundus ir prašymus saugos ir sveikatos klausimais;

8.24.3. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams, struktūriniams teritoriniams padaliniams, dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais;

8.24.4. organizuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių mokymą priešgaisrinės saugos klausimais;

8.24.5. rengia nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones ir organizuoja jų įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę;

8.24.6. analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių susirgimų, incidentų aplinkybes ir priežastis  bei numato prevencines priemones jiems išvengti;

8.24.7. nustatyta tvarka instruktuoja priimamus į darbą asmenis ir įformina žurnaluose;

8.24.8. nustatyta tvarka tiria nelaimingus atsitikimus, profesines ligas, avarijas ir tvarko jų apskaitą.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vedėjo pavaduotoja

Daiva Kuodienė

114 Kabinetas

mail daiva.kuodiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Jūratė Žilinskienė

115 Kabinetas

mail jurate.zilinskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Dalia Keršienė

115 Kabinetas

mail dalia.kersiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslai:

6.1. užtikrinti efektyvų Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą, priežiūrą ir disponavimą juo, Savivaldybės gyvenamųjų patalpų (būsto) nuomos administravimą;

6.2. užtikrinti Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti reikalingo nekilnojamojo turto įgijimą Savivaldybės nuosavybėn;

6.3. įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas nuosavybės teisių atkūrimo srityje

7. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

7.1. Koordinuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir kito turto valdymą ir disponavimą juo.

7.2. Koordinuoja Savivaldybei priskirto valstybės turto valdymą ir disponavimą juo patikėjimo teise.

7.3. Vykdo bešeimininkio turto įteisinimą.

7.4. Koordinuoja ir kontroliuoja Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau - Bendrojo naudojimo objektų valdytojas) veiklą.

7.5. Koordinuoja Savivaldybės būsto fondo sudarymą, jo remontą,  pardavimą, nuomą.

7.6. Vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų išieškojimą į Savivaldybės biudžetą.

7.7. Išduoda leidimus (licencijas) įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

8. Skyrius,  vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir nustatyta tvarka ir terminais teikia tiesioginiam vadovui;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

8.3. analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų inicijavimo ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

8.4. pagal poreikį vykdo kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo funkcijas;

8.5. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

8.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;

8.8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

8.9. agal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

8.10. vykdo skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.11. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.12. įgaliojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybės administracijos interesus valstybės institucijose ir teismuose;

8.13. vykdo įpareigojimus nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše.

8.14. Viešųjų paslaugų teikimo administravimo srityje:

8.14.1. Rengia Tarybos sprendimų, Direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus dėl licencijų (leidimų) išdavimo ūkio subjektams ir nustatyta tvarka jų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais.

8.14.2. Pagal savivaldybei deleguotą kompetenciją koordinuoja ūkio subjektų licencijuojamai veiklai nustatytų reikalavimų vykdymo kontrolę.

8.14.3. Teikia informaciją interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų pasikeitimus.

8.15. Turto valdymo ir disponavimo juo srityje:

8.15.1. Rengia Tarybos sprendimų, Direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus Administracijos patikėjimo teise valdomo bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto disponavimo, valdymo ir turto perėmimo iš kitų asmenų klausimais:

8.15.1.1.  dėl valstybės perduodamo turto valdyti Savivaldybei patikėjimo, panaudos ar nuosavybės teise valstybės funkcijoms, priskirtoms Savivaldybei ir Savivaldybės funkcijoms vykdyti;

8.15.1.2. dėl nekilnojamojo (išskyrus gyvenamąjį fondą) ir kito ilgalaikio turto  perdavimo ir priėmimo aktų parengimo ir jų pasirašymo;

8.15.1.3. dėl Savivaldybės įsigytų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perėmimo bei turimų akcijų perdavimo;

8.15.1.4. dėl investavimo į viešąsias įstaigas, Savivaldybės kontroliuojamas įmones;

8.15.1.5. dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos, suteikimo panaudos pagrindais, perdavimo patikėjimo teise tvarkų rengimo;

8.15.1.6. dėl paramos perėmimo bei turto perėmimo pagal testamentą ar dovanojimo aktą;

8.15.1.7. dėl Savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingo turto, kurio savininkas nežinomas pripažinimo bešeimininkiu ir to turto įteisinimo Savivaldybės vardu;

8.15.1.8. kontroliuoja ir imasi priemonių išieškoti Administracijoje atsiradusias negyvenamųjų patalpų ir kito turto nuomos ir komunalinius mokesčius, administruojamus Administracijos, valstybinės žemės nuomos mokesčio  nepriemokas.

8.15.2. Saugo ir tvarko Savivaldybės pastatų, statinių, patalpų kadastrinių matavimų bylas.

8.15.3. Teikia duomenis Buhalterinės apskaitos skyriui dėl Administracijos įsigyjamo valdyti ilgalaikio materialiojo turto.

8.15.4. Analizuoja savivaldybės kontroliuojamų įmonių ūkinę-finansinę veiklą ir teikia informaciją bei išvadas Administracijos direktoriui.

8.15.5. Koordinuoja steigėjo, dalininko (savininko) ir su vertybiniais popieriais susijusių funkcijų ir teisių realizavimą Savivaldybės viešosiose įstaigose, Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Direktoriaus įsakymų projektus bendraisiais atstovavimo klausimais, taip pat  dėl įgaliotinių balsavimo atskirais darbotvarkės klausimais, įgaliojimų suteikimo:

8.15.5.1. teikia pasiūlymus Direktoriui dėl sutikimo sušaukti  neeilinį susirinkimą per mažesnį nei 30 dienų iki susirinkimo dienos terminą;

8.15.5.2. teikia pasiūlymus dėl neeilinių Savivaldybės viešųjų įstaigų dalininkų (savininkų) visuotinių susirinkimų ir akcinių bendrovių, kuriose Savivaldybė turi akcijų, neeilinių visuotinių susirinkimų sušaukimo bei siūlomų nagrinėti klausimų sprendimo projektų;

8.15.5.3. teikia pasiūlymus inicijuoti nepriklausomo audito atlikimą tam tikrai veiklai patikrinti Savivaldybės įstaigose ar Savivaldybės kontroliuojamose  įmonėse;

8.15.5.4. koordinuoja ir teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės turto pardavimo viešame aukcione;

8.15.5.5. rengia viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo projektus ir nustatyta tvarka teikia juos svarstyti ir tvirtinti;

8.15.5.6. organizuoja Savivaldybės turimo turto rinkos vertės nustatymo procedūras;

8.15.5.7. organizuoja ir vykdo viešą aukcioną, pagal nustatytą tvarką;

8.15.5.8. kontroliuoja atsiskaitymus už viešame aukcione parduotą turtą, gaunant reikalingus duomenis iš apskaitą vykdančio struktūrinio padalinio.

8.15.6. Vykdo Administracijos patikėjimo teise valdomo Valstybės turto ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto, neperduoto naudoti ir valdyti patikėjimo teise kitoms biudžetinėms įstaigoms ar Savivaldybės įmonėms pripažinimo nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti procedūras.

8.15.7. Vykdo  pripažinto nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti turto  nurašymo procedūras.

8.15.8. Organizuoja Savivaldybei priklausančių pastatų, statinių ir patalpų draudimą (kai yra asignavimų) kai jie nėra išnuomoti ar kitaip perduoti naudoti.

8.15.9. Organizuoja Savivaldybei priklausančių neperduotų naudoti bei išnuomotų pastatų, statinių ir patalpų vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, vėdinimo sistemų, elektros energijos tiekimo vidaus tinklų, patalpų vidaus apšvietimo įrangos priežiūrą, pastatų ir patalpų bei jų teritorijos apsaugą, patalpų tvarkymą, pagal saugos ir sveikatos taisyklių, priešgaisrinės saugos taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus.

8.15.10. Užtikrina Savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų vandentiekio, šilumos ir elektros energijos skaitiklių rodmenų perdavimą tiekėjams.

8.15.11. Teikia pasiūlymus dėl pastatų ir patalpų ir juose esančios santechnikos įrangos, šildymo, vėdinimo sistemų, elektros energijos tiekimo vidaus tinklų, apšvietimo įrangos remonto.

8.15.12. Registruoja pastatų ir patalpų avarinius gedimus ir organizuoja jų šalinimą.

8.15.13. Vykdo teisinę registraciją savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių ir pastatų, po baigtų statyti ar remontuoti, rekonstruoti juos, gavęs statybos užbaigimo dokumentus.

8.16. Aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis bei bendrojo naudojimo objektų valdytojų kontrolės srityje:

8.16.1. Koordinuoja šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į Savivaldybės būstą (socialiniai būstai ir savivaldybės būstai) ar jo sąlygų pagerinimą, Valstybės paramos būstui įsigyti suteikimą (suteikiant būsto kreditą, teikiant subsidijas būsto kredito daliai apmokėti, išnuomojant socialinį būstą), butų apsikeitimą, papildomojo ploto paskyrimą:

8.16.1.1. Sudaro ir tvarko:

8.16.1.1.1. šeimų ir asmenų, turinčių teisę į Savivaldybės būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašus;

8.16.1.1.2. dokumentus dėl Savivaldybės socialinio būsto nuomininkų apsikeitimo nuomojamomis patalpomis.

8.16.1.2. Teikia pasiūlymus, išvadas ir rengia Tarybos sprendimų, Direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  būsto fondo disponavimo, valdymo, turto perėmimo iš kitų asmenų ir pardavimo klausimais:

8.16.1.2.1. dėl gyvenamų patalpų pirkimo;

8.16.1.2.2. dėl gyvenamųjų patalpų perėmimo pagal testamentą ar dovanojimo aktą;

8.16.1.2.3. dėl Savivaldybės būsto fondo nuomos sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymo ir dokumentus dėl tokių sutarčių nutraukimo;

8.16.1.2.4. dėl Savivaldybės būsto fondo kadastrinių matavimo bylų parengimo ir tokių duomenų tikslinimo, teisinės registracijos ir sandorių registravimo VĮ Registrų centre;

8.16.1.2.5. dėl Savivaldybės būsto fondo, perduoto pagal panaudos  sutartis, nuomos pagrindais, sutartyse nustatytų sąlygų laikymosi;

8.16.1.2.6. dėl savivaldybės būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir  nuomos išlaidų administravimo;

8.16.1.2.7. dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimo;

8.16.1.2.8. dėl butų ir kitų patalpų savininkų maksimalių bendrojo naudojimo objektų administravimo ir techninės priežiūros tarifų patvirtinimo;

8.16.1.2.9. dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto fondo privatizavimo;

8.16.1.2.10. dėl Savivaldybės būsto nuomos dalinio administratoriaus parinkimo.

8.16.2. Kontroliuoja kaip fiziniai asmenys moka mokestį už Savivaldybės būsto fondo nuomą ir, nustačius nemokėjimo atvejus,  imasi teisinių priemonių įsiskolinimams išieškoti.

8.16.3. Kontroliuoja Savivaldybės būsto nuomos dalinių administratorių veiklą, siekiant užtikrinti nuomos dalinio administravimo sutartyse nustatytų sąlygų laikymąsi. 

8.16.4. Rengia Direktoriaus įsakymų projektus, pagal kuriuos Savivaldybės būsto nuomininkui laikinai leidžiama apgyvendinti kitus asmenis.

8.16.5. Saugo ir tvarko Savivaldybės būsto, kitų patalpų kadastrinių matavimų bylas.

8.16.6. Vykdo viešųjų pirkimų procedūras, Savivaldybės būsto remonto darbams rangovui parinkti.

8.16.7. Koordinuoja nacionalizuoto nekilnojamojo turto nuosavybės atstatymą bei kompensacijų už turėtą turtą išmokėjimą.

8.16.8. Ruošia ir apskaito garantinius dokumentus, nuomos sutartis su nuomininkais, kurie gyvena savininkams grąžintinuose  namuose.

8.16.9. Teikia metodinę pagalbą daugiabučių namų butų savininkų iniciatyvinėms grupėms dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo.

8.16.10. Direktoriaus nustatyta tvarka atstovauja butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios nuosavybės savininko teise daugiabučių namų patalpų savininkų susirinkimuose ar balsuojant raštu dėl Savivaldybei nuosavybės ar bendrosios nuosavybės teise priklausančių patalpų.

8.16.11. Kontroliuoja  Bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklą.

8.17. Savivaldybės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo srityje:

8.17.1. kontroliuoja kaip juridiniai ir fiziniai asmenys moka nuomos mokesčius už valstybinę žemę ir, nustačius nemokėjimo atvejus, imasi teisinių priemonių įsiskolinimams išieškoti ar parengia dokumentų projektus dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška.

8.18. Kitos funkcijos:

8.18.1. teikia Administracijos direktoriui ir(ar) Tarybai pasiūlymus dėl Savivaldybei priklausančių pastatų remonto, eksploatavimo nutraukimo ar apribojimų, esant būtinybei dėl jų eksploatacijos uždraudimo ar nuomos ar eksploatavimo sutarties nutraukimo;

8.18.2. alyvauja nagrinėjant gyventojų skundus, pasiūlymus, paklausimus susijusius su pastatų eksploatavimu;

8.18.3. teikia išvadas dėl numatomų pirkti, ar kitaip įsigyti pastatų, statinių;

8.18.4. Skyriaus specialistai surašo Administracinių nusižengimų protokolus;

8.18.5. atlieka Skyriaus teikiamų dokumentų teisinį vertinimą;

8.18.6. konsultuoja savivaldybės administracijos padalinius, savivaldybės kontroliuojamas įmones, savivaldybės biudžetines ir viešąsias įstaigas (kurių savininkė Savivaldybė) skyriaus kompetencijos klausimais.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vyriausioji specialistė

Raimonda Rimkuvienė

205C Kabinetas

mail raimonda.rimkuviene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Vilma Vaitkienė

204A Kabinetas

mail vilma.vaitkiene@mazeikiai.lt

Vyriausioji specialistė (civilinei saugai)

Simona Klemenienė

202 Kabinetas

mail simona.klemeniene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas

Jūratė Nemniasevienė

202 Kabinetas

mail jurate.nemniaseviene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslas - pagal savo kompetenciją užtikrinti viešąją tvarką Savivaldybės teritorijoje, civilinės saugos ir mobilizacijos funkcijas, rengti ūkio subjektų vadovus, gyventojus veiksmams ekstremaliųjų situacijų atvejais.

7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

7.1. vykdyti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas:

7.1.1. civilinės saugos organizavimo;

7.1.2. dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą;

7.1.3. administruoja įslaptintą informaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatomis (procedūros, apimančios įslaptintos informacijos rengimą, įforminimą, registraciją, siuntimą, gabenimą, gavimą, dauginimą, laikymą, naikinimą, apskaitą ir inventorizaciją);

7.2. užtikrinti Savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, reglamentuojančių viešąją tvarką, vykdymą, taikant administracinio poveikio bei prevencines priemones, vykdyti administracinių nusižengimų teiseną;

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir nustatyta tvarka ir terminais teikia tiesioginiam vadovui;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

8.3. analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų inicijavimo ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

8.4. pagal poreikį vykdo kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo funkcijas;

8.5. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

8.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;

8.8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

8.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

8.10. vykdo skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.11. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.12. įgaliojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybės administracijos interesus valstybės institucijose ir teismuose;

8.13. vykdo įpareigojimus nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše;

8.14.  Funkcijos civilinės saugos srityje:

8.14.1. atlieka galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, rengia ir tikslina savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, civilinės saugos metų veiklos priemonių planą;

8.14.2. atlieka kompleksinius (planinius) ir tikslinius (neplaninius) civilinės saugos būklės patikrinimus ūkio subjektuose ir kitose įstaigose;

8.14.3. renka iš visų savivaldybėje esančių krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų, gyventojų duomenis, reikalingus krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos uždaviniams įgyvendinti ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka šiuos duomenis kaupia, tvarko ir teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;

8.14.4. vertina savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas;

8.14.5. organizuoja ir dalyvauja civilinės saugos pratybose, mokymuose;

8.14.6. organizuoja Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymą;

8.14.7. organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais;

8.12.8 dalyvauja nustatant kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikį, organizuojant jų parinkimą, pažymėjimą ir parengimą;

8.14.9. dalyvauja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje ir organizuoja jų sprendimų įgyvendinimą;

8.14.10. informuoja Savivaldybės merą apie būtinybę perspėti ir informuoti gyventojus, valstybės ir savivaldybės institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, apie galimus ekstremaliosios situacijos padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

8.14.11. teikia savivaldybės institucijų ir įstaigų turimą informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ypatingą įvykį, ekstremaliąją situaciją Vyriausybės nustatyta tvarka;

8.14.12. dalyvauja rengiant tarpusavio pagalbos planus dėl materialinių išteklių pateikimo ir gyventojų evakavimo su kitų savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

8.14.13. atlieka kitas LR krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas su civilinės saugos sistemos tikslų įgyvendinimu susijusias funkcijas.

8.15. Funkcijos rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą (toliau – PŠP):

8.15.1. renka, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus savivaldybės mobilizacijos planui parengti, rengia savivaldybės mobilizacijos planą;

8.15.2. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo mobilizacijai ir jos vykdymo klausimais projektus;

8.15.3. dalyvauja nustatant prekių, paslaugų ir darbų poreikį, skirtą savivaldybės funkcijoms, paskelbus mobilizaciją, atlikti, ir organizuoja PŠP teikti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikio užtikrinimą bei sudaro ir kontroliuoja mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutartis;

8.15.4. rengia civilinio mobilizacinio personalo rezervo (toliau – CMPR) sąrašus, jų pakeitimus, tvarko jame esančius duomenis, pasirašytinai supažindina į sąrašus įtrauktus asmenis su jų teisėmis ir pareigomis, organizuoja į CMPR įrašytų asmenų dalyvavimą mobilizacinio ir (ar) PŠP mokymo renginiuose;

8.15.5. pagal savivaldybės kompetenciją sudaro kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, radioaktyviųjų medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo sąrašus, atlieka rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo organizavimo, vykdymo, rekvizuoto ir (ar) laikinai paimto turto perdavimo, priėmimo, saugojimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą, valstybės rezervo panaudojimo, veiksmus;

8.15.6. renka ir administruoja duomenis pagal savivaldybės kompetenciją, reikalingus LR PŠP galimybių katalogui parengti;

8.15.7. dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinio ar PŠP mokymo renginius savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose, įmonėse, personalui, įrašytam į CMPR, rengia mobilizacijos ir (ar) PŠP mokymo planus;

8.15.8. planuoja, organizuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės lygmens mobilizacines pratybas;

8.16. Funkcijos viešosios tvarkos srityje:

8.16.1. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 82 punkte savivaldybės administracijos kompetencijai priskirtus administracinius nusižengimus, pavestus Skyriui Administracijos direktoriaus įsakymu ar Savivaldybės mero potvarkiu;

8.16.2. prižiūri ir kontroliuoja kaip Mažeikių rajone įgyvendinami įstatymuose nustatyti draudimai ir reikalavimai, bei kaip laikomasi valstybinių institucijų, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų:

8.16.2.1.  Mažeikių rajono tvarkymo ir švaros taisyklių;

8.16.2.2.  Mažeikių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų;

8.16.2.3.  Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų laikymą reglamentuojančių teisės aktų;

8.16.2.4. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir Triukšmo prevencijos Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių;

8.16.2.5. Išorinės reklamos įrengimo taisyklių reikalavimų;

8.16.2.6. Kelių eismo taisyklėse įtvirtintų transporto priemonių sustojimo ir stovėjimo tvarkos reikalavimų;

8.16.2.7.  Prekybos ir paslaugų teikimo Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių;

8.16.2.8.  Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių;

8.16.3. draudimo viešosiose vietose gerti alkoholinius gėrimus ir kitus naudojant spiritą pagamintus svaigalus reikalavimų;

8.16.4.   draudimo vartoti tabako gaminius Savivaldybės tarybos nustatytose ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme numatytose vietose reikalavimų;

8.16.11.   draudimo laikyti neeksploatuojamas transporto priemones bendrojo naudojimo vietose reikalavimų;

8.16.12. Mažeikių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių;

8.16.13. Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių;

8.16.14. Renginių organizavimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių;

8.16.15. Gyvūnų laikymo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių.

8.16.16. Mažeikių rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių.

8.17. vykdo tyrimus dėl neeksploatuojamų transporto priemonių laikymo pažeidimų.

8.18. organizuoja valkataujančių naminių gyvūnų gaudymą, laikymą, jų priežiūrą ir utilizavimą (naikinimą).

8.19. bendradarbiauja vykdant Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo programos įgyvendinimą;

8.20. priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir dokumentus, reikalingus gauti leidimą įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti vadovaujantis Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo leidimo išdavimo tvarkos aprašu;

8.21. organizuoja reidus, prevencines priemones, akcijas, patikrinimus, siekiant atgrasyti asmenis nuo administracinių nusižengimų ir paveikti administracinius nusižengimus padariusius asmenis;

8.22. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų, prašymus, pareiškimus, pranešimus, skundus, rengia atsakymų projektus į juos pagal kompetenciją;

8.23. perduoda informaciją (prašymą, skundą, pranešimą ir kt.) tai institucijai, kuriai pagal LR įstatymus ar kitus teisės aktus pavesta atlikti atitinkamų įstatymų ar kitų teisės aktų priežiūrą ar persiunčia kompetentingam viešojo administravimo subjektui dėl sprendimo priėmimo;

8.24. kitų teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir draudimų, kurių laikymosi kontrolė teisės aktais priskirta Skyriaus kompetencijos sričiai.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

<…>

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslas – užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą, siekiant sudaryti pirkimo sutartis, leidžiančias įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, siekiant racionaliai panaudoti tam skirtas lėšas.

7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

7.1. kartu su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus (išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo numatytus atvejus) siekiant pirkimo procedūrų atitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų efektyvumo didinimo ir racionalaus lėšų panaudojimo;

7.2. koordinuoti Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą;

7.3. didinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą, tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką Savivaldybės administracijoje, siekiant užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams.

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir nustatyta tvarka ir terminais teikia tiesioginiam vadovui;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

8.3. analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų inicijavimo ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

8.4. pagal poreikį vykdo kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo funkcijas;

8.5. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

8.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;

8.8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

8.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

8.10. vykdo skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.11. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.12. galiojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybės administracijos interesus valstybės institucijose;

8.13. vykdo įpareigojimus nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše;

8.14. kaupia, apibendrina ir sistemina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus ir nustatytais terminas sudaro pirkimų suvestinę pagal pirkimo vertes;

8.15. sudaro metų Skyriaus veiklos ir nustatyta tvarka viešųjų pirkimų planus;

8.16. organizuoja ir užtikrina prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių nustatymą, tvarko viešųjų pirkimų verčių apskaitą;

8.17. organizuoja skelbiamos informacijos (apie išankstinių skelbimų apie numatomus pirkimus, skelbimų apie pirkimus, kvietimų į pirkimo procedūras, skelbimų apie sudarytas pirkimų sutartis ir sutarčių įvykdymo rezultatus, kitų skelbimų apie atliekamus pirkimus) pagal nustatytus skelbiamos informacijos privalomuosius reikalavimus, skelbimų standartinių formų ir reikalavimų rengimą, įforminimą, pateikimą ir paskelbimą;

8.18. parenka ir Viešųjų pirkimų komisijai (toliau – Komisija) pasiūlo prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą;

8.19. rengia prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus arba organizuoja jų parengimą;

8.20. teikia Komisijai nustatyta tvarka parengtus ir suderintus su atitinkamu Savivaldybės administracijos struktūriniu padaliniu, kuris iniciavo pirkimą, pirkimo dokumentus;

8.21. teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams;

8.22. priima ir registruoja tiekėjų pasiūlymus ir raštus;

8.23. raštu informuoja dalyvius apie pirkimo procedūrų eigą bei rezultatus;

8.24. konsultuoja pirkimo iniciatorius, pirkimo organizatorius ir Komisijos narius viešųjų pirkimų dokumentų rengimo ir procedūrų klausimais;

8.25. tikrina, kaip pirkimų organizatoriai laikosi nustatytos viešųjų pirkimų tvarkos;

8.26. rengia ir teikia informaciją kontroliuojančioms organizacijoms, tiekėjams ir Savivaldybės administracijai;

8.27. kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus mažos vertės pirkimus ir nustatytais terminais pateikia ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai;

8.28. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pateikia kiekvieno pirkimo procedūrų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai (išskyrus mažos vertės pirkimus);

8.29. atlieka kitus Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus veiksmus, kurie reikalingi pirkimams organizuoti ir vykdyti;

8.30. atlieka centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas;

8.31. teikia dokumentus Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiams, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vyriausiasis specialistas

Alfonsas Asauskas

317 A Kabinetas

mail alfonsas.asauskas@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė (projektų įgyvendinimui)

Rita Kontrimienė

310 Kabinetas

mail rita.kontrimiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistas

Stasys Dainius

310 Kabinetas

mail stasys.dainius@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Angelė Šlyžiuvienė

317 A Kabinetas

mail angele.slyziuviene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

<…>

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslas – įgyvendinti bendrą valstybės ir Savivaldybės politiką miestų ir gyvenviečių tvarkymo, darbų vykdymo ir inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtros ir priežiūros srityje.

7. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

7.1. užtikrinti viešosios infrastruktūros funkcionavimą;

7.2. koordinuoti vietinės reikšmės kelių, gatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų priežiūrą ir tvarkymą;

7.3. koordinuoti rajono veikiančių ir riboto laidojimo kapinių administravimą bei priežiūrą;.

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir nustatyta tvarka ir terminais teikia tiesioginiam vadovui;

8.2. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia kuruojamų programų  (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;

8.3. analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų inicijavimo ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

8.4. pagal poreikį vykdo kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų vadovo funkcijas;

8.5. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus ir sutarties koordinatoriaus funkcijas, taip pat pagal kuruojamą sritį konsultuoja viešųjų pirkimų komisiją;

8.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

8.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;

8.8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;

8.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;

8.10. vykdo skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;

8.11. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.12. įgaliojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Savivaldybės administracijos interesus valstybės institucijose;

8.13. vykdo įpareigojimus nurodytus Savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos apraše;

8.14. pagal savo kompetenciją, prižiūri, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, tarybos sprendimai, mero potvarkiai, direktoriaus įsakymai jo reguliavimo sričiai priskirtose savivaldybės įmonėse, koordinuoja jų veiklą ir operatyviai imasi priemonių trūkumams šalinti, ruošia tarybos sprendimų, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

8.15. vykdydamas statytojo (užsakovo) funkcijas, organizuodamas ir koordinuodamas savivaldybei priklausančių nuosavybės teise inžinerinių statinių ir pastatų projektavimą, statybą, tiesimą, rekonstravimą, kapitalinį remontą, statinio statybos techninės priežiūros vykdymą užtikrina baigto statyti statinio statybos užbaigimo procedūrų atlikimą bei dokumentų perdavimą teisinei registracijai atlikti;

8.16. vadovaudamasis įmonių ūkinės ir finansinės veiklos analize bei šios veiklos prognoze, teikia siūlymus direktoriui, merui, rajono tarybai dėl komunalines paslaugas teikiančių įmonių vadovybės veiklos įvertinimo;

8.17. teikia direktoriui, merui siūlymus dėl naujų komunalines paslaugas teikiančių įmonių steigimo bei esamų įmonių statuso pakeitimo;

8.18. kontroliuoja komunalines paslaugas teikiančių įmonių darbų ir paslaugų, už kurias savivaldybė yra nustačiusi gyventojams pastovų mokestį, kokybę;

8.19. rganizuoja konkursus sutartims sudaryti su fiziniais ir juridiniais asmenimis savivaldybės komunalinio ūkio tvarkymo, komunalinės paskirties objektų eksploatacijos, statybos ir rekonstrukcijos darbams atlikti, komunalinėms paslaugoms teikti;

8.20. kontroliuoja pagal skyriaus kompetenciją savivaldybės biudžeto lėšomis vykdomų darbų ir paslaugų kiekį ir kokybę;

8.21. Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka nagrinėja įmonių, įstaigų ir organizacijų bei gyventojų pareiškimus, skundus, pasiūlymus ir pagal kompetenciją imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

8.22. derina tarybos sprendimų, direktoriaus įsakymų projektus dėl savivaldybės įtakos sferai priklausančių komunalinių įmonių prekių bei paslaugų kainų ir tarifų, taip pat gyventojams teikiamų komunalinių paslaugų tarifų reguliavimo;

8.23. įstatymais ir Vyriausybės nutarimais nustatyta tvarka ruošia tarybos sprendimų projektus dėl miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo;

8.24. organizuoja rajono gyventojų ūkyje susidarančių atliekų sutvarkymą;

8.25. koordinuoja veikiančių ir riboto laidojimo kapinių priežiūrą;

8.26. organizuoja savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą su jų tiltais, viadukais, požeminėmis ar antžeminėmis perėjomis, laiptais, atraminėmis sienelėmis, visuomeninio transporto stotelėmis bei paviljonais, eismo reguliavimo techninėmis priemonėmis;

8.27. koordinuoja miestų ir gyvenviečių išorinį apšvietimą;

8.28. organizuoja savivaldybės centralizuoto šildymo, geriamo vandens tiekimo bei nuotėkų šalinimo paslaugų teikimą;

8.29. teikia pasiūlymus merui, direktoriui dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų ir įmonių taupaus energetinio ūkio eksploatavimo (apie patalpų šildymo įkainius, elektros energijos naudojimą, šilto ir šalto vandens sunaudojimą ir pan.);

8.30. koordinuoja visuomeninių teritorijų tvarkymą bei atlieka jose vykdomų kasinėjimo darbų kontrolę;

8.31. koordinuoja savivaldybės komunalinės paskirties įrengimų ir statinių priežiūrą, ruošia sutartis dėl jų eksploatavimo, o esant atskiram įgaliojimui, šias sutartis pasirašo su eksploatuojančiomis įmonėmis. Kontroliuoja tų sutarčių vykdymą;

8.32. koordinuoja keleivių vežimo vietinio (miesto ar priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų teikimą rajono gyventojams;

8.33. vykdo Asbesto turinčių gaminių inventorizaciją;

8.34. Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka disponuoja skyriaus funkcijų vykdymui skirtais asignavimais;

8.35. Pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su Respublikos bei užsienio organizacijomis, kitomis savivaldybėmis.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Specialistas

Romualdas Statkus

document Pareigybės aprašymas

Valytoja-darbininkė

Bronislava Tėvėlavičienė

document Pareigybės aprašymas

Laižuvos kapinių ir viešųjų erdvių prižiūrėtojas

Saulutė Butnorienė

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Aleksandras Paulauskas

document Pareigybės aprašymas

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5. Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių

komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Vyriausioji specialistė

Laimutė Vasiliauskienė

311 Kabinetas

mail laimute.vasiliauskiene@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė (laikinai nedirba)

Agnė Sedauskaitė

mail agne.sedauskaite@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Vikenta Sidabraitė

302 Kabinetas

mail vikenta.sidabraite@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistas

Kęstutis Karošas

document Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistas

Vidmantas Kukulskis

document Pareigybės aprašymas

Valytoja

Vaidilutė Buivydaitė

document Pareigybės aprašymas

Mažeikių kapinių prižiūrėtoja

Janina Šatkuvienė

document Pareigybės aprašymas

Geidžių kapinių prižiūrėtoja

Asta Griciuvienė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuotas darbininkas

Alfonsas Razma

document Pareigybės aprašymas

Darbininkas-remontininkas

Evidijus Keršis

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuotas darbininkas

Vaclovas Navardauskas

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuota darbininkė

Rasita Šakinienė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuota darbininkė

Virgilija Razutienė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuota darbininkė

Romana Stončiuvienė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuota darbininkė

Irina Venclovaitė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuotas darbininkas

Antanas Rutkauskas

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuota darbininkė

Danutė Grigaravičienė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuota darbininkė

Renata Buknienė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuotas darbininkas

Linas Petrikas

document Pareigybės aprašymas

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5. Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Specialistas

Arūnas Kasparas

document Pareigybės aprašymas

Specialistas

Jonas Sukuris

document Pareigybės aprašymas

Valytoja

Rima Budrikienė

document Pareigybės aprašymas

Purvėnų pirties prižiūrėtoja

Rima Budrikienė

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Peteris Strikauskas

document Pareigybės aprašymas

Specialistas

Sergej Brus

document Pareigybės aprašymas

Specialistas (sezoniniam darbui)

Arūnas Gustys

document Pareigybės aprašymas

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5. Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių

komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Leckavos kapinių prižiūrėtojas

Vidmantas Ročys

document Pareigybės aprašymas

Valytoja

Sandra Petrauskaitė

document Pareigybės aprašymas

Darbininkas

Leonas Buta

document Pareigybės aprašymas

Traktorininkas

Vytautas Jonušas

document Pareigybės aprašymas

Darbininkas

Andrius Rimkus

document Pareigybės aprašymas

Darbininkas

Jurijus Jonušas

document Pareigybės aprašymas

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5. Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Aplinkos gerinimo specialistas

Ričardas Zoza

mail ricardas.zoza@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Elektros sistemų apšvietimo inžinierius

Alvydas Gureckis

mail alvydas.gureckis@mazeikiai.lt document Pareigybės aprašymas

Pastatų remontininkas

Gediminas Petrauskas

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Rimantas Pocys

document Pareigybės aprašymas

Grūstės kapinių prižiūrėtojas

Kazimieras Eičinas

document Pareigybės aprašymas

Renavo kapinių prižiūrėtojas

Vytautas Vindašius

document Pareigybės aprašymas

Pagalbinis darbininkas

Egidijus Žilius

document Pareigybės aprašymas

Specialistė

Rima Baužienė

document Pareigybės aprašymas

Aplinkos gerinimo specialistė (sezoniniam darbui)

Rima Majauskienė

document Pareigybės aprašymas

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5. Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių

komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Žemalės kapinių prižiūrėtojas

Vitas Stancevičius

document Pareigybės aprašymas

Rubikų kapinių prižiūrėtoja

Ilona Būtienė

document Pareigybės aprašymas

Plinkšių pirties prižiūrėtoja

Ona Balandienė

document Pareigybės aprašymas

Aplinkos tvarkytoja ir valytoja

Aldona Kaminskienė

document Pareigybės aprašymas

Traktorininkas

Arūnas Budvytis

document Pareigybės aprašymas

Pagalbinė darbininkė

Eleonora Ismailova

document Pareigybės aprašymas

Pagalbinė darbininkė

Justina Beniušienė

document Pareigybės aprašymas

Pagalbinis darbininkas

Sigitas Jonika

document Pareigybės aprašymas

Aplinkos gerinimo specialistė

Elytė Stancevičienė

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Steponas Balanas

document Pareigybės aprašymas

Traktorininkas

Kęstutis Norkus

document Pareigybės aprašymas

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5.Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių

komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Valytoja-darbininkė

Rita Mickevičiūtė

document Pareigybės aprašymas

Šaltkalvis remontininkas

Ramūnas Dzindzeleta

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Zigmantas Virkšas

document Pareigybės aprašymas

Tirkšlių kapinių prižiūrėtoja

Jurgita Viskontienė

document Pareigybės aprašymas

Užlieknės kapinių prižiūrėtoja

Romalda Pocienė

document Pareigybės aprašymas

Pievėnų kapinių prižiūrėtoja

Ingrida Butkienė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuotas darbininkas

Saulius Dzindzeleta

document Pareigybės aprašymas

Sezoninė darbininkė

Irena Petuškinienė

document Pareigybės aprašymas

Sezoninė darbininkė

Jolanta Ubavičienė

document Pareigybės aprašymas

Sezoninis darbininkas

Juozas Pocevičius

document Pareigybės aprašymas

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5.Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas.

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių

komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Mechanizatorius

Antanas Poškus

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Stasys Šiuipys

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Raimondas Keršis

document Pareigybės aprašymas

Valytoja

Zita Mereckienė

document Pareigybės aprašymas

Darbininkė

Virginija Budreikienė

document Pareigybės aprašymas

Darbininkas

Rimantas Girdenis

document Pareigybės aprašymas

Darbininkė

Daiva Stonkė

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Remigijus Mažeika

document Pareigybės aprašymas

Darbininkė

Svetlana Ramonienė

document Pareigybės aprašymas

Kapinių prižiūrėtoja

Danutė Mažeikienė

document Pareigybės aprašymas

Pirties prižiūrėtoja

Danutė Mažeikienė

document Pareigybės aprašymas

Sezoninis darbininkas

Rimantas Sakalauskas

document Pareigybės aprašymas

<…>

12.   Seniūnija

12.1. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.2. teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikį Seniūnijos gyventojams;

12.3. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

12.4. teikia informacija interneto svetainės administratoriui apie paslaugų aprašymų ar jų duomenų pakeitimus, kitą Seniūnijos veiklą bei pateikia juos tvirtinimui;

12.5.Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

12.6. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;

12.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono strateginio vystymo planus, programas;

12.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

12.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12.10.  nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

12.12.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.13.  dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

12.14.  organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

12.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.16.  organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.  tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.18. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.19.  Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys;

12.20.  nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus;

12.21. organizuoja vietinių rinkliavų surinkimą už apmokestinamąją veiklą Seniūnijos teritorijoje;

12.22. kontroliuoja ir užtikrina optimalų visų piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo turto ir medžiagų panaudojimą;

12.23.  tvarko įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;

12.24.  patvirtintų išlaidų sąmatų ribose nustatyta tvarka  vykdo Seniūnijos teritorijoje esančių

komunalinio ūkio objektų eksploatavimą ir jų priežiūrą;

12.25.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo;

12.26.  prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje;

12.27.  teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės ir Savivaldybės saugomų teritorijų kraštovaizdžio objektų priežiūros;

12.28. atlieka ir kitas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, seniūnijoms nustatytas funkcijas.

<…>

Skyriaus nuostatai >>

Židikų kapinių ir viešųjų erdvių prižiūrėtoja

Alma Vasiliauskienė

document Pareigybės aprašymas

Pikelių kapinių ir viešųjų erdvių prižiūrėtoja

Ona Kniukštienė

document Pareigybės aprašymas

Ukrinų kapinių prižiūrėtoja

Zita Daubarienė

document Pareigybės aprašymas

Kvalifikuotas darbininkas

Henrikas Drabavičius

document Pareigybės aprašymas

Mechanizatorius

Alfredas Uikys

document Pareigybės aprašymas

Darbininkas

Virginijus Steponavičius

document Pareigybės aprašymas

Valytoja

Ingrida Daukontienė

document Pareigybės aprašymas