image

Mažeikių rajono savivaldybės administracija įgyvendina Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą (toliau – Programa) ir kviečia jaunimą ir darbdavius registruotis ir dalyvauti. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros laikotarpiu skatinti bendradarbiavimą su Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiu verslo sektoriumi.

Registracija – nuo balandžio 29 d. Iki gegužės 28 d. Anketas siųsti el. paštu [email protected]

Dalyvauti Programoje gali:

* Jaunimas – nuo 14 m. iki 21 m., registruotas pagal gyvenamąją vietą Mažeikių rajono savivaldybėje ir besimokantis bendrojo ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas

* Darbdaviai:
- Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurie veiklą vykdo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje;
- Lietuvos Respublikoje įsteigta kita organizacija (ūkininkas), kuri veiklą vykdo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje;
- Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje.

Programos vykdymo terminas – įdarbinimui nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje, už kiekvieną įdarbintą jauną žmogų darbo užmokesčio lėšos kompensuojamos šia tvarka: darbdaviui už jauną žmogų, įdarbintą visą darbo laiko normą, per mėnesį kompensuojama ne mažiau 300 (trys šimtai) eurų; darbdaviui už jauną žmogų, įdarbintą ne visą darbo laiko normą, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas (valandas); kompensacijos dydis skaičiuojamas pagal faktiškai išdirbtą laiką, nurodytą darbo laiko apskaičiavimo žiniaraščiuose. Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jauną žmogų Programos vykdymo laikotarpiu –  ne mažiau  600 (šeši šimtai) eurų. Maksimalus įdarbintų jaunuolių skaičius, už kurį darbdavys gali gauti kompensaciją, – 3 (trys). Darbdavys, siekdamas gauti jauno žmogaus, įdarbinto pagal Programą, darbo vietos išlaikymo kompensaciją, Mažeikių rajono savivaldybės administracijai pasibaigus trišalei sutarčiai per 10 darbo dienų, bet ne vėliau negu iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. kartu su lydraščiu pateikia sutartyje nurodytus jauno žmogaus įdarbinimo ir sąnaudų patyrimo pagrindimo dokumentus: darbo sutarties kopiją, darbo laiko apskaitos žiniaraštį, darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo žiniaraštį, pažymos išrašą apie tai, kad neskolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

BŪTINA SĄLYGA – norint dalyvauti programoje jaunuoliui būtina turėti susitarimą su darbdaviu, kuris įdarbins arba darbdaviui susitarimą su jaunuoliu, būsimu darbuotoju. (10.1. jauni žmonės, susiradę būsimą darbdavį, ar darbdavys, suradęs jaunus žmones ir su jais suderinęs dalyvavimą Programoje, turi registruotis skelbime apie registraciją į Programą nurodytu el. paštu – atsiųsti užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą (arba sertifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą) registracijos formą (Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos vykdymo tvarkos aprašo 1 ir 2 priedus) ir pažymą apie jauno žmogaus deklaruotą gyvenamąją vietą).

VIETŲ KIEKIS RIBOTAS!

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos finansavimo tvarkos aprašas

Jaunimo anketa

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Darbdavio anketa

Atitinkantys reikalavimus jaunuoliai ir darbdaviai bus kviečiami dalyvauti eilės tvarka pagal registracijos datą ir laiką.

Autorius: Komunikacijos skyrius
Dalintis: